Authorการสัมมนาทีมพัฒนาฯ รพช. ของจังหวัดภูเก็ต มุกดาหาร และพะเยา (2527 : สระบุรี)
Titleโครงการสนับสนุนจังหวัดในการพัฒนาฯ รพช. ต่อเนื่องปี 2527-2529 : รายงานการสัมมนา... ณ โรงพยาบาลพระพุทธบาท จ. สระบุรี 26-30 มี.ค. 2527
Imprint กรุงเทพฯ : กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข, 2527
Descript 261 หน้า

โรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขมูลฐาน การพัฒนาชนบท

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)362.11 ก27คCHECK SHELVES