Authorบุตร ประดิษฐวณิช
Titleวรรณกรรมไทย เรื่อง เขาปล่อยให้ผู้ป่วยบริหารงานระดับชาติ / บุตร ประดิษฐวณิช
Imprint กรุงเทพฯ : มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ, 2524
Descript 239 หน้า : ภาพประกอบ

จิตผิดปกติ ประวัติศาสตร์

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : StackBF173 บ244วCHECK SHELVES