Titleนารีเรืองนาม / โดย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ... [และคนอื่นๆ ]
Imprint [พระนคร] : กรมศิลปากร, 2498
Descript 90 หน้า

วิบูลลักสม์ ชุณหะวัน คุณหญิง ชีวประวัติ หนังสืออนุสรณ์งานศพ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)895.911 จ4719นร 2498CHECK SHELVES