Authorธรรมธิเบศร์, เจ้าฟ้า, 2258-2298
Titleเจ้าฟ้าธรรมธิเบศ พระประวัติ และบทร้อยกรอง / เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์
Imprint [ม.ป.ท.] : กรมศิลปากร, 2505
Descript 310 หน้า

CONTENT

เจ้าฟ้าธรรมธิเบศ -- บทเห่เรือ -- บทเห่เรื่องกากี -- บทเห่สังวาสและเห่ครวญ -- กาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก -- กาพย์ห่อโคลงนิราศธารทองแดง -- นันโทปนันสูตรคำหลวง -- พระมาลัยคำหลวง -- กลอนเพลงยาว


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)895.911 ธ17จCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)895.911 ธ17จCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)895.911 ธ17จCHECK SHELVES