Authorศรีทอง สีหาพงศ์
Titleรายงานการวิจัยเรื่อง โอกาสและความสามารถในการอ่านของชาวชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : เฉพาะกิ่งอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น / ศรีทอง สีหาพงศ์ ละอองกาญจน์ สุริชัยพาณิชย์ และพิมพา อินแบน
Imprint ขอนแก่น : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2522
Descript 84 หน้า

การอ่าน -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : Research CollectionZ1003 ศ173รCHECK SHELVES