Authorสิริวัฒน์ คำวันสา
Titleอีสานคดี
Imprint กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไพศาลศิริ, 2521
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2 (แก้ไขเพิ่มเติม)
Descript 178 หน้า : ภาพประกอบ

คติชนวิทยา -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วรรณกรรมพื้นบ้านไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โบราณวัตถุ -- ไทย ไทย -- โบราณสถาน

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : StackDS567 ส237อCHECK SHELVES
Arts Library : StackDS567 ส237อCHECK SHELVES
Arts Library : StackDS567 ส237อDISCARD
Communication Arts Library390.09593 ส37อCHECK SHELVES
Communication Arts Library390.09593 ส37อCHECK SHELVES