Authorวงษาธิราชสนิท, กรมหลวง
Titleโคลงจินดามณี / พระนิพนธ์ พระเจ้าบรมวงษ์เธอชั้น 2 กรมหลวงวงษาธิราชสนิท
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์ไทย, 2459
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Connect tohttp://eresource.car.chula.ac.th/chula-ebooks/redirect.php?name=cl53_0209
Descript 7, 21 หน้า ; 17 ซม

SUMMARY

โคลงจินดามณี เป็นโคลงสุภาษิตที่กรมหลวงวงษาธิราชสนิทได้ทรงนิพนธ์ไว้เมื่อ พ.ศ. 2458 เริ่มด้วยการยอพระเกียรติ์ แล้วจึงเล่าตำนานที่แต่งโคลง จากนั้นเป็นกระทู้ซึ่งแต่งเป็นกาพย์ แล้วแยกกาพย์นี้เป็นกระทู้โคลง 4 เนื้อหาของโคลงสอนข้าราชการไม่ให้เกียจคร้าน ไม่ลำพอง ไม่มุสา ไม่เห็นแก่สินบน และอื่น ๆ ที่ล้วนเป็นความดีทั้งสิ้น ข้างท้ายมีโคลงขอพร และมีประวัติของ ม.ร.ว. ชม สนิทวงษ์ ณ กรุงเทพฯ ด้วย


นาวาพลานุโยค พระยา 2411-2458 การแต่งคำประพันธ์ โคลงกระทู้ หนังสืออนุสรณ์งานศพ

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collectione-BookFREE ACCESS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[DH] พ. 0618 2459LIB USE ONLY