Authorผะอบ โปษะกฤษณะ พ.ต.หญิง
Titleรายงานการวิจัยวรรณกรรมประกอบการเล่น "หนังใหญ่" วัดขนอน จังหวัดราชบุรี / พ.ต.หญิง ผะอบ โปษะกฤษณะ
Imprint กรุงเทพฯ : ฝ่ายอนุรักษ์สมบัติวัฒนธรรมไทย โครงการเผยแพร่เอกลักษณ์ของไทยฯ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2520
Descript 230 หน้า : ภาพประกอบ

วัดขนอน หนัง (มหรสพ) วรรณคดีพื้นเมือง

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)895.911 ผ259รCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)895.911 ผ259รCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)895.911 ผ259รCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)895.911 ผ259รCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)895.911 ผ259รCHECK SHELVES