Authorสุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์
Titleพระอภัยมณี : การศึกษาในเชิงวรรณคดีวิจารณ์ / สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์
Imprint กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์หนังสือสำหรับประชาชน สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย, 2518
Descript 399 หน้า

วรรณคดีไทย -- ประวัติและวิจารณ์

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : StackPL4205 ส247พON SEARCH
Arts Library : Rarebook CollectionRB PL4205 ส247พLIB USE ONLY
Arts LibraryPL4205 ส247พCHECK SHELVES
Arts LibraryPL4205 ส247พCHECK SHELVES
Education Library895.9109 ส47พCHECK SHELVES