Titleสักรวาเล่นที่ท้องพรหมาศ เมื่อในรัชกาลที่ 5 ปีวอก พ.ศ. 2415
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2459
Connect tohttp://eresource.car.chula.ac.th/chula-ebooks/redirect.php?name=Clra52_0070
Descript ก-ช, 34 หน้า

SUMMARY

สักรวาเล่นที่ห้องพรหมมาศนี้ เล่นหน้าพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ห้องพรหมมาศ เมืองลพบุรี เมื่อปีวอกจัตวาศก พ.ศ. 2415 เวลานั้นเสวยราชได้ 4 ปี ประกอบด้วยวงสักรวา 8 วง ซึ่งมีรายพระนามและชื่อข้าราชการแจ้งไว้ภายในเล่มแล้ว สำหรับบทสักรวาแต่ละบทจะมีชื่อผู้ว่ากำกับไว้เสมอ นอกจากนี้ยังมีเรื่องการเล่นสักรวาอธิบายไว้ตอนต้นด้วย


สักวา กวีนิพนธ์ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collectione-BookFREE ACCESS