Titleจดหมายเหตุการแพร่ศาสนาและการเดินทางของบรรดาพระสังฆราชประมุขมิสซัง และของพระสงฆ์ในปกครองในปี ค.ศ. 1672-ค.ศ. 1975
Imprint กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2523
Descript 142 หน้า

คริสต์ศาสนา -- ไทย ไทย -- ประวัติศาสตร์ ไทย -- จดหมายเหตุ

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : StackDS562 ซ227จCHECK SHELVES
Arts Library : StackDS562 ซ227จCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)959.303 ศ37จCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)959.303 ศ37จCHECK SHELVES