Authorมหาอำมาตยาธิบดี (เส็ง วิริยศิริ), พระยา
Titleจดหมายเหตุเสด็จประพาสยุโรป ร.ศ. 116 / ของ พระยาศรีสหเทพ (เส็ง)
Imprint พระนคร : องค์การค้าของคุรุสภา, 2515
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 6 เล่ม ; 19 ซม

ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 5

LOCATIONCALL#STATUS
Arts LibraryDS562 ม19จCHECK SHELVES
Arts LibraryDS562 ม19จCHECK SHELVES
Arts LibraryDS562 ม19จCHECK SHELVES
Arts LibraryDS562 ม19จCHECK SHELVES
Arts LibraryDS562 ม19จCHECK SHELVES
Arts LibraryDS562 ม19จCHECK SHELVES
Arts LibraryDS562 ม19จCHECK SHELVES
Arts LibraryDS562 ม19จCHECK SHELVES
Arts LibraryDS562 ม19จCHECK SHELVES
Arts LibraryDS562 ม19จCHECK SHELVES