Titleประชุมพงศาวดาร . ภาคที่ 26 เรื่องตำนานวังเก่า / สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงนิพนธ์
Imprint กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2475
Descript 116 หน้า

ไทย -- ประวัติศาสตร์

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : StackDS562 ป1711 ภ.26CHECK SHELVES