Authorการเสนองานวิจัยผลงานของศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชธน ราชบัณฑิต (2534 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Titleเอกสารประกอบการประชุมเชิงวิชาการ การเสนองานวิจัยผลงานของศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชธน ราชบัณฑิต / จัดโดย สถาบันไทยศึกษา ฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะอนุกรรมการวิจัยผลงานศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชธน
Imprint กรุงเทพฯ : สถาบันฯ, 2534
Descript 63 หน้า

อนุมานราชธน พระยา 2431-2512 -- ผลงาน -- วิจัย

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : StackDS570.6.A5 ก227อ1CHECK SHELVES
Arts Library : StackDS570.6.A5 ก227อ1CHECK SHELVES