Authorพิชิตปรีชากร, กรมหลวง
Titleพระนิพนธ์กรมหลวงพิชิตปรีชากร รวบรวมเฉภาะ ที่ เปนบทกลอนแลคำเจรจา / กรมหลวงพิชิตปรีชากร
Imprint [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], ร.ศ. 131 [พ.ศ. 2455]
Descript (24), 224 หน้า

CONTENT

ลิลิตสรรเสริญพระบารมี -- โคลงชมเกาะสีชัง -- ฉันท์ชมธารพลิ้ว -- ชมแก่งหลวง -- ชมน้ำพุที่ท้องช้าง -- โคลงทรงแต่งผนึกพระรูปพระองค์เจ้าอุณากรรณ -- โคลงสุภาสิตใหม่ -- ฉันท์จาฤกอนุสาวรีสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน -- ฉันท์จาฤกอนุสาวรีสมเด็จเจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพ็ชรรัตน์ -- โคลงรามเกียรติ์ตอนท้าวมาลีวราชว่าความ -- โคลงรามเกียรติ์ตอนทศกรรฐ์สั่งเมือง -- โคลงกาพอสุรพงษ์ ภาพอสุรผัดแลมัจฉาณุ -- คำโคลงเรื่องท้าวกาสี -- เพลงยาว -- บทละครพูดเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนพระไวยไปตีเชียงใหม่ -- แปลภาษาลาว -- โคลงภาพพงษาวดาร ตอนพระนเรศวรทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา -- โคลงภาพพงษาวดาร ตอนนายขนมต้นชกมวย -- โคลงยอพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระยาบำราบปรปักษ์ -- โคลงชมความเพียร -- โคลงสุภาสิตตักเตือนใครคนหนึ่ง -- โคลงพรรณนาคุณคนห้าหมู่ -- โคลงถึงสมณะ -- โคลงชมปลา -- โคลงชมหนังสือ -- ฉันท์รักดี -- คำฉันท์สรเสริญปัญญา -- คำฉันต์ติการเสพสุรา -- ฉันท์เรื่องนางโสภณีกับรากโษษ -- เพลงยาวพ้อ -- บทลครพูดเรื่องอิเหนา ตอนศึกท้าวประหมังกุหนิง


พิชิตปรีชากร กรมหลวง กวีนิพนธ์ไทย หนังสืออนุสรณ์งานศพ

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 895.911 พ323พLIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[DH] พ. 1046 2455LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[KI] 895.911 พ323พ ร.ศ. 131LIB USE ONLY