Authorมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสังคมศาสตร์
Titleวิธีแห่งท้าวสามพระยาและติโลกราช. ภาคปริวรรต ลำดับที่ 5
Imprint เชียงใหม่ : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2518
Descript 18 หน้า

ไทย -- ประวัติศาสตร์ ไทย (ภาคเหนือ) -- ประวัติศาสตร์

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : StackDS568 ช272วCHECK SHELVES