Titleเอกสารของฮอลันดาสมัยกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 2151-2163 และ พ.ศ. 2167-2185 (ค.ศ. 1608-1620 และ ค.ศ. 1624-1642) / นันทา สุตกุล แปล
Imprint กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2513
Descript 292 หน้า ; 23 ซม.

ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงศรีอยุธยา 1893-2310 -- พระเอกาทศรถ ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- เนเธอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : StackDS576.4 อ251CHECK SHELVES
Arts LibraryDS576.4 อ251CHECK SHELVES
Arts Library : StackDS576.4 อ251CHECK SHELVES
Arts Library : StackDS576.4 อ251CHECK SHELVES
Thai Studies Library948.9 น426อCHECK SHELVES
Political Science Library959.3 นอCHECK SHELVES
Political Science Library959.3 นอCHECK SHELVES
Arts Library : Rarebook CollectionRB DS576.4 อ251CONTACT STAFF