Titleอานิสงส์ทานทุง. ภาคปริวรรต. ลำดับที่ 29/2528 / โครงการศึกษาวิจัยคัมภีร์ใบลานในภาคเหนือ สถาบันวิจัยสังคม
Imprint เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2533
Descript ก-ง, 27 หน้า

พุทธศาสนากับวัฒนธรรม ความเชื่อ ไทย (ภาคเหนือ) -- ความเป็นอยู่และประเพณี

LOCATIONCALL#STATUS
Arts LibraryBQ4960 .T4 ช272อCHECK SHELVES