Authorนราธิปประพันธ์พงศ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ, 2404-2474
Titleโคลงลิลิตสุภาพ ตำรับ พระบรมราชาภิเษก สัปดมะราชมหาจักรีวงศ์ เมื่อพุทธศก 2468 / ฝีพระโอษฐ์ กรมพระ นราธิปประพันธ์พงศ์ฯ ทรงนิพนธ์ ทูลเกล้าฯ ถวาย เปรมาเศียรวาทเป็นมงคลสิริราชบรรณาการ
Imprint [พระนคร] : โรงพิมพ์อักษรนิติ, 2472
Connect tohttp://eresource.car.chula.ac.th/chula-ebooks/redirect.php?name=clra56_0016
Descript 2 เล่ม (315 หน้า) : ภาพประกอบ ; 25 ซม

CONTENT

ล.1 : พระบรมราชาภิเษก สัปดมะราชมหาจักรีวงศ์ เล่มต้น -- ล.2 : พระบรมราชาภิเษก สัปดมะราชมหาจักรีวงศ์ เล่มปลาย


กวีนิพนธ์ไทย ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 7

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collectione-BookFREE ACCESS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collectione-BookFREE ACCESS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[DH] พ. 1146 2472LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[DH] พ. 1146 2472LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 895.911 น172คตLIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 895.911 น172คตLIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 895.911 น172คตLIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 895.911 น172คตLIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 895.911 น172คตLIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 895.911 น172คตLIB USE ONLY