Authorสารประเสริฐ (ตรี นาคะประทีป), พระ, 2432-2488
Titleพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับหลวงสารประเสริฐและฉบับกรมพระปรมานุชิตฯ และพงศาวดารเหนือ ฉบับพระวิเชียรปรีชา (น้อย)
Imprint พระนคร : องค์การค้าของคุรุสภา, 2504
Descript 2 เล่ม

ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงศรีอยุธยา 1893-2310

LOCATIONCALL#STATUS
Arts LibraryDS562 ส226พCHECK SHELVES
Arts LibraryDS562 ส226พCHECK SHELVES
Arts LibraryDS562 ส226พCHECK SHELVES
Arts LibraryDS562 ส226พCHECK SHELVES
Arts LibraryDS562 ส226พCHECK SHELVES
Arts LibraryDS562 ส226พCHECK SHELVES
Arts LibraryDS562 ส226พCHECK SHELVES