Titleเราสู้ / กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
Imprint กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2520
Descript 1 เล่ม (ไม่มีเลขหน้า) : ภาพประกอบ

คอมมิวนิสต์ -- ไทย สงครามจิตวิทยา หนังสืออนุสรณ์งานศพ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)355.343 ก19รCHECK SHELVES