Authorปากส์, แฮรี
Titleเอกสารของนายแฮรี ปากส์ : จากแฟ้มของ นายแฮรี ปากส์ ณ กองเอกสารกระทรวงต่างประอังกฤษ กรุงลอนดอน
Imprint กรุงเทพฯ : คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2521
Descript 350 หน้า

ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- อังกฤษ อังกฤษ -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : StackDS575.5.G7 ป221อCHECK SHELVES