Authorเธียรชัย เอี่ยมวรเมธ
Titleปรัชญานิพนธ์และชีวประวัติของขงเบ้ง / เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ
Imprint [กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, 2520]
Descript 249 หน้า

ขงเบ้ง ทหาร นักปกครอง

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)355.409 ธ617ปCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)355.409 ธ617ปCHECK SHELVES
Communication Arts Library921 ข12ปCHECK SHELVES