Titleเอกสารการสอนชุดวิชา 22212 ภาษาไทย 2 : การประพันธ์ไทย / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Imprint นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2533
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 2 เล่ม : ภาพประกอบ

กวีนิพนธ์ไทย -- ประวัติ การแต่งคำประพันธ์ วรรณกรรมสำหรับวัยรุ่น

LOCATIONCALL#STATUS
Arts LibraryPL4180.A2 ส241ภ 2533CHECK SHELVES
Arts Library : StackPL4180.A2 ส241ภ 2533CHECK SHELVES
Arts LibraryPL4180.A2 ส241ภ 2533CHECK SHELVES
Arts Library : StackPL4180.A2 ส241ภ 2533CHECK SHELVES