การทบทวนนโยบายและแผนผู้สูงอายุในสาธารณรัฐสิงคโปร์ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และออสเตรเลีย

การทบทวนนโยบายและแผนผู้สูงอายุในสาธารณรัฐสิงคโปร์ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และออสเตรเลีย

นำเสนอผลการวิเคราะห์การดำเนินงานด้านผู้สูงอายุใน 5 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และออสเตรเลีย ซึ่งแต่ละประเทศมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรที่คล้ายคลึงกันคือมีอัตราการเกิดและอัตราการตายในระดับต่ำ ซึ่งส่งผลให้สัดส่วนของประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ให้รายละเอียดนโยบายและสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุของทั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ เงินบำเหน็จบำนาญ การดูแลด้านสุขภาพ โครงการที่อยู่อาศัย ศูนย์สวัสดิการผู้สูงอายุ สโมสรผู้สูงอายุ และโรงเรียนผู้สูงอายุ


วีรกรรมเสรีไทยในหัวใจอนุชน

วีรกรรมเสรีไทยในหัวใจอนุชน

ถ่ายทอดประวัติของขบวนการเสรีไทยจากการเสวนาโครงการสร้างความร่วมมือเกี่ยวกับขบวนการเสรีไทยและรำลึกเสรีไทย ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562 บอกเล่าถึงเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 กับการก่อกำเนิดเสรีไทยในจังหวัดแพร่ นำเสนอจุดเริ่มต้นการเกิดมุมเสรีไทยและข้อมูลเกี่ยวกับขบวนการเสรีไทย 2484-2488 ในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) กล่าวถึงนายพลนากามูระ อะเกะโตะ ผู้บัญชาการกองทัพจักวรรดิญี่ปุ่นประจำประเทศไทยกับการสานสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับไทยในสมัยสงครามโลก


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99144CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)940.53 ว821 2562CHECK SHELVES

รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2561

รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2561

นำเสนอรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ในปี 2561 ประกอบด้วย สถานการณ์คุณภาพน้ำ สถานการณ์คุณภาพอากาศและระดับเสียง สถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายและสารอันตราย ศึกษาสาเหตุของปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละออง PM 2.5 เปรียบเทียบคุณภาพน้ำผิวดิน น้ำทะเลชายฝั่ง น้ำบาดาล ปริมาณขยะพลาสติก ของเสียอันตรายจากชุมชนและกากของเสียอุตสาหกรรมของแต่ละภูมิภาคในประเทศไทย รวมถึงการดำเนินการแก้ไขสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย


LOCATIONCALL#STATUS
Environmental Research Institute Library363.739 ก17ร 2535CHECK SHELVES
Environmental Research Institute Library363.739 ก17ร 2532CHECK SHELVES
Environmental Research Institute Library363.739 ก17ร 2536CHECK SHELVES
Environmental Research Institute Library363.739 ก17ร 2536CHECK SHELVES
Environmental Research Institute Library363.739 ก17ร 2536CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)363.73 ร451 2535CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)363.73 ร451 2535CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)363.73 ร451 2536CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)363.73 ร451 2536CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)363.73 ร451 2537CHECK SHELVES

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร: ผลงานรัฐบาล ปีที่ ๔ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร: ผลงานรัฐบาล ปีที่ ๔ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

รวบรวมผลการดำเนินงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ปีที่ ๔ ระหว่าง ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ถึง ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ ทบทวนสถานการณ์ก่อนและหลังการบริหารประเทศและผลการดำเนินงานในช่วง ๓ ปีแรก ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๐ นำเสนอผลการดำเนินงานของรัฐบาลในรอบปีที่ ๔ ประกอบด้วย ผลการดำเนินงานที่สำคัญของรัฐบาล ผลการดำเนินงานตามแนวนโยบายรัฐบาล ๑๑ ด้าน และการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99082CHECK SHELVES

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา

รวบรวมคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีต่อรัฐสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน ได้แก่ ๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ๒. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของประเทศ ๓. การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ๔. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก ๕. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย ๖. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ๗. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก ๘. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย ๙. การพัฒนาระบบสาธารณะสุขและหลักประกันสังคม ๑๐. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ๑๑. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ ๑๒. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรม พร้อมทั้งนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง ร่างกฎหมายเพื่อดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีกับหน้าที่ของรัฐและแนวนโยบายแห่งรัฐของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และยุทธศาสตร์ชาติ


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)351.593 คป356 2562CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99088CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99088CHECK SHELVES

น้ำอภิเษก: พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

น้ำอภิเษก: พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

นำเสนอพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และการเตรียมน้ำอภิเษกและน้ำสรงพระมุรธาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ รวบรวมภาพถ่ายแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ประวัติความเป็นมาของแหล่งน้ำศักดิสิทธิ์ ตลอดจนขั้นตอนต่าง ๆในการดำเนินงานพิธีพลีกรรมตักน้ำ พิธีทำน้ำอภิเษก พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก พิธีเสกน้ำอภิเษกรวมและพิธีแห่เชิญน้ำอภิเษก ให้ข้อมูลแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ๑o๘ แห่ง และสถานที่ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำและสถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกใน ๗๖ จังหวัด


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)394.4 น539 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)394.4 น539 2562CHECK SHELVES
Political Science LibraryxxxCATALOGING
Political Science LibraryxxxCATALOGING
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99197CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection394.4 น539 2562LIB USE ONLY
Arts Library : Reserve at Mahachakri Sirindhorn Bld.Pic DS568 น229 2562CHECK SHELVES

วัสสานปกรณัม (ตำนานแห่งฝน)

วัสสานปกรณัม (ตำนานแห่งฝน)

รวบรวมความเชื่อเกี่ยวกับเทพปกรณัมในอารยธรรมต่าง ๆ ได้แก่ เทพเจ้าแห่งบาบิโลเนีย อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์ เทพเจ้าสายฟ้าแห่งอียิปต์ เทพปกรณัมกรีก เทวตำนานโรมัน เทพปกรณัมนอร์ส อารธรรมลุ่มแม่น้ำแยงซี เทพแห่งฝนจีนโบราณ เทพเจ้าแดนอาทิตย์อุทัย เทพเจ้าแห่งโคโชซอน อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ อารยธรรมอารยัน และตำนานพระพิรุณ และพระอินทร์ บอกเล่าตำนานเกี่ยวกับฝนในสยามประเทศ กล่าวถึง “มณีเมขลา” เทพธิดาผู้รักษาน่านน้ำ “รามสูร” อสูรเทพผู้ถือขวาน ตำนานพญาคันคาก สงครามพระยาแถน และประเพณีแห่นางแมวขอฝน อธิบายการก่อตัวของเมฆและประเภทของเมฆ การเกิดและขนิดของฝน รวมถึงนำเสนอนวัตกรรมฝนหลวงที่ช่วยคลี่คลายภัยพิบัติของชาติ


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99195DUE 08-06-22

หลวงวิจิตรวาทการกับนิยายโรมานซ์แนวจักรวรรดินิยม

หลวงวิจิตรวาทการกับนิยายโรมานซ์แนวจักรวรรดินิยม

ศึกษาประวัติและงานประพันธ์ด้านวรรณกรรมศึกษาและประวัติศาสตร์ศึกษาของหลวงวิจิตรวาทการ อธิบายแนวคิดสมัยหลังอาณานิคมนิยมกับบริบทการประพันธ์ของหลวงวิจิตรวาทการ และการประพันธ์นิยายโรมานซ์แนวจักรวรรดินิยมของท่าน ได้แก่ เรื่องเจ้าแม่จามรี ซึ่งเกี่ยวกับ ดินแดนสาบสูญในอินโดจีน บัลลังก์เชียงรุ้งกับ โลกของ “ไทยลื้อ” ในสิบสองพันนา และฟากฟ้าสาละวินเกี่ยวกับ พี่น้อง “ไทยใหญ่” ในเขตแดนพม่า สะท้อนให้เห็นการรับอิทธิพลทางความคิดจากตะวันตกและจักวรรดินิยมญี่ปุ่น การสร้างภูมิทัศน์ผ่านเรื่องเล่าและอุปมานิทัศน์เรื่องเพศ รวมถึงภารกิจของสุภาพบุรุษไทยผ่านบทบาทของตัวเอกในกวีนิพนธ์ตะวันตกเรื่อง ภารกิจของผู้ชายผิวขาว


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)895.9109 น413ห 2561CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99166CHECK SHELVES
Arts LibraryDS570.6.W2 น214หCHECK SHELVES

วารสารประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 44 ฉบับสิงหาคม 2562 – กรกฎาคม 2563

วารสารประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 44 ฉบับสิงหาคม 2562 – กรกฎาคม 2563

นำเสนอบทความวิชาการและบทความวิจัยในสาขาประวัติศาสตร์ ศึกษาบทบาทของศาสตราจารย์ ประเสริฐ ณ นคร กับความก้าวหน้าการศึกษาประวัติศาสตร์สุโขทัย บทบาทของขัตติยนารีในประวัติศาสตร์ล้านนา และพัฒนาการความสัมพันธ์ทางการเมืองและบทบาทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างสหภาพโซเวียตกับประเทศไทย ค.ศ. 1946-1991 และมโนทัศน์รักเดียวใจเดียวและปัญหาเมียน้อยในทศวรรษ 2490-2530 นอกจากนั้นยังครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กับการอุปถัมภ์ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย ความเคลื่อนไหวทางความคิดของนักวิชาการในนิตยสารข่าวรายสัปดาห์ต่อวิกฤตการณ์การเมืองไทยระหว่างปี พ.ศ. 2549-2553 การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม กรณีศึกษา โรงเรียนประทีปศาสน์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และความเป็นแม่และการเมืองเรื่องเพศสภาพในสิงคโปร์ ระหว่างปี 1959 ถึงทศวรรษ 1980


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99146CHECK SHELVES

อุตสาหกรรมประสานศิลป์: วัฒนธรรมสกรีน และการเดินทางข้ามสื่อ

อุตสาหกรรมประสานศิลป์: วัฒนธรรมสกรีน และการเดินทางข้ามสื่อ

นำเสนอบทความวิจัยประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ “อุตสาหกรรมประสานศิลป์: วัฒนธรรมสกรีน และการเดินทางข้ามสื่อ” ที่จัดขึ้นในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 หัวข้อที่นำเสนอ แบ่งเป็น 4 หัวข้อใหญ่ เกี่ยวกับ วรรณกรรมกับวัฒนธรรมการสกรีน (Screen Culture), Rereading & Remarking, สัตว์ หนัง สังคม, และนักบวช นักเลง และนักวัฒนธรรมศึกษา วิเคราะห์การประสานศิลป์ระหว่างวรรณกรรมกับภาพยนตร์ไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2550 การเล่าเรื่อง Storylog ผ่านมุมมองสังคมวิทยาวรรณกรรม และสุนทรียภาพแบบหนังสมัยใหม่ในภาพยนตร์รีเมกแนวทบทวนวิพากษ์ เรื่องทวิภพ (2547) และพี่มาก...พระโขนง (2556) นอกจากนั้นยังศึกษาการเปลี่ยนแปลงของภาพยนต์อิสระไทยในมุมมองเทคโนโลยีการสื่อสารกับสังคม การเซ็นเซอร์ภาคประกอบ (Constitutive Censorship) และการขับเคลื่อนวงการภาพยนตร์ในมิติทางศาสนา


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)895.9109 อ814 2562CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99164DUE 28-05-22
Communication Arts Library895.91 อ814 2562CHECK SHELVES
Arts LibraryPN45 อ244CHECK SHELVES

Skills and the Future of Work: Strategies for Inclusive Growth in Asia and the Pacific

Skills and the Future of Work: Strategies for Inclusive Growth in Asia and the Pacific

Presents building an inclusive future through skills development in Asia and the Pacific. Examines an enabling work environment for increased skills training and utilization, focusing on the interface between skills intensity, business model and job quality. Analyzes the response to future demographic shifts in ageing societies and youth aspiration. Investigates the impact of technological change on the future labour market and problem of skill mismatch, informality, and rural economy. Explores job opportunities towards environmentally sustainable economies and green growth.


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99193CHECK SHELVES

แรงงานข้ามชาติในประเทศไทย ASEAN+3

แรงงานข้ามชาติในประเทศไทย ASEAN+3

รวบรวมประเด็นที่อภิปรายถึงสถานการณ์และแนวโน้มด้านแรงงานข้ามชาติในประเทศ ASEAN+3 ครอบคลุมรูปแบบและแนวโน้มของการย้ายถิ่นของประเทศในเอเชียตะวันออก และความเสี่ยงและผลตอบแทนของการโยกย้ายแรงงาน (labor migration)ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อธิบายข้อตกลงและความเป็นจริงในการเคลื่อนย้ายแรงงาน (labor movement) ในอาเซียน และกรณีศึกษาด้านการจ้างแรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชาในประเทศไทย


LOCATIONCALL#STATUS
Social Research Institute Library331.62 ก276สLIB USE ONLY
Central Library (5th Floor)331.6209593 ก276สCHECK SHELVES
Education Library331.62 ก275สCHECK SHELVES
Population Information Centerย.32/บ.153/กสLIB USE ONLY
Political Science Library331.6209593 ก276สCHECK SHELVES
Political Science Library331.6209593 ก276สCHECK SHELVES
Economics Library331.6593 ก276สCHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 66164CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 66164CHECK SHELVES

สหภาพแรงงานในการเปลี่ยนแปลง : เรื่องเล่าความสำเร็จ 6 กรณี

สหภาพแรงงานในการเปลี่ยนแปลง : เรื่องเล่าความสำเร็จ 6 กรณี

นำเสนอกรณีศึกษา การเปลี่ยนผ่านของสหภาพแรงงานจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกที่ประสบความสำเร็จ 6 เรื่อง เพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางสำหรับประเทศไทย ศึกษาการยกระดับการทำงานสู่สากลของสหภาพแรงงานในบราซิลและมหกรรมกีฬาฟุตบอลโลกในปี พ.ศ. 2557 นำเสนอการจัดการทรัพยากรและอำนาจของสหภาพแรงงานและการรวมตัวของผู้ใช้แรงงานนอกระบบกับการต่อรองกับสถานประกอบการในประเทศเกาหลีใต้ วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสหภาพแรงงานภาคการขนส่งในประเทศยูกันดาและขบวนการสหภาพแรงงานและประชาธิปไตยในประเทศอินโดนีเซีย อธิบายพัฒนาการของศูนย์กลางแรงงานเพื่อความเป็นเอกภาพแห่งบราซิล (CUT) ในช่วงบริหารประเทศของรัฐบาลพรรคแรงงาน พ.ศ. 2546-2559 และความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามมติของสหภาพแรงงานโลหะแห่งชาติประเทศแอฟริกาใต้ (นัมซ่า)


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99111CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99111CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)331.88 ส458 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)331.88 ส458 2562CHECK SHELVES

รายงานการศึกษาโครงการการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและความอยู่ดีมีสุขในบริบทสังคมสูงวัย: การสำรวจสถานการณ์การย้ายถิ่นในประเทศไทย พ.ศ. 2559

รายงานการศึกษาโครงการการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและความอยู่ดีมีสุขในบริบทสังคมสูงวัย: การสำรวจสถานการณ์การย้ายถิ่นในประเทศไทย พ.ศ. 2559

สำรวจสถานการณ์การย้ายถิ่นภาคครัวเรือนของประเทศไทย ระหว่างเดือนมกราคมถึงกันยายน พ.ศ. 2559 ใน 5 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร ศึกษาลักษณะทางประชากรและสังคมของผู้ย้ายถิ่นเข้าและผู้ย้ายถิ่นออก วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรและสังคม ลักษณะการย้ายถิ่น และเหตุผลการย้ายถิ่นจากความไม่เท่าเทียมในมิติต่าง ๆ


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99136CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99136CHECK SHELVES

ความแตกต่างระหว่างผู้สูงอายุชายและหญิงในประเทศไทย

ความแตกต่างระหว่างผู้สูงอายุชายและหญิงในประเทศไทย

วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างผู้สูงอายุเพศชายและหญิงในประเทศไทยจากการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 นำเสนอความแตกต่างทางเพศกับลักษณะทางประชากร การทำงานเชิงเศรษฐกิจและสถานะทางเศรษฐกิจ แบบแผนการอยู่อาศัย ภาวะสุขภาพและการดูแลสุขภาพ และการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุ


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99132CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99132CHECK SHELVES
Population Information Centerย.191 คต444CHECK SHELVES
Population Information Centerย.191 คต444CHECK SHELVES

แนวคิดสตรีนิยมและขบวนการทางสังคมของผู้หญิงในประเทศไทย: วิเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ข้อถกเถียงและยุทธศาสตร์

แนวคิดสตรีนิยมและขบวนการทางสังคมของผู้หญิงในประเทศไทย: วิเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ข้อถกเถียงและยุทธศาสตร์

สำรวจพัฒนาการสตรีนิยมและขบวนการขับเคลื่อนทางสังคมของผู้หญิงไทยในการสร้างความเป็นธรรมระหว่างเพศจากอดีตสู่บริบทร่วมสมัยในปัจจุบัน ศึกษาแนวคิดสตรีนิยมและขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อความเป็นธรรมทางเพศในสังคมไทย เวทีรูปแบบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสิทธิสตรีและความก้าวหน้าของผู้หญิงและงานสร้างความเป็นธรรมทางเพศและสังคมที่พบในปัจจุบัน อภิปรายประเด็นที่แนวคิดสตรีนิยมจะนำมาพัฒนาสู่การเป็นวาระทางการเมืองในอนาคตเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99140CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99140CHECK SHELVES

กระบวนพยุหยาตราชลมารค เนื่องในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

กระบวนพยุหยาตราชลมารค เนื่องในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ศึกษาการสร้างการเรียนรู้ใน “วัฒนธรรมเมืองน้ำ” จากหัวข้อ รากฐานสังคมวัฒนธรรม “เมืองน้ำ” สู่กระบวนพยุหยาตราชลมารคในประวัติศาสตร์ไทย แสดงพัฒนาการ ที่มา และความหมาย ที่ปรากฏในกระบวนพยุหยาตราชลมารค สมัยอยุธยา สมัยรัตนโกสินทร์ และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และความหมายเชิงสัญลักษณ์ในการจัดกระบวน ให้รายละเอียดการแต่งกายในกระบวนพยุหยาตราชลมารค และจิตรกรรมฝาผนังครูอิ้งค์จะแจ้งว่าวันอาทิตย์ครูไม่ได้เข้าสอนแล้วค่ะ ครูติดเรื่องต้องฟื้นฟูสุขภาพยาวเลย หมอบอกว่าอยากให้พักวันนึงจริงภาพเรือพระราชพิธี นำเสนอผังรั้วกระบวนพยุหยาตราชลมารคและประวัติความเป็นมาของเรือพระที่นั่งในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99403CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99403CHECK SHELVES

Power Interconnection in Southeast Asia

Power Interconnection in Southeast Asia

Analyzes the development of power interconnection in Southeast Asia. Focuses on the political economy of electricity interconnections. Presents the case study of The Southern African Power Pool (SAPP) and overview of the European electricity market. Discusses the progress among ASEAN countries in regional energy integration, focusing on the Greater Mekong Sub-region (GMS) interconnection and Lao PDR-Thailand-Malaysia-Singapore (LTMS) interconnection.


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99125CHECK SHELVES

Buddhist Pilgrim-Monks as Agents of Cultural and Artistic Transmission: The International Buddhist Art Styles in East Asia, ca. 645-770

Buddhist Pilgrim-Monks as Agents of Cultural and Artistic Transmission: The International Buddhist Art Styles in East Asia, ca. 645-770

Presents the international Buddhist art style in East Asia in ca. 645-770. Examines Xuangzang and his fellow Buddhist pilgrims and missionaries in ca. 645, Xuangzang’s dedication of millions of images toward the end of his life, and hybrid iconography in earth-touching gesture. Traces the role of Japanese Buddhist pilgrim-monks and their contributions in the dissemination of Tang Buddhist art to Japan in the early decades of the eight century, Doji’s activities in Japan and China, and Doji’s supervision of the rebuilding of Daianji. Investigates the fruition of the Tang international Buddhist art style in China and Japan in ca. 745-770, the art of Avatamsaka Buddhism at the courts of Wu Zhao and Shomu/Komyo, and Jianzhen’s travels to Japan and the building of Toshodaiji.


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99017CHECK SHELVES

LGBT social Movements

LGBT social Movements

Presents Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer (LGBTQ) social movements that combines the cultural and the political aspects. Examines the gay and lesbian in the period before Stonewell and the year through the 1970s. Focuses on AIDS activism from the early 1980s to the mid-1990s and the role of the right in LGBTQ experience. Studies worldwide marriage equality and marriage and the LGBTQ civil rights movement. Describes young LGBTQ people since the 1990s and LGBTQ pop culture visibility. Mentions bisexual and transgender experience and trans in the age of Trump.


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99123CHECK SHELVES

Asian Competitors: Marketing for competitiveness in the Age of Digital Consumer

Asian Competitors: Marketing for competitiveness in the Age of Digital Consumer

Analyzes competitive companies from 18 Asian countries that have successfully practiced new wave marketing and provides invaluable lessons that others may find useful, divided in to three issues: marketing transformation, marketing creation, and globalization mindset. Discusses product-centric, customer-centric, and human-centric perspective and marketing 4.0 moving from traditional to digital aspects. Considers marketing strategies for value exploration, marketing tactics for value engagement, and marketing values for excellent execution. Explains the efforts of local champions in the face of increased competition from both regional and global companies, including UFC group, Myanmar National Airline, DataSoft Systems Bangladesh Limited, and Fauji Fertilizer Company Limited. Mentions Asian companies that have managed to maintain and develop their presence in the global market, namely Korea’s Samsung Electronics, India’s Infosys, China’s Huawei, and Japan’s Kao.


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99145CHECK SHELVES
Political Science Library658.872095 K87ACHECK SHELVES