Authorสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ม.ร.ว. เจริญ อิศรางกูร), 2400-2470
Titleนานานิพนธ์ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ม.ร.ว. เจริญ อิศรางกูร ณ อยุธยา) วัดระฆังโฆษิตาราม
Imprint พระนคร : ราชบัณฑิตยสภา, 2471
Connect tohttp://eresource.car.chula.ac.th/chula-ebooks/redirect.php?name=av_00198
Descript 15, 32 หน้า : ภาพประกอบ

CONTENT

โคลงรามเกียรติ์ -- โคลงกะทู้วชิรญาณ -- โคลงบอกชื่อเรือกระบวนแห่พระพุทธชินราช -- เทศนาพระอภิธัมมัตถสังคหะปริเฉท 9 -- โคลงกะทู้ว่าด้วยนกเขาของพระครูวินัยธร เผือก -- โคลงแต่งจารึกฉากกั้นที่ไว้ศพมารดา -- โคลงแสดงความสังเวช แสดงธรรมปฏิบัติ -- โคลงแปลปัญหาจีนเรื่องซุยถัง -- โคลงปัพพโตปมาคาถา แลอริยธนครถา -- โคลงอริยสัจ -- โคลงอุทิศเมื่อพิมพ์หังสือสังยุตตนิกาย -- โคลงจารึกใต้รูปถ่ายเมื่อเปนสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์


สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ม.ร.ว. เจริญ อิศรางกูร) 2400-2470 โคลง กวีนิพนธ์ไทย หนังสืออนุสรณ์งานศพ

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collectione-BookFREE ACCESS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[DH] พ. 0395 2471LIB USE ONLY