Authorจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2347-2411
Titleประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 พ.ศ. 2394-2400
Imprint พระนคร : องค์การค้าของคุรุสภา, 2503
Descript 305 หน้า

ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 4

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)349.593 ป246 ร.4 2394-2400CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)349.593 ป246 ร.4 2394-2400CHECK SHELVES
Arts Library : StackDS562 จ19ป ร.4 2494-2400CHECK SHELVES