Authorวชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา (พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ มนุสฺสนาโค), 2403-2464
Titleพระมหาสมณศาสน ลายพระหัตถ์ ระหว่างสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส กับ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ / สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส
Imprint กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2532
Descript (14), 306 หน้า

สงฆ์ -- ไทย -- การปกครอง สงฆ์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Arts LibraryBQ5160.T4 ว123พCHECK SHELVES
Arts Library : StackBQ5160.T4 ว123พCHECK SHELVES
Arts LibraryBQ5160.T4 ว123พCHECK SHELVES