Authorอำพล ณ บางช้าง, พลเรือเอก, 2468-2521
Titleทฤษฎีการสงครามทางเรือ (และ) การแข่งอิทธิพลของมหาอำนาจในมหาสมุทรอินเดีย / พลเรือเอกอำพล ณ บางช้าง
Imprint [กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรมสารบรรณทหารเรือ, 2521]
Descript 65 หน้า : ภาพประกอบ

อำพล ณ บางช้าง พลเรือเอก 2468-2521 ทหารเรือ ยุทธวิธี สมุททานุภาพ หนังสืออนุสรณ์งานศพ การรบทางเรือ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)359 อ216ทCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)359 อ216ทCHECK SHELVES