Authorบรรจบ วงษ์พิพัฒน์พงษ์
Titleภูมิศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทย / บรรจบ วงษ์พิพัฒน์พงษ์
Imprint กรุงเทพฯ : ภาคพัฒนาตำราและเอกสารวิชาการ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2534
Descript 217 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่

ไทย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว ไทย (ภาคตะวันออก) -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : StackGB306 บ17ภCHECK SHELVES
Arts Library : StackGB306 บ17ภCHECK SHELVES
Arts Library : StackGB306 บ17ภCHECK SHELVES
Arts LibraryGB306 บ17ภCHECK SHELVES
Political Science Library915.93 บ149ภCHECK SHELVES