Authorธิติมา พิทักษ์ไพรวัน
Titleแบบเรียนสังคมศึกษา ส503, ส504 ประวัติศาสตร์ทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / โดย ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน และวไล ณ ป้อมเพชร
Imprint กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2519
Descript 146 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่

ประวัติศาสตร์

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : StackD59 ธ234บCHECK SHELVES