Titleอนุสรณ์ฉ่ำ ทองคำวรรณ
Imprint กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มงคลการพิมพ์, 2512
Descript 90 หน้า

CONTENT

บทสนทนาภาษาเขมรพร้อมคำศัพท์หมวดต่าง ๆ / รวบรวมโดย สุวรรณา ตรีมาศ -- ฉ่ำ ทองคำวรรณ ยอดนักโบราณคดี / โดย พร เพิ่มสุข


ฉ่ำ ทองคำวรรณ 2440-2512 รวมเรื่อง ภาษาเขมร

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : StackAC159 อ154CHECK SHELVES
Arts Library : StackAC159 อ154CHECK SHELVES