Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  All TAIC New Arrivals


การพัฒนากลไกเชิงสถาบันของประเทศไทย เพื่อรองรับพันธกรณีตามความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

การพัฒนากลไกเชิงสถาบันของประเทศไทย เพื่อรองรับพันธกรณีตามความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

นำเสนอภาพรวมของกลไกเชิงสถาบันในขั้นตอนการเจรจา ความตกลงการค้าและการลงทุน และกลไกเชิงสถาบันตามความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกและของประเทศอื่นที่น่าสนใจ ศึกษาการบูรณาการวิธีการและหน่วยงานต่าง ๆของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพันธกรณีความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ และกรณีศึกษาการบูรณาการจากประเทศสิงคโปร์ เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกา วิเคราะห์กรณีศึกษากลไกเชิงสถาบันทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา อุปสรรคทางการค้าด้านเทคนิค การลงทุน และบริการทางการเงิน รวมถึงข้อเสนอสำหรับพัฒนากลไกเชิงสถาบันของประเทศไทย เพื่อรองรับพันธกรณีตามความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)382.09593 ศ735ก 2561CHECK SHELVES
Law Library (4th Floor)HF1411 ศ735ก 2561CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98611CHECK SHELVES


การจัดการความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพในอาเซียน

การจัดการความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพในอาเซียน

อธิบายแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้งและสันติภาพ ศึกษาการเข้ามายึดครองของชาติตะวันตกและสร้างอาณานิคมซึ่งเป็นรากเหง้าของปัญหาหนึ่งที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงการเข้ามาของจักวรรดิญี่ปุ่น และการปกครองประเทศฟิลิปปินส์ของสหรัฐอเมริกา นำเสนอความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพในประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ติมอร์ เลสเต เมียนมา มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา ทะเลจีนใต้ และกรณีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในประเทศไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)303.69 ธ129ก 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)303.69 ธ129ก 2561CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98715CHECK SHELVES


Chinatown Unbound: Trans-Asian Urbanism in the Age of China

Chinatown Unbound: Trans-Asian Urbanism in the Age of China

Reviews Chinatown in Australia’s Asian century and morphology, key features of the area’s urban government, and Asian spatial templates of Sydney’s Chinatown. Looks at Chinatown’s cultural diversity, business, and employment. Explains the rise of a trans-Asian urban youth culture and the public art forms of the Chinese Garden of Friendship and a number of more recent work. Includes Chinatown’s future and the prefiguration of an Australian Trans-Asian metropolis.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98614CHECK SHELVES


รายงานการศึกษาไทย พ.ศ. 2561

รายงานการศึกษาไทย พ.ศ. 2561

นำเสนอข้อมูลภาพรวมความเคลื่อนไหวของการศึกษาไทยในด้านต่าง ๆ เริ่มจากความเป็นมาและบริบทของการศึกษาไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย และการปฏิรูปการศึกษาในอดีต กล่าวถึงระบบการศึกษา มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหาร การจัดการ การมีส่วนร่วมทางการศึกษา การจัดสรรงบประมาณและการลงทุนเพื่อการศึกษา ศึกษาการพัฒนาคุณภาพและการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้อมูลและสถิติที่สำคัญเกี่ยวกับการเข้าถึงการศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ให้ข้อมูลการศึกษานานาชาติในประเทศไทยทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษา รวมถึงทิศทางการดำเนินงานปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย


 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561

นำเสนอหลักการกำหนดและเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาของชาติ กล่าวถึงมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 คุณธรรม ทักษะ และความรู้ที่จำเป็นบนฐานค่านิยมร่วม สู่กรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา อธิบายผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาสำหรับแต่ละระดับการศึกษา อธิบายแนวทางการนำมาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติของหน่วยงานระดับนโยบาย และระดับสถานศึกษา และแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชั้นเรียน ระดับโรงเรียน/เขตพื้นที่ และระดับชาติ


Asian Education Miracles: In Search of Sociocultural and Psychological Explanations

Asian Education Miracles: In Search of Sociocultural and Psychological Explanations

Investigates how values and practices in the classroom, school, family, and the society can influence students’ motivation, engagement, and psychological well-being. Synthesizes research on students and systems from culturally diverse Asian countries and economies, including Cambodia, Hong Kong-China, Indonesia, Japan, Korea, the Philippines, Singapore, Chinese Taipei, Thailand, the United Arab Emirates, and beyond. Includes sociocultural and psychological foundation of the Asian education miracles and the theoretical concept of “optimization” for effective learning.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98605CHECK SHELVES


Asian Review 2018 Vol. 31, No.2

Asian Review 2018 Vol. 31, No.2

Discusses Belt and Road Initiative (BRI) at the historic turn of the 21st century and the management strategy for stateless persons in Southeast Asia. Studies Bhutan’s success in conserving natural resources and the environment though its organizational and public policy perspectives. Looks at international mechanisms towards the Rohingya crisis and the dynamics of the cross-border trades and the traders of Northwestern Thailand, 1950s to 2010s.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98699CHECK SHELVES


หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม: การศึกษาเพื่ออาเซียน

หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม: การศึกษาเพื่ออาเซียน

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนตั้งแต่การก่อตั้งอาเซียน หลักการพื้นฐานและกฎบัตรอาเซียน ประชาคมอาเซียน 3 เสาหลัก รวมถึงแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน และแผนงานจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน กล่าวถึงความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาค ความร่วมมืออาเซียนบวกสามด้านการศึกษา ความร่วมมือในกรอบการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS) ด้านการศึกษาของอาเซียนแผน 5 ปีด้านการศึกษาของอาเซียน และการดำเนินงานด้านการศึกษาสู่อาเซียนของประเทศไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98691CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98691CHECK SHELVES


ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่

ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่

บอกเล่าประวัติศาสตร์ในศตวรรษที่ 20ของจีน ผ่านเรื่องราว มรดกทางความคิด และจิตวิญญาณของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในสังคมจีนอันเนื่องมาจาก “ขบวนการ 4 พฤษภาคม” นำเสนอการปฏิวัติวัฒนธรรม การเมืองและการปฏิรูป รวมถึงสำรวจเส้นทางการต่อสู้ของจีนในโลกสมัยใหม่

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98659CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)951.06 ม574ป 2562DUE 04-02-20
Central Library (5th Floor)951.06 ม574ป 2562DUE 29-01-20
Political Science Library951.06 ม574ปCHECK SHELVES
Political Science Library951.06 ม574ปDUE 06-01-20
Arts LibraryDS774 ม234บCATALOGING


 Accelerating progress: An Empowered, Inclusive and Equal Asia and the Pacific

Accelerating progress: An Empowered, Inclusive and Equal Asia and the Pacific

Explores how promoting empowerment, inclusion and equality can accelerate progress towards the Sustainable Development Goals (SDGs) and considers four elements of an empowerment and inclusion approach to policymaking, with the help of case studies from across the Asia-Pacific region. Discusses the elements of the empowerment and inclusion framework in the context of climate actions. Presents an overview of key features of inequality and taxation in the region and challenges to strengthening civic engagement. Covers the topic of violence against women and girls.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98506CHECK SHELVES


Becoming One: Religion, Development, and Environmentalism in a Japanese NGO in Myanmar

Becoming One: Religion, Development, and Environmentalism in a Japanese NGO in Myanmar

Studies how Organization for Industrial, Spiritual and Cultural Advancement (OISCA) investigate moral imaginations to create a better world as one of the oldest and most prominent Nongovernmental Organizations (NGOs) of Japan in Myanmar. Explores a history of nonreligious, the politics of “Shinto” environmentalism, and a universal furusato. Describes the muddy labor of making persons in the communal lifestyle of the training centers. Combines insights from anthropology, development studies, and religious studies to the understanding of modern Japan.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98479CHECK SHELVES


สงครามกลางเมืองจีน

สงครามกลางเมืองจีน

นำเสนอสงครามกลางเมืองของจีนตั้งแต่ก่อนสิ้นราชวงศ์ชิงจนถึงสมัยที่เจียงไคเช็กหนีไปตั้งหลักที่ไต้หวัน ศึกษาเงื่อนไขและปัจจัยที่ทำให้จีนเผชิญความขัดแย้งยาวนานกว่า 4 ทศวรรษ ทั้งการแย่งชิงอำนาจภายใน และเหตุที่ทำให้อำนาจภายนอก เช่น ญี่ปุ่น เข้ามาแทรกแซงจนลุกลามกลายเป็นสงครามใหญ่ กล่าวถึงยุคสมัยแห่งขุนศึก สงครามต่อต้านญี่ปุ่น และบุคคลในประวัติศาสตร์สงครามกลางเมืองในจีน

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98491CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)951.042 ก151ส 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)951.042 ก151ส 2562CHECK SHELVES


Energy Interconnection in ASEAN for Sustainable and resilient Societies: Accelerating Energy Transition

Energy Interconnection in ASEAN for Sustainable and resilient Societies: Accelerating Energy Transition

Presents current status and outlook of the ASEAN energy and power sector and challenges facing sustainable development. Proposes interconnectivity among ASEAN member states and several neighboring countries as a solution to these challenges and explores potential pathways for energy transition. Discusses multisectoral benefits of interconnection, and the social, environmental, resource and economic benefits of the proposed interconnection scenario.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98512CHECK SHELVES


A Guide to Inequality and the SDGs

A Guide to Inequality and the SDGs

Presents the links between inequality and the rest of the Sustainable Development Goals (SDGs). Deals with inequality in access to poverty reduction, adequate nutrition, health care service, quality of education, gender equality, clean water and basic sanitation, clean energy, decent jobs, industry, innovation, and infrastructure, sustainable cities, and consumption. Mentions the impacts of climate change, the oceans seas, marine resources and justice.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98565CHECK SHELVES


Inequality of Opportunity in Asia and the Pacific: Education

Inequality of Opportunity in Asia and the Pacific: Education

Explains why it is important to reduce inequality in educational attainment. Analyzes new methodological approach to ascertain the gaps in educational attainment and identifying “the furthest behind” as pledged in the 2030 Agenda. Considers ethnicity matter for determining the furthest behind and recommendations for closing the gaps.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98559CHECK SHELVES


สถานการณ์โลก 2019

สถานการณ์โลก 2019

นำเสนอประเด็นสำคัญทางยุทธศาสตร์ที่มีผลต่อการกำหนดทิศทางของโลกในอนาคต ได้แก่ การประท้วงในฝรั่งเศสและผลกระทบต่อแนวโน้มการประท้วงของโลก สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนและผลกระทบต่อระเบียบเศรษฐกิจโลก เส้นทางสายไหมทางทะเลกับการขยายบทบาททางนาวีของจีน ยุทธศาสตร์สองมหาสมุทร-ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก และการเมืองอเมริกันกับอนาคตของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กับสนธิสัญญากำลังนิวเคลียร์พิสัยกลาง (INF) ความรู้และข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับขีปนาวุธ และการแข่งขันด้านอาวุธนิวเคลียร์ อธิบายการปรับยุทธศาสตร์เดิมของสหรัฐต่อภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ที่เป็น อินโด-แปซิฟิกจากยุคประธานาธิบดีโอบามาสู่ยุคของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ รวมถึงการขยายอิทธิพลทางยุทธศาสตร์ของจีนและการตอบโต้ทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐ


แนวทางการพัฒนาแหล่งวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาแหล่งวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์โบราณสถาน การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน และการมีส่วนร่วมของชุมชน นำเสนอระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโบราณสถานและการท่องเที่ยว วิเคราะห์การศึกษาปัญหาอุปสรรค และปัจจัยแห่งความสำเร็จของการพัฒนาโบราณสถานเพื่อนการท่องเที่ยว กรณีศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์ จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร พิมาย พนมรุ้ง ศรีเทพ เมืองสิงห์ ภูพระบาท พระนครคีรี รวมถึงแนวทางการพัฒนาแหล่งวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98534CHECK SHELVES


แรงงานข้ามชาติลาวภาคอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แรงงานข้ามชาติลาวภาคอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นำเสนอปัญหาแรงงานข้ามชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 โดยการวิเคราะห์แนวคิดการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ (The new economics of migration) และแนวคิดการข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเข้าสู่การจ้างงานของแรงงานข้ามชาติลาวในระบบภาคอุตสาหกรรม กล่าวถึงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและสถารการณ์และแนวโน้มของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย ศึกษาการจัดการแรงงานและปฏิสัมพันธ์ระหว่างแรงงานข้ามชาติ รัฐ และผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ผ่านการอธิบายภูมิหลังชีวิต เรื่องเล่าและบทสนทนาของแรงงาน นายจ้าง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ วิเคราะห์การตัดสินใจย้ายถิ่นของแรงงานลาวที่มีสาเหตุจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม ทัศนคติ และวิธีการเข้ามาของแรงงาน ทั้งที่ผ่านการจ้างงานต่างด้าวระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่สัญญา การพิสูจน์สัญชาติ และที่เข้ามาโดยผิดกฎหมาย ร่วมด้วยนโยบายและปฏิบัติการของรัฐในการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98694CHECK SHELVES


อิสลามกับการเมือง

อิสลามกับการเมือง

นำเสนอหลักการเบื้องต้นของอิสลามกับการเมือง กล่าวถึงหลักธรรมในอิสลาม สังคมอิสลามและแบบแผนวิถีชีวิตมุสลิม ศึกษาแนวคิดว่าด้วยรัฐ อำนาจอธิปไตย และการเมืองการปกครองในอิสลาม วิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับอิสลามการเมือง (Political Islam) และอิสลามนิยม (Islamism) อิสลามกับประชาธิปไตย และหลักการปรึกษาหารือ หรือรูซอ รวมถึงแนวคิดเรื่องสงคราม และสันติภาพในอิสลาม และองค์การความร่วมมืออิสลาม Organization of Islam Cooperation (OIC)

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98515CHECK SHELVES
Political Science LibraryxxxCATALOGING
Political Science LibraryxxxCATALOGING
Central Library (5th Floor)297.272 ส654อ 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)297.272 ส654อ 2562CHECK SHELVES
Arts LibraryBF173.7 ส227อCHECK SHELVES


ศาสนากับความรุนแรง

ศาสนากับความรุนแรง

รวบรวมบทวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับความรุนแรงของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ ได้แก่ อินเดีย ศรีลังกา พม่า ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ศึกษาจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งในศตวรรษที่ 21 จากการผูกขาดศาสนา การอยู่ร่วมกัน และความล้มเหลวของสังคมพหุวัฒนธรรม นำเสนอกรณีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับมิติทางการเมือง การใช้ศาสนาในการสร้างความมั่นคงทางการเมือง อุดมการณ์พุทธศาสนา-ชาตินิยม ที่ส่งผลต่อชาวมุสลิมโรฮิงญา กล่าวถึงการปฏิวัติอินโดนีเซียและปัญหาว่าด้วยกฎหมายอิสลาม ชาวซิกข์และปฏิบัติการสันติวิธีและการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนาเถรวาทและรัฐในประเทศไทยกับพม่า รวมถึงกระแสการหวาดกลัวอิสลามในประเทศไทยและข้อถกเถียงเรื่องพุทธศาสนาประจำชาติไทยในรัฐธรรมนูญ

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98581CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)201.76332 ศ379 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)201.76332 ศ379 2562CHECK SHELVES
Arts LibraryBL65.V55 ศ228CHECK SHELVES


ประวัติศาสตร์อยุธยาจากพระราชพงศาวดาร: พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับปลีกและฉบับความย่อ

ประวัติศาสตร์อยุธยาจากพระราชพงศาวดาร: พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับปลีกและฉบับความย่อ

นำเสนอการชำระพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับต่าง ๆ โดยราชสำนัก ทั้งฉบับความปลีก และฉบับความย่อ รวมทั้งฉบับที่ชำระนอกราชสำนัก รวบรวมพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับปลีกสำนวนต่าง ๆ ทั้งที่พิมพ์เผยแพร่แล้วและไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ มาตรวจสอบชำระ เขียนบทนำ และจัดทำคำอธิบายใหม่ อธิบายพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับความย่อสำนวนต่าง ๆ ได้แก่ พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐ พระธรรมเทศนาพระราชพงศาวดาร พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาสังเขป ฉบับวัดสุทัศนเทพวราราม และลำดับกระษัตริย์กรุงเก่า คำฉันท์ของพระบาทัศดาจัตุรงค์ รวมถึงตัวอย่างพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับปลีกและฉบับความย่อ ภาพสมุดไทยพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาสังเขปฉบับวัดสุทัศนเทพวราราม

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98492CHECK SHELVES


North and Central Asia as a Transit Hub: Potential, Challenges and the Way Forward

North and Central Asia as a Transit Hub: Potential, Challenges and the Way Forward

Presents North and Central Asia (NCA) as a transit hub. Proposes policy reforms in four priority areas for increased trade and investment, expanded infrastructure in transport, energy, Information and Communications Technology (ICT), deeper financial cooperation, and reduced environmental vulnerabilities to heightened challenges posed by climate change.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98502CHECK SHELVES


Sustainable Social Development in Asia and the Pacific: Towards a People-Centred Transformation

Sustainable Social Development in Asia and the Pacific: Towards a People-Centred Transformation

Reviews key trends, patterns and challenges in social development in Asia and the Pacific and summarizes the social development gaps as countries in the region take steps to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs). Suggests a six-point agenda of policy for people-centred development, to harness the potential of economic growth to create jobs, broaden social protection coverage, provide universal access to education, health care, and basic infrastructure, promote gender equality and women’s economic empowerment, enhance financial inclusion, and ensure social inclusion of vulnerable groups.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98504CHECK SHELVES


Modern Diplomacy

Modern Diplomacy

Explores the evolution and concepts of the institution of diplomacy and important international issues that impact upon diplomacy and its relationship with international politics. Reviews the changing nature of diplomacy, diplomatic methods, developing diplomatic practice, negotiation, groups and networks, and regional organizations. Examines the operation of diplomacy in specific sectors, including strategies, international trade, international finance, environment, and international conflict. Illustrates formal and informal uses in diplomatic practice of diplomatic correspondence and various types of treaties and international agreements.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98386CHECK SHELVES


สมุดปกขาว BCG in Action การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยเพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว

สมุดปกขาว BCG in Action การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยเพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว

นำเสนอการใช้ BCG Model ได้แก่ การบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circle Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve) ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร พลังงานและเคมีชีวภาพ การแพทย์และสุขภาพ การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจหมุนเวียน ศึกษาแนวคิดการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อน BCG Model และกรอบตัวอย่างทิศทางแต่ละสาขายุทธศาสตร์ รวมถึงกลยุทธ์และข้อเสนอแนะในการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย สอดรับกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98594CHECK SHELVES


รายงาน เรื่อง: การศึกษาวิเคราะห์แรงงานกับผลกระทบจากดิสรัปทีฟเทคโนโลยีการเตรียมพร้อมเพื่อการก้าวผ่าน กรณีศึกษา: แรงงานในภาคการผลิตและบริการ

รายงาน เรื่อง: การศึกษาวิเคราะห์แรงงานกับผลกระทบจากดิสรัปทีฟเทคโนโลยีการเตรียมพร้อมเพื่อการก้าวผ่าน กรณีศึกษา: แรงงานในภาคการผลิตและบริการ

ศึกษาแนวโน้มการใช้นวัตกรรมสมาร์ทเทคโนโลยีของโลก ปัจจัยที่ทำให้ดิสรัปทีฟเทคโนโลยี (disruptive technology) มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และบทเรียนจากต่างประเทศที่ได้รับผลกระทบ กล่าวถึงอนาคตของหุ่นยนต์-เอไอ และสมาร์ทเทคโนโลยีของไทย เปรียบเทียบปัจจัยขับเคลื่อนการลงทุนเทคโนโลยีหุ่นยนต์ของประเทศอาเซียน นโยบายการส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากภาครัฐ และผลสำรวจเกี่ยวกับผลกระทบแรงงานจากเทคโนโลยี วิเคราะห์กรณีศึกษาการเตรียมพร้อมเพื่อก้าวผ่านของผู้ประกอบการไทยภาคอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กลุ่มธุรกิจบริการ-ค้าส่ง-ค้าปลีก และธนาคารไทยพาณิชย์ รวมถึงนำเสนอแนวคิดเชิงผลกระทบแรงงานจากดิสรัปทีฟเทคโนโลยีในส่วนของผู้ประกอบการ ภาคแรงงาน ภาควิชาการและการศึกษา และหน่วยงานรัฐ

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98411CHECK SHELVES


มรดกวัฒนธรรมที่ไม่เป็นกายภาพกับพิพิธภัณฑ์: มุมมองใหม่ในการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม

มรดกวัฒนธรรมที่ไม่เป็นกายภาพกับพิพิธภัณฑ์: มุมมองใหม่ในการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม

สำรวจมรดกวัฒนธรรมที่ไม่เป็นกายภาพ (intangible heritage) ทั้งในด้านแนวคิดและการนำไปปฏิบัติ อภิปรายเรื่องพื้นฐานที่เกี่ยวกับปัญหาความยุ่งยากของมรดกวัฒนธรรมในศตวรรษที่21กับงานด้านพิพิธภัณฑ์ การสงวนรักษาในระดับสากล การสงวนรักษาวัฒนธรรมและการทำงานด้านพิพิธภัณฑ์และชุมชน วิเคราะห์กรณีศึกษาของพิพิธภัณฑ์ทั้ง 5 แห่งในภูมิภาคยุโรป อเมริกาเหนือ และแปซิฟิก ได้แก่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินิวซีแลนด์ เทปาปา ทองกาเรวาในฐานะที่ให้ความสำคัญกับการเล่าเรื่องมากกว่าการจัดแสดงวัตถุทางวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรมวานูอาตูในพอร์ตวิลา พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอเมริกันอินเดียน พิพิธภัณฑ์ฮอร์นิแมน และพิพิธภัณฑ์เก บรองลี

LOCATIONCALL#STATUS
Political Science Library306 อ427มCHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98359CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)306 อ427ม 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)306 อ427ม 2562CHECK SHELVES


ASEAN Enabling Masterplan 2025: Mainstreaming the Rights of Persons with Disabilities

ASEAN Enabling Masterplan 2025: Mainstreaming the Rights of Persons with Disabilities

Presents priority areas, implementation, monitoring and evaluation, and capacity-building and partnership for change of ASEAN Enabling Masterplan 2025 on mainstreaming the rights of persons with disabilities. Contains ASEAN Political-Security Community (APSC) Blueprint 2025, ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint 2025, and ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Blueprint 2025 with key action points on the rights of persons with disabilities.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98441CHECK SHELVES


Situation Analysis of Out-of-School Children in Nine Southeast Asian Countries

Situation Analysis of Out-of-School Children in Nine Southeast Asian Countries

Presents the current legislations, policies, characteristics, and interventions on out-of-school children in nine countries across the region, including Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Thailand, Timor-Leste and Vietnam. Focuses on social, economic and political context and education systems and performance. Reviews profile of Out-of-School Children (OOSC) and different flexible learning strategies by government, Non-Government Organizations (NGOS), and the international community applied in Southeast Asia.

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)371.2913 S623 2017CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98547CHECK SHELVES


ปฏิวัติภาษีเงินได้ฯให้เท่าเทียม

ปฏิวัติภาษีเงินได้ฯให้เท่าเทียม

นำเสนอภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในระบบภาษีไทย หลักการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และความสำคัญของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในโครงสร้างการคลังด้านรายได้ของไทย วิเคราะห์สภาพปัญหาของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและพฤติกรรมของผู้เสียภาษีของไทย ศึกษาปัญหาและภาพรวมมาตรการรายจ่ายภาษี การเก็บภาษีจากกลุ่มคนที่มีเงินได้สูง หรือ Top 1% และผลกระทบของการปรับนโยบายภาษีที่มีต่อระดับความเหลื่อมล้ำทางรายได้ รวมถึงแนวทางปฏิรูปภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98505CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 975 พ811 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)336.24 ว811 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)336.24 ว811 2562CHECK SHELVES


ปี 2563
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram