Authorอัธยา โกมลกาญจน
Titleอารยธรรมตะวันตก / โดย อัธยา โกมลกาญจน, คณาธิป ขันธพิน และชัยวัฒน์ ถาวรธนสาร
Imprint กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2521
Descript 446 หน้า

อารยธรรมตะวันตก

LOCATIONCALL#STATUS
Arts LibraryD62 อ214อCHECK SHELVES
Arts LibraryD62 อ214อCHECK SHELVES