Authorพระธรรมโกศาจารย์
Titleปริทัศน์เวสสันดรชาดก / พระธรรมโกศาจารย์
Imprint กรุงเทพฯ : โครงการมูลนิธิหอไตร, 2529
Descript ก-ฎ, 2, 277 หน้า : ภาพประกอบ

มหาชาติ วรรณคดีพุทธศาสนา วรรณคดีพุทธศาสนา -- ประวัติและวิจารณ์

LOCATIONCALL#STATUS
Arts LibraryPL4212 พ171ปCHECK SHELVES