การวิจัยเชิงคุณภาพทางการท่องเที่ยว: แนวคิดและวิธีวิจัย

การวิจัยเชิงคุณภาพทางการท่องเที่ยว: แนวคิดและวิธีวิจัย

นำเสนอกระบวนทัศน์และแนวคิดการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยกับการท่องเที่ยว และลักษณะและประเภทของการวิจัยทางการท่องเที่ยว รวบรวมรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ทั้งการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณา การวิจัยแนวปรากฏการณ์ทางวิทยา การสร้างทฤษฎีจากจ้อมูล การวิจัยชีวประวัติบุคคล และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ศึกษากระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพทางการท่องเที่ยว ทั้งการวางแผน การเตรียมตัวทำงานภาคสนาม และการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย อธิบายวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพทางการท่องเที่ยว ได้แก่ การสังเกต การสัมภาษณ์ การอภิปรายกลุ่มแบบเจาะจง ให้ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพทางการท่องเที่ยว การเขียนรายงานในงานวิจัย การเผยแพร่และการประเมินผลงานวิจัยทางการท่องเที่ยว รวมถึงจริยธรรมในการวิจัยเชิงคุณภาพ


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 100777CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)001.42 ส838ก 2563CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)001.42 ส838ก 2563CHECK SHELVES

อเทวนิยม ฉบับกระชับ

อเทวนิยม ฉบับกระชับ

นำเสนอนิยามของอเทวนิยม คือความเชื่อที่ว่าไม่มีพระเจ้าหรือเทพเจ้าใดๆอยู่จริง และแนวคิดของอเทวนิยม ธรรมชาตินิยม และกายภาพนิยม วิเคราะห์เหตุผลที่สนับสนุนแนวคิดอเทวนิยม และศีลธรรมในบริบทของอเทวนิยม อธิบายความหมายและจุดหมายของชีวิตจากการไม่เชื่อในศาสนา ศึกษาประวัติศาสตร์ของอเทวนิยม และอเทวนิยมกับเผด็จการเบ็ดเสร็จในศตวรรษที่20 พิจารณาข้อถกเถียงเรื่องการมีอยู่พระเจ้า ได้แก่ ข้อถกเถียงแบบจักวาลวิทยา ข้อถกเถียงแบบอันตวิทยา และข้อถกเถียงแบบภววิทยา และอเทวนิยมที่เป็นศัตรูกับศาสนาหรืออเทวนิยมหัวรุนแรง


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 100780CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)211.8 บ874อ 2563CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)211.8 บ874อ 2563CHECK SHELVES

Social Dialogue, Skills and Covid-19

Social Dialogue, Skills and Covid-19

Examines how social dialogue has been used as an instrument to support the recovery from the covid-19 crisis and shows the important of social dialogue as a role in mitigating the impact of shocks. Focuses on social dialogue and the promotion of lifelong learning and skills development. Describes the International Labour Organization (ILO) framework and contributions made by social dialogue stakeholders to promote lifelong learning and skills development. Looks at workers with the right skills for the future. Explores existing and emerging challenges for adult-learning systems and the role of social partners in adult-learning systems. Reviews the voluntary commitments made by Global Deal partners, and considers the types of commitments made and the actions taken by different types of partners.


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 100853CHECK SHELVES

ภาพลักษณ์พ่อแม่ลูกญี่ปุ่น

ภาพลักษณ์พ่อแม่ลูกญี่ปุ่น

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกชาวญี่ปุ่น และภาพลักษณ์ตามที่ปรากฏในบทละครโน (ศิลปะการแสดงโบราณของญี่ปุ่น) อธิบายบทละครโนกับสังคม อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ในบทละครโน ความกตัญญูกับผลตอบแทน และบุญคุณและธรรมชาติมนุษย์กับหน้าที่ในบทละครโน


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 100781CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)895.62051 ส732ภ 2563CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)895.62051 ส732ภ 2563CHECK SHELVES

รายงานผลการศึกษาแนวทางการจัดทำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยใช้แนวคิดระบบการวัดผลแบบ OKRs: Objective and Key Results

รายงานผลการศึกษาแนวทางการจัดทำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยใช้แนวคิดระบบการวัดผลแบบ OKRs: Objective and Key Results

นำเสนอแนวทางการจัดทำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยใช้แนวคิดระบบการวัดผลแบบ OKRs (Objective and Key Results) ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับOKRs ได้แก่ ทฤษฎีการตั้งเป้าหมาย การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการออกแบบระบบOKRs งานวิจัยที่เกี่ยวกับOKRs การประกันคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของชาติ ยกตัวอย่างการออกแบบระบบOKRs สำหรับสถานศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมตอนต้นและตอนปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา อธิบายขั้นตอนการนำOKRsไปใช้ในทางปฏิบัติ OKRsกับการประเมินผลการทำงานและการประกันคุณภาพการศึกษา และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้OKRs


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 100815CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)379.158 น191ร 2562CHECK SHELVES

มองสังคมจีนผ่านวรรณกรรม

มองสังคมจีนผ่านวรรณกรรม

นำเสนอปาฐกถาและพระราชนิพนธ์บทความ เรื่อง“มองสังคมจีนผ่านวรรณกรรม” ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงแสดงในงานสัมมนาทางวิชาการ “70 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ค.ศ. 1949” รวบรวมพระราชนิพนธ์แปล เรื่องร้านน้ำชา: บทละครพูด 3 องค์ เรื่องผีเสื้อ เรื่องเมฆหิน น้ำไหล เรื่องหมู่บ้านเล็กตระกูลเป้า เรื่องไป๋อิ๋นน่า: หมู่บ้านลับลี้ริมฝั่งน้ำ เรื่องนารีนครา เรื่องตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน เรื่องสาวน้อยเสี่ยวหยูว เรื่องตำนานกับข้าวคู่ เรื่องโคมส้มดวงน้อย เรื่องความรักใดจะไม่ปวดร้าว เรื่องหมิงจื่อกับเหมียวน้อยมีจื่อ เรื่องแสงโคมของไอ้ร์เค้อ เรื่องซุปที่อร่อยน่ากลัวยิ่งและกินหม้อไฟในหน้าร้อน และเรื่องคำไว้อาลัยหมา


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 100783CHECK SHELVES

อยู่ด้วยกัน : พื้นที่ เทคโนโลยี และความเป็นอื่น รวมบทความจากการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 12

อยู่ด้วยกัน : พื้นที่ เทคโนโลยี และความเป็นอื่น รวมบทความจากการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 12

รวบรวมบทความจากงานประชุมวิชาการ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 12 นำเสนอมุมมองการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมในโลกปัจจุบันผ่านมุมมองด้านมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สัตว์ และเครื่องจักร ศึกษาปัญหาสิทธินอกอาณาเขตกับการสร้างคุกต่างประเทศในสยาม นำไปสู่การแบ่งชนชั้นของนักโทษและการปฏิรูปราชทัณฑ์ช่วงปลายระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ นำเสนอข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของแหล่งอบายมุขในกรุงเทพมหานคร เช่น บ่อน สุรา และซ่องโสเภณี ในช่วงปี พ.ศ. 2460-2490 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ การทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และเครื่องจักร และความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับช่างฝีมือในยุคดิจิทัล


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 100682CHECK SHELVES
Arts LibraryHM48 อ164CHECK SHELVES
Arts LibraryHM48 อ164CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)300.72 อ312 2563CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)300.72 อ312 2563CHECK SHELVES

The ASEAN: Youth and Skills Development Building Blocks for Better Communities

The ASEAN: Youth and Skills Development Building Blocks for Better Communities

Reviews Covid-19 crisis and shifting skills needed for youth in ASEAN and the preparation of ASEAN’s youth for labour market. Presents higher education for a competitive ASEAN workforce. Explores the promoting of sports development and healthy lifestyles in ASEAN. Considers how young social entrepreneurs imagine a sustainable economic future for ASEAN. Looks at technology’s implications on work, workers, and employment relationship in ASEAN and new forms of literacies and improvement. Describes ASEAN-China cooperation in alleviating poverty caused by the covid-19 pandemic, and tangible impact of Covid-19 on Intangible Cultural Heritage (ICH).


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 100857CHECK SHELVES

จีนในอาเซียน: ผลกระทบต่อยุทธศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจ

จีนในอาเซียน: ผลกระทบต่อยุทธศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจ

นำเสนอการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศจีน การกำหนดนโยบายของจีนต่ออาเซียน และการทะยานขึ้นทางภูมิศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ของจีนในอาเซียน วิเคราะห์ศักยภาพทางภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ของอาเซียนต่อจีน และท่าทีและนโยบายความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับจีน อธิบายการปรับเปลี่ยนนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับจีน และความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับจีน รวมถึงผลกระทบจากความร่วมมือและความสัมพันธ์ของประชาคมอาเซียน-จีนที่มีนัยต่อไทย และทิศทางความร่วมมืออาเซียน-จีน และไทย ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 100831CHECK SHELVES

หนึ่งศาสดา หลายสายธรรม

หนึ่งศาสดา หลายสายธรรม

ทบทวนจุดกำเนิดของพุทธศาสนาในอดีตตลอดจนการเผยแพร่พุทธธรรมในประเทศอินเดีย จีน และทิเบต ครอบคลุมการรับถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะและพระรัตนตรัยตามทัศนะของสายบาลี และสายสันสกฤต อธิบายหลักปฏิบัติและหลักคำสอนของพุทธศาสนา เช่น อริยสัจสี่ การปฏิบัติภาวนา และการเจริญเมตตากรุณา ความเข้าใจในหลักอนัตตาและสุญญตา(ความไร้ตัวตนและความว่าง) ปฏิจจสมุปบาท ตลอดจนความหมายของนิพพาน ศึกษาข้อธรรมในการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ ความเป็นไปได้ของโพธิญาณและธรรมชาติพุทธะ กล่าวถึงลักษณะเด่นของอนุตตรโยคตันตระ


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 100732CHECK SHELVES

วิธีวิทยาในการศึกษาประวัติศาสตร์

วิธีวิทยาในการศึกษาประวัติศาสตร์

ทบทวนองค์ความรู้และทฤษฎีแนวทางใหม่ ๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาประวัติศาสตร์ อธิบายแนวคิดประวัติศาสตร์ในโครงการทางปรัชญาของมาคิอาเวลลี วิธีวิทยาทางประวัติศาสตร์ของวีโก และพัฒนาการของปรัชญาประวัติศาสตร์จากเฮเกลสู่มาร์กซ์ ศึกษาสังคมวิทยาประวัติศาสตร์และความคิดเรื่องเวลาในศิลปะอวิงต์-การ์ด และการสร้างพุทธศาสนาสมัยใหม่ในศรีลังกา โดยพิจารณากระบวนการทางศาสนาและเทววิทยาของชาวตะวันตก วิเคราะห์การเขียนประวัติศาสตร์สังคมและบุคคล รวมถึงประวัติศาสตร์นิพนธ์แบบสื่อภาพยนตร์และการศึกษาประวัติศาสตร์นิพนธ์ในยุหลังความเป็นสื่อ


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 100696CHECK SHELVES
Arts LibraryD16 ว234DUE 10-06-22
Arts LibraryD16 ว234CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)907.2 ว614 2563DUE 01-05-22
Central Library (5th Floor)907.2 ว614 2563CHECK SHELVES

จิตรกรรมล้านนา พุทธประวัติ ทศชาติ ชาดกนอกนิบาต

จิตรกรรมล้านนา พุทธประวัติ ทศชาติ ชาดกนอกนิบาต

นำเสนอวรรณกรรมทางพุทธศาสนาในล้านนาจากเอกสารทางประวัติศาสตร์ คัมภีร์ใบลาน วรรณกรรมภาษาบาลี วรรณกรรมในพิธีกรรม อักษรธรรมล้านนา เรื่องเล่า ตำนาน และนิทาน ประกอบด้วย พุทธประวัติและชาดก จิตรกรรมล้านนาที่ได้เขียนไว้ในที่ต่าง ๆ ได้แก่ จิตรกรรมในกรุเจดีย์ ในอาคารหลังคาคลุม และบนผืนผ้า ศึกษารูปแบบจิตรกรรมล้านนาและแหล่งจิตรกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา เชียงราย น่าน และแพร่ แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนาและ ประติมากรรมล้านนาผ่านเรื่องเล่าทศชาติชาดก เวสสันดรชาดก และชาดกนอกนิบาต รวบรวมรายชื่อจิตรกรและผลงานของช่างเขียนในล้านนาที่สำคัญในช่วงปี พ.ศ. 2442 ถึง พ.ศ. 2513


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 100686CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)755.943 ช484จ 2563CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)755.943 ช484จ 2563DUE 20-06-22

Unraveling Myanmar’s Transition: Progress, Retrenchment, and Ambiguity Amidst Liberalization

Unraveling Myanmar’s Transition: Progress, Retrenchment, and Ambiguity Amidst Liberalization

Discusses Myanmar’s transition, including four main sections: politics, political-economy, socio-cultural issues, and the Rohinya conflict. Analyzes option, opportunities, and challenges of post-elections in Myanmar, foreign policy, and relations in ASEAN. Investigates the way the current cooperate and financial systems, urban real estate, and environmental governance in transition in Myanmar. Explains ethnic education systems and political transition and its effects on the Buddhist religio-political landscape in Myanmar. Considers motherhood, home, and the political economy of Rohinya women’s labor and Rohinya and Rakhine and ethnogenesis as schismogenesis.


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 100736CHECK SHELVES

Japan’s and South Korea’s Public Diplomacy Strategies: Lessons Learned and Recommendations for Thailand

Japan’s and South Korea’s Public Diplomacy Strategies: Lessons Learned and Recommendations for Thailand

Analyzes Japan’s and South Korea’s public diplomacy strategies. Focuses on the political objectives behind Japan’s conduct of public diplomacy to recover its status and confidence after the World War II and to maintain its position in the international society through creativity. Looks at South Korea’s public diplomacy aims to middle power by re-establishing its diplomatic relationship with neighboring countries and increasing its importance in the international society. Provides recommendations to foster the conduct of public diplomacy in Thailand in order to achieve its 20-year vision for national development.


LOCATIONCALL#STATUS
Political Science Library327.2 ส888ยCHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 100651DUE 30-05-22

Asia-Pacific Regional Security Assessment: Key Developments and Trends

Asia-Pacific Regional Security Assessment: Key Developments and Trends

Presents Asia-Pacific regional security assessment. Contains the deterioration in United State-China relations and Trump’s Indo-Pacific strategy. Explores the end of the Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) treaty in Asia and the United States’ regional alliances and partnerships Describes Japan and Indo-Pacific security and Japan’s assertive regional security posture and its complex relations with South Korea. Examines Indonesia and the South China Sea under Jokowi president. Covers Australia’s evolving regional security outlook and the challenges to a stronger European role in Asian security.


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 100658CHECK SHELVES

China in Malaysia: State-Business: State-Business Relations and the New Order of Investment Flows

China in Malaysia: State-Business: State-Business Relations and the New Order of Investment Flows

Examines state-state relations and new forms of state business relations that have emerged with an increase in China’s foreign direct investments in Malaysia. Describes new trend and new state business relations in Malaysia, including State-Owned Enterprises (SOEs), Government-Linked Companies (GLCs), and Small and Medium-Scale Enterprise (SMEs). Focuses on investments in the industrial sector and through in-depth case studies. Analyses Chinese investment case studies from Malaysia.


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 100646CHECK SHELVES