Authorสฤษดิ์ ธนะรัชต์, จอมพล, 2451-2506
Titleประวัติและผลงานของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
Imprint กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2507
Descript 230 หน้า : ภาพประกอบ

SUBJECT

  1. สฤษดิ์ ธนะรัชต์
  2. จอมพล
  3. 2451-2506
  4. หนังสืออนุสรณ์งานศพ
  5. นายกรัฐมนตรี -- ไทย -- ชีวประวัติ

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : StackDS570.6S ส918ปCHECK SHELVES