Authorสฤษดิ์ ธนะรัชต์, จอมพล, 2451-2506
Titleประวัติและผลงานของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
Imprint กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2507
Descript 230 หน้า : ภาพประกอบ

สฤษดิ์ ธนะรัชต์ จอมพล 2451-2506 หนังสืออนุสรณ์งานศพ นายกรัฐมนตรี -- ไทย -- ชีวประวัติ

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : StackDS570.6S ส918ปCHECK SHELVES