Authorไพบูลย์ แพงเงิน
Titleกลอนลำ-ภูมิปัญญาของอีสาน / ไพบูลย์ แพงเงิน
Imprint กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2534
Descript 215 หน้า : ภาพประกอบ

หมอลำ เพลงพื้นเมืองไทย ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ความเป็นอยู่และประเพณี

LOCATIONCALL#STATUS
Arts LibraryPL4221 พ295กCHECK SHELVES
Arts LibraryPL4221 พ295กCHECK SHELVES
Arts LibraryPL4221 พ295กCHECK SHELVES