Authorพระครูคณานัมสมณาจารย์ (โผเรียน เป้า)
Titleประวัติพระสงฆ์อนัมนิกายในราชอาณาจักรไทย และ ประวัติความเป็นมาของชนเชื้อชาติญวนในสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งเกี่ยวกับประเทศไทย / พระครูคณานัมสมณาจารย์ (โผเรียน เป้า), รวบรวมและเรียบเรียง
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์ประยูรวงศ์, 2511
Connect tohttp://eresource.car.chula.ac.th/chula-ebooks/redirect.php?name=av00261
Descript 23, 268 หน้า ; 23 ซม

องสรภาณมธุรส (บ๋าวเอิง) 2449-2507 สงฆ์ -- ไทย -- ชีวประวัติ อนัมนิกาย หนังสืออนุสรณ์งานศพ ชาวเวียดนาม -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : StackBL1483 พ171ปCHECK SHELVES
Arts Library : StackBL1483 พ171ปCHECK SHELVES
Arts Library : StackBL1483 พ171ปCHECK SHELVES
Arts LibraryBL1483 พ171ปCHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collectione-BookFREE ACCESS