Authorปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
Titleภาพพจน์ของผู้ติดยาเสพติดให้โทษในสายตาประชาชน : การศึกษาสำรวจปัจจัยและผลกระทบในเคหะชุมชนของกรุงเทพมหานคร / ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
Imprint กรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2526
Descript 12, 186 หน้า : ภาพประกอบ

ยาเสพติด -- ปัญหา คนติดยาเสพติด

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)362.29352 ป671ภCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)362.29352 ป671ภCHECK SHELVES
Law Library (4th Floor)HV5840 ป247ภ 2526CHECK SHELVES