Titleรวมบทความวิชาการเนื่องในโอกาส 30 ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค / ฝ่ายเผยแพร่วิชาการคณะกรรมการอำนวยการจัดงานครบรอบ 30 ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Imprint กรุงเทพฯ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, 2533
Descript 273 หน้า

CONTENT

หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าที่ใช้สำหรับประเทศไทย / ภัสสร เวียงเกตุ -- แนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้า สำหรับธุรกิจ และอุตสาหกรรม / สันติ ชัยคุณแสง -- การบริหารระบบข้อมูล / วันชัย ตันติกรวรกุล


การไฟฟ้า -- ความเรียง

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : StackQC501 ร17CHECK SHELVES