Authorการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เพชรบุรี : พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม (2534 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Titleเอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เพชรบุรี : พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม 29-31 สิงหาคม 2534 / จัดโดย สถาบันไทยศึกษา ฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Imprint กรุงเทพฯ : สถาบันฯ, 2534
Descript 258 หน้า ; 29 ซม

เพชรบุรี -- ภาวะสังคม เพชรบุรี -- ความเป็นอยู่และประเพณี ไทย -- การเจริญเติบโต

LOCATIONCALL#STATUS
Arts LibraryDS589.P44 ก227อ6CHECK SHELVES
Arts LibraryDS589.P44 ก227อ6CHECK SHELVES