Titleคุรุปริทัศน์ฉบับรวมบทความทางการศึกษา ชุด แนวความคิดทางการศึกษา
Imprint กรุงเทพฯ : คุรุปริทัศน์, 2523
Descript 110 หน้า

CONTENT

การศึกษาของไทยในสายตาครูบ้านนอก / คำหมาน คนไค -- การฝึกหัดครูเพื่อชนบท / เอกวิทย์ ณ ถลาง -- แด่คุณครู...จากคุรุเทพ / รพินทรนาถ ฐากูร ; วิสุทธิ์ ธรรมวิริยะวงศ์ แปล -- การเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาในประเทศจีน / สุวิมล ณ ตะกั่วทุ่ง -- ปรัชญากับการศึกษา / วิทย์ วิศทเวทย์


การศึกษา -- รวมเรื่อง บทความ

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : StackLB5 ค247CHECK SHELVES