Authorเพ็ญจันทร์ เงียบประเสริฐ
Titleโปรแกรมภาษาเบสิกและการแก้ปัญหา = Problem solving and BASIC programming / เพ็ญจันทร์ เงียบประเสริฐ
Imprint กรุงเทพฯ : ภาคพัฒนาตำราและเอกสารวิชาการ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2534
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 307 หน้า : แผนภูมิ

เบสิก (ภาษาคอมพิวเตอร์) ภาษาคอมพิวเตอร์

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : StackQA76.73.B3 พ253ป 2534CHECK SHELVES
Fine & Applied Arts LibraryQA76.73.B3 พ53ป 2534CHECK SHELVES