Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  All TAIC New Arrivals


รายงานวิชาการสำนักงบประมาณของรัฐสภา ฉบับที่ 10/2562: การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณรายจ่ายของประเทศ

รายงานวิชาการสำนักงบประมาณของรัฐสภา ฉบับที่ 10/2562: การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณรายจ่ายของประเทศ

ศึกษารูปแบบและแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายภาครัฐ ผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคจากการบริหารงบประมาณรายจ่ายภาครัฐ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561 อธิบายแนวคิดกระบวนการงบประมาณและระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์การบริหารงบประมาณ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เปรียบเทียบการบริหารงบประมาณรายจ่ายของประเทศไทยกับต่างประเทศและกระบวนการบริหารงบประมาณรายจ่ายระหว่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมถึงระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศึกษามาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี รายจ่ายงบกลาง รวมทั้งการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและเงินกันขยายของหน่วยรับงบประมาณจากระบบ GFMIS (Government Fiscal Management Information System) ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และฐานข้อมูลของสำนักงบประมาณของรัฐสภา

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99912CHECK SHELVES


รายงานวิชาการสำนักงบประมาณของรัฐสภา ฉบับที่ 11/2562: การศึกษาการจัดการงบประมาณและติดตามผลการดำเนินงานกรมการข้าว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562

รายงานวิชาการสำนักงบประมาณของรัฐสภา ฉบับที่ 11/2562: การศึกษาการจัดการงบประมาณและติดตามผลการดำเนินงานกรมการข้าว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562

ศึกษาการจัดการงบประมาณของกรมการข้าวจากผลการดำเนินงานของกรมการข้าว 5 ปี ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 อธิบายความเป็นมา อำนาจหน้าที่ โครงสร้างองค์กร รวมถึงนโยบายการดำเนินงานของอธิบดีกรมการข้าว ศึกษายุทธศาสตร์ของรัฐและนโยบายที่เกี่ยวข้องด้านข้าว ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับกรมการข้าวและแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ของกรมการข้าว

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99884CHECK SHELVES


จดหมายเหตุของคณะพ่อค้าฝรั่งซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยา

จดหมายเหตุของคณะพ่อค้าฝรั่งซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยา

รวบรวมบันทึกของคณะพ่อค้าฝรั่งเศสจากสำเนาจดหมายเหตุในสมัยกรุงศรีอยุธยา ระหว่าง พ.ศ. ๒๒๑๒-๒๒๓๑ บอกเล่าจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ระหว่างสยามและราชสำนักฝรั่งเศสจากการเดินทางเข้ามาเผยแพร่ศาสนาของบาทหลวงชาวฝรั่งเศสและการเข้ามาทำการค้าของชาวฝรั่งเศสในสยามในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช รวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนรัชสมัยที่ส่งผลต่อบรรดาพ่อค้าชาวฝรั่งเศส

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99814CHECK SHELVES


Meeting Asia’s Infrastructure Needs

Meeting Asia’s Infrastructure Needs

Presents the condition of Asia’s infrastructure development and analyzes the financial and institutional challenges that will shape infrastructure investment and development. Explores infrastructure and its role in development and provision in the region. Deals with infrastructure investment in Asia, the number of players involved national and subnational governments, State-Owned Enterprises (SOEs). Estimates infrastructure needs for 2016-2030 by sector, income level, geography, and under different growth scenarios. Includes the challenge for infrastructure development and addresses institutional and capacity issues related to planning, designing, and implementing infrastructure projects.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99929CHECK SHELVES


สถิติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561-2563

สถิติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561-2563

นำเสนอสถิติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561-2563 จำแนกตามหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกจากส่วนสภากาชาด และหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ส่วนราชการ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐสภา ศาล และองค์กรอิสระปละองค์กรอัยการ องค์การมหาชน ทุนหมุนเวียนที่มีฐานเป็นนิติบุคคลและไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐ รวมถึงให้ข้อมูลรายจ่ายงบกลาง และรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99920CHECK SHELVES


The Development of Thailand as a Business Hub in Cambodia, Laos and Myanmar for Garment and Textile

The Development of Thailand as a Business Hub in Cambodia, Laos and Myanmar for Garment and Textile

Presents the development of Thailand as a business hub in Cambodia, Laos and Myanmar for garment and textile. Examines garment and textile industry among Cambodia, Laos, and Myanmar. Analyzes the positive and negative factors affecting Thailand as the business hub. Describes the promotion and strategies for Thailand as the center of textile and garment business after joining ASEAN Economic Community (AEC). Mentions garment and textile industry in Hong Kong, Singapore, and Japan.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99809CHECK SHELVES


Strategically Developing the Port in Relation to the ASEAN Economic Community Formation

Strategically Developing the Port in Relation to the ASEAN Economic Community Formation

Studies strategic development of the port in relation to the ASEAN Economic Community (AEC) formation. Analyzes the ways and patterns of economic trend through the volume of goods sent from Thai ports. Reviews methods of transportation, port operation and management, and theory of production. Assesses the local logistical changes of distributing goods within the country, within neighboring countries, and the rest of the world. Considers needs on infrastructure and transportation on goods for export to support the reduction of product costs. Covers plan for logistics development; port network development between Thailand, Indonesia, and South china; and Lam Chabang Port Development phase 3.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99804CHECK SHELVES


ศาลเจ้าศรัทธาสถานแห่งบางกอก

ศาลเจ้าศรัทธาสถานแห่งบางกอก

ศึกษาความประวัติเป็นมา ลักษณะทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของศาลเจ้าจีนในกรุงเทพมหานคร สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบศาลเจ้าเกี่ยวกับความผูกพันทางด้านสังคมและวัฒนธรรมที่เป็นส่วนสำคัญในการเติบโตด้านวิถีชุมชน นำเสนอแนวคิดการอนุรักษ์ การพัฒนาและปรับปรุงฟื้นฟูศาลเจ้า รวมถึงการใช้ประโยชน์จากที่ดินบริเวณโดยรอบศาลเจ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด นำเสนอศาลเจ้าจีนในพื้นที่เขตต่าง ๆในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ศาลเจ้ากวนอู ศาลเจ้าแม่อาหนียว ศาลเจ้าหลวงพ่อจี๊กง ศาลเจ้าแม่ทับทิม ศาลเจ้าเจียวเองเบี้ยว ศาลเจ้าพ่อหนู ศาลเจ้าพ่อเสือ ศาลเจ้าพ่อสมบุญ ศาลเจ้าพ่อเฮ่งเจีย ศาลเจ้าปึงเถ่ากง

LOCATIONCALL#STATUS
Architecture Library (Quiet Zone)299.51 ศ364CHECK SHELVES
Architecture Library (Quiet Zone)299.51 ศ364CONTACT 1st FLOOR COUNTER
Central Library (5th Floor)299.51 ศ364 2559CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)299.51 ศ364 2559CHECK SHELVES
Arts Library : Reserve at Mahachakri Sirindhorn Bld.PIC BL2077.B36 ศ227 2559CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99950CHECK SHELVES


Trade Facilitation and Better Connectivity for an Inclusive Asia and Pacific

Trade Facilitation and Better Connectivity for an Inclusive Asia and Pacific

Reviews the evolution of trade costs in the region. Examines trade facilitation and paperless trade implementation and highlights key initiatives and efforts in Central Asia, the Greater Mekong Subregion, South Asia, and the Pacific. Presents the impact assessments of trade facilitation implementation and corridor performance on reducing trade costs and increasing trade. Explores the challenges in implementing trade facilitation measures and presenting the way forward.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99928CHECK SHELVES


AID for Trade in Asia and the Pacific: Promoting Connectivity for Inclusive Development

AID for Trade in Asia and the Pacific: Promoting Connectivity for Inclusive Development

Analyzes regional trends in aid for trade and trade costs in Asia and the Pacific. Discusses trade, inclusive growth, gender equality, and employment for women. Examines the digital economy and trade connectivity and trends and patterns in E-commerce. Focuses on trends in services Aid for Trade (AfT) and trade in services. Describes the promotion of connectivity in geographically challenged economies of Asia and the Pacific.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99927CHECK SHELVES


ดัชนีวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม: บันไดสู่การพัฒนาประเทศ 2562

ดัชนีวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม: บันไดสู่การพัฒนาประเทศ 2562

นำเสนอข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย และผลการเปรียบเทียบอันดับความสามารถในการแข่งขัน ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยกับนานาชาติกลุ่มประเทศที่สำคัญ ให้ข้อมูลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา ทรัพย์สินทางปัญญา การตีพิมพ์บทความทางวิชาการ โครงส้รางพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนา ดุลการชำระเงินและเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านนวัตกรรม รางวัลยกย่องเชิดชู และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable development Goals: SDGs)

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99942CHECK SHELVES


การวิจัยและพัฒนารูปแบบและกลไกการส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ การรู้จักกาลเทศะและเคารพสิทธิผู้อื่น

การวิจัยและพัฒนารูปแบบและกลไกการส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ การรู้จักกาลเทศะและเคารพสิทธิผู้อื่น

นำเสนอการพัฒนารูปแบบและกลไกการส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ การรู้จักกาลเทศะและเคารพสิทธิผู้อื่น ศึกษาเอกสารด้านกฎ ระเบียบวินัยของโรงเรียนต่างๆ แผนการดำเนินงาน และวิธีการดำเนินงานวิจัย

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99799CHECK SHELVES


สมุดไทย: บันทึกภูมิปัญญาและวัฒนธรรม

สมุดไทย: บันทึกภูมิปัญญาและวัฒนธรรม

นำเสนอชนิดและขนาดของสมุดไทย การบันทึกสมุดไทย การทำสมุดไทย ทั้งหารทำกระดาษ หล่อกระดาษ การลบสมุด และการทำเล่ม ให้ข้อมูลสมุดภาพจิตรกรรมไทย สมุดภาพไตรภูมิ สมุดมาลัย ชาดกและพุทธประวัติ รวบรวมตำราองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทย ได้แก่ ตำราช้างหรือตำราคชลักษณ์ ตำราม้าหรือตำราอัศวลักษณ์ ตำราแมว ตำราเทวรูป ตำราเลขยันต์ ตำราพรหมชาติและตำราแม่ซื้อ ตำรารำและตำราภาพจับ รวมถึงภาพแสดงวัฒนธรรมด้านอื่น ๆ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)751.73 ส314 2563CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)751.73 ส314 2563CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99835CHECK SHELVES


Preparing for the Future of Work: National Policy Responses in ASEAN+6

Preparing for the Future of Work: National Policy Responses in ASEAN+6

Examines how well 16 countries in the Asia-Pacific region: ten ASEAN countries and six main trading partners (ASEAN+6) are currently aligned to the human-centred agenda for the future of work. Reviews future of work trends and attitudes, perceptions, and expectations in ASEAN+6. Discusses inventory of national policies related to the future of work, including technological change, population ageing, and environmental and climate change, and the role of social partners.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99873CHECK SHELVES


Changing Attitudes and Behaviour Towards Women Migrant Workers in ASEAN: Technical Regional Meeting

Changing Attitudes and Behaviour Towards Women Migrant Workers in ASEAN: Technical Regional Meeting

Explores why communication can be an effective tool for changing attitudes and behaviours, and the attitudes that have resulted in negative behaviour and policy around migrant women. Focuses on the current attitudes and behaviour towards women migrant workers. Describes tools and approaches to communication for behaviour change, including structured approach, analysis, strategic design, development and testing, implementation, and monitoring and evaluation.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99867CHECK SHELVES


แนวทางการจัดการภัยพิบัติของกองทัพไทย เพื่อสนับสนุนการเป็นประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน

แนวทางการจัดการภัยพิบัติของกองทัพไทย เพื่อสนับสนุนการเป็นประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี แนวทางการจัดการภัยพิบัติของกองทัพไทยในยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ได้แก่ การป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินในสถานการณ์ภัยพิบัติขนาดใหญ่ และการจัดการหลังเกิดภัย ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ ศึกษาแนวคิดและความสำคัญของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community-APSC) และความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response-AADMER) กล่าวถึงศูนย์ประสานงานการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของอาเซียน (ASEAN coordinating centre for Humanitarian Assistance on disaster management-AHA)

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99311CHECK SHELVES


ยุทธศาสตร์การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 สู่กลุ่มประเทศ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS)

ยุทธศาสตร์การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 สู่กลุ่มประเทศ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS)

ศึกษายุทธศาสตร์การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 สู่กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน วิเคราะห์กระบวนการกำหนดยุทธศาสตร์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค และแนวทางความเป็นไปได้ในการกำหนดกรอบนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกัน สู่ความร่วมมือ GMS และตอบรับการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) รวมถึงเสนอแนะแนวทางการปฏิรูปองค์กรจังหวัดชายแดน การปรับปรุงการมอบอำนาจ การตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ และศูนย์กลางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกลุ่ม GMS

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99637CHECK SHELVES


รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒)

รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒)

นำเสนอรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประกอบด้วยสาระสำคัญของแผนการปฏิรูปประเทศ ๑๒ ด้าน ได้แก่ ด้านการเมือง ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสังคม ด้านพลังงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และด้านการศึกษา มีระยะเวลาดำเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕) รวมถึงเป้าหมายและผลอันพึงประสงค์และโครงสร้างของแผนปฏิรูป กล่าวถึงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Monitoring Evaluation of National Strategy & Country Reform: eMENSCR)

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99602CHECK SHELVES


ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน พ.ศ. 2562

ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน พ.ศ. 2562

นำเสนอดัชนีชี้วัดด้านแรงงาน 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ดัชนีชี้วัดตลาดแรงงานที่สำคัญขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) 7 หมวด ได้แก่ การมีส่วนร่วมของกำลังแรงงาน ด้านการจ้างงาน การว่างงาน การศึกษาและการรู้หนังสือ ค่าจ้างและสวัสดิการ ผลิตภาพแรงงาน และความยากจนและการกระจายรายได้ กลุ่มที่ 2 ดัชนีชี้วัดหลักด้านการบริหารแรงงานของกระทรวงแรงงาน (Key Indicators of the Performance of MOL) 5 หมวด ได้แก่ ศักยภาพแรงงาน การมีงานทำและการว่างงาน ความมั่นคงในการทำงาน สุขภาวะที่ดีในการทำงาน และแรงงานต่างด้าว โดยรวบรวมข้อมูลสถิติจากส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้แก่ กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคม สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 84224CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 91027CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 93940CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 95870CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 97797CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99614CHECK SHELVES


Myanmar's Buddhist-Muslim Crisis: Rohingya, Arakanese, and Burmese Narratives of Siege and Fear

Myanmar's Buddhist-Muslim Crisis: Rohingya, Arakanese, and Burmese Narratives of Siege and Fear

Presents the conversation about Myanmar’s Buddhist-Muslim crisis behind the violence from Yangon, Arakan, Mandalay in 2016-2017. Compiles the understanding of the conflict from Buddhists and Muslims, men and women, monks and laypeople, activists and scholars. Covers topics on the rise of Buddhist nationalism, the sometimes enigmatic and unexpected positions taken by Aung San Suu Kyii, the impact of state-sponsored propaganda on the Burmese public, the resistance to narratives emanating from international media, the United Nation and the international diplomatic community, the frustrations of local political leaders who have felt left out of the policy-making process in the Rakhine state, and the constructive hopes and efforts skill being made by forward-looking activist in Yangon.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99330CHECK SHELVES


รายงานการวิจัยการพัฒนาการศึกษานานาชาติเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก

รายงานการวิจัยการพัฒนาการศึกษานานาชาติเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก

ศึกษาแนวคิดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Development: ESD) จากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals: SDGs) พิจารณาหลักการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ 4 เกี่ยวกับการศึกษา (SDG 4) พิจารณาปัจจัยสู่ความสำเร็จการพัฒนาการศึกษาและสภาพปัจจุบันใน 4 ประเทศ ได้แก่ นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น มาเลเซีย และฮ่องกง รวมถึงวิเคราะห์เปรียบเทียบและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการศึกษาและการประยุกต์ของประเทศไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)370.116 ก493 2562CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99455CHECK SHELVES
Education Library : Research Collection370.116 ก493 2562CHECK SHELVES


ข่าวการเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรสเปน ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในนิตยสารบันเทิงของสเปน

ข่าวการเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรสเปน ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในนิตยสารบันเทิงของสเปน

รวบรวมข่าวการเสด็จเยือนราชอาณาจักรสเปนในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จากนิตยสารซาบาโด กราฟิโก (Sábado Gráfico) ฉบับประจำวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม ค.ศ. 1960 และฉบับประจำวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 1960 นำเสนอประวัติพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชินีของประเทศไทย และภาพเหตุการณ์การเสด็จฯ เยือนสถานที่สำคัญของสเปน ได้แก่ บาราฆาส เซบียา นครบาร์เซโลนา พิพิธภัณฑ์ เอล ปราโด สภากาชาด พระราชวังตะวันออก หุบเขาแห่งผู้วายชนม์และที่ประทับลา มงโกลอา พระราชวังอัลกาซาร์ และโรงละครเอล ลิเซโอ รวมถึงหมายกำหนดการเสด็จฯ กลับ

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 96220CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 96220CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 96220CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collectionอ 15 017478 2560LIB USE ONLY
Central Library (5th Floor)923.1593 ข462 2560CHECK SHELVES
Arts Library : Special CollectionW DS575.5.S7 ส142ขLIB USE ONLY
Arts LibraryDS575.5.S7 ส142ขCHECK SHELVES
Arts LibraryDS575.5.S7 ส142ขCHECK SHELVES


การพัฒนากลไกเชิงสถาบันของประเทศไทย เพื่อรองรับพันธกรณีตามความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

การพัฒนากลไกเชิงสถาบันของประเทศไทย เพื่อรองรับพันธกรณีตามความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

นำเสนอภาพรวมของกลไกเชิงสถาบันในขั้นตอนการเจรจา ความตกลงการค้าและการลงทุน และกลไกเชิงสถาบันตามความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกและของประเทศอื่นที่น่าสนใจ ศึกษาการบูรณาการวิธีการและหน่วยงานต่าง ๆของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพันธกรณีความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ และกรณีศึกษาการบูรณาการจากประเทศสิงคโปร์ เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกา วิเคราะห์กรณีศึกษากลไกเชิงสถาบันทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา อุปสรรคทางการค้าด้านเทคนิค การลงทุน และบริการทางการเงิน รวมถึงข้อเสนอสำหรับพัฒนากลไกเชิงสถาบันของประเทศไทย เพื่อรองรับพันธกรณีตามความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)382.09593 ศ735ก 2561CHECK SHELVES
Law Library (4th Floor)HF1411 ศ735ก 2561CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98611CHECK SHELVES


การจัดการความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพในอาเซียน

การจัดการความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพในอาเซียน

อธิบายแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้งและสันติภาพ ศึกษาการเข้ามายึดครองของชาติตะวันตกและสร้างอาณานิคมซึ่งเป็นรากเหง้าของปัญหาหนึ่งที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงการเข้ามาของจักวรรดิญี่ปุ่น และการปกครองประเทศฟิลิปปินส์ของสหรัฐอเมริกา นำเสนอความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพในประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ติมอร์ เลสเต เมียนมา มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา ทะเลจีนใต้ และกรณีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในประเทศไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)303.69 ธ129ก 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)303.69 ธ129ก 2561CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98715CHECK SHELVES


Chinatown Unbound: Trans-Asian Urbanism in the Age of China

Chinatown Unbound: Trans-Asian Urbanism in the Age of China

Reviews Chinatown in Australia’s Asian century and morphology, key features of the area’s urban government, and Asian spatial templates of Sydney’s Chinatown. Looks at Chinatown’s cultural diversity, business, and employment. Explains the rise of a trans-Asian urban youth culture and the public art forms of the Chinese Garden of Friendship and a number of more recent work. Includes Chinatown’s future and the prefiguration of an Australian Trans-Asian metropolis.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98614CHECK SHELVES


รายงานการศึกษาไทย พ.ศ. 2561

รายงานการศึกษาไทย พ.ศ. 2561

นำเสนอข้อมูลภาพรวมความเคลื่อนไหวของการศึกษาไทยในด้านต่าง ๆ เริ่มจากความเป็นมาและบริบทของการศึกษาไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย และการปฏิรูปการศึกษาในอดีต กล่าวถึงระบบการศึกษา มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหาร การจัดการ การมีส่วนร่วมทางการศึกษา การจัดสรรงบประมาณและการลงทุนเพื่อการศึกษา ศึกษาการพัฒนาคุณภาพและการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้อมูลและสถิติที่สำคัญเกี่ยวกับการเข้าถึงการศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ให้ข้อมูลการศึกษานานาชาติในประเทศไทยทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษา รวมถึงทิศทางการดำเนินงานปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย


 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561

นำเสนอหลักการกำหนดและเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาของชาติ กล่าวถึงมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 คุณธรรม ทักษะ และความรู้ที่จำเป็นบนฐานค่านิยมร่วม สู่กรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา อธิบายผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาสำหรับแต่ละระดับการศึกษา อธิบายแนวทางการนำมาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติของหน่วยงานระดับนโยบาย และระดับสถานศึกษา และแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชั้นเรียน ระดับโรงเรียน/เขตพื้นที่ และระดับชาติ


Asian Education Miracles: In Search of Sociocultural and Psychological Explanations

Asian Education Miracles: In Search of Sociocultural and Psychological Explanations

Investigates how values and practices in the classroom, school, family, and the society can influence students’ motivation, engagement, and psychological well-being. Synthesizes research on students and systems from culturally diverse Asian countries and economies, including Cambodia, Hong Kong-China, Indonesia, Japan, Korea, the Philippines, Singapore, Chinese Taipei, Thailand, the United Arab Emirates, and beyond. Includes sociocultural and psychological foundation of the Asian education miracles and the theoretical concept of “optimization” for effective learning.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98605CHECK SHELVES


Asian Review 2018 Vol. 31, No.2

Asian Review 2018 Vol. 31, No.2

Discusses Belt and Road Initiative (BRI) at the historic turn of the 21st century and the management strategy for stateless persons in Southeast Asia. Studies Bhutan’s success in conserving natural resources and the environment though its organizational and public policy perspectives. Looks at international mechanisms towards the Rohingya crisis and the dynamics of the cross-border trades and the traders of Northwestern Thailand, 1950s to 2010s.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98699CHECK SHELVES


หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม: การศึกษาเพื่ออาเซียน

หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม: การศึกษาเพื่ออาเซียน

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนตั้งแต่การก่อตั้งอาเซียน หลักการพื้นฐานและกฎบัตรอาเซียน ประชาคมอาเซียน 3 เสาหลัก รวมถึงแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน และแผนงานจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน กล่าวถึงความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาค ความร่วมมืออาเซียนบวกสามด้านการศึกษา ความร่วมมือในกรอบการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS) ด้านการศึกษาของอาเซียนแผน 5 ปีด้านการศึกษาของอาเซียน และการดำเนินงานด้านการศึกษาสู่อาเซียนของประเทศไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98691CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98691CHECK SHELVES


ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่

ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่

บอกเล่าประวัติศาสตร์ในศตวรรษที่ 20ของจีน ผ่านเรื่องราว มรดกทางความคิด และจิตวิญญาณของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในสังคมจีนอันเนื่องมาจาก “ขบวนการ 4 พฤษภาคม” นำเสนอการปฏิวัติวัฒนธรรม การเมืองและการปฏิรูป รวมถึงสำรวจเส้นทางการต่อสู้ของจีนในโลกสมัยใหม่

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98659CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)951.06 ม574ป 2562DUE 01-09-20
Central Library (5th Floor)951.06 ม574ป 2562DUE 01-09-20
Political Science Library951.06 ม574ปCHECK SHELVES
Political Science Library951.06 ม574ปCHECK SHELVES
Arts LibraryDS774 ม234บCHECK SHELVES
Arts LibraryDS774 ม234บCHECK SHELVES
Arts Library : Mahachakri Sirindhorn Bld.DS774 ม234บCHECK SHELVES


 Accelerating progress: An Empowered, Inclusive and Equal Asia and the Pacific

Accelerating progress: An Empowered, Inclusive and Equal Asia and the Pacific

Explores how promoting empowerment, inclusion and equality can accelerate progress towards the Sustainable Development Goals (SDGs) and considers four elements of an empowerment and inclusion approach to policymaking, with the help of case studies from across the Asia-Pacific region. Discusses the elements of the empowerment and inclusion framework in the context of climate actions. Presents an overview of key features of inequality and taxation in the region and challenges to strengthening civic engagement. Covers the topic of violence against women and girls.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98506CHECK SHELVES


Becoming One: Religion, Development, and Environmentalism in a Japanese NGO in Myanmar

Becoming One: Religion, Development, and Environmentalism in a Japanese NGO in Myanmar

Studies how Organization for Industrial, Spiritual and Cultural Advancement (OISCA) investigate moral imaginations to create a better world as one of the oldest and most prominent Nongovernmental Organizations (NGOs) of Japan in Myanmar. Explores a history of nonreligious, the politics of “Shinto” environmentalism, and a universal furusato. Describes the muddy labor of making persons in the communal lifestyle of the training centers. Combines insights from anthropology, development studies, and religious studies to the understanding of modern Japan.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98479CHECK SHELVES


สงครามกลางเมืองจีน

สงครามกลางเมืองจีน

นำเสนอสงครามกลางเมืองของจีนตั้งแต่ก่อนสิ้นราชวงศ์ชิงจนถึงสมัยที่เจียงไคเช็กหนีไปตั้งหลักที่ไต้หวัน ศึกษาเงื่อนไขและปัจจัยที่ทำให้จีนเผชิญความขัดแย้งยาวนานกว่า 4 ทศวรรษ ทั้งการแย่งชิงอำนาจภายใน และเหตุที่ทำให้อำนาจภายนอก เช่น ญี่ปุ่น เข้ามาแทรกแซงจนลุกลามกลายเป็นสงครามใหญ่ กล่าวถึงยุคสมัยแห่งขุนศึก สงครามต่อต้านญี่ปุ่น และบุคคลในประวัติศาสตร์สงครามกลางเมืองในจีน

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98491CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)951.042 ก151ส 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)951.042 ก151ส 2562CHECK SHELVES


Energy Interconnection in ASEAN for Sustainable and resilient Societies: Accelerating Energy Transition

Energy Interconnection in ASEAN for Sustainable and resilient Societies: Accelerating Energy Transition

Presents current status and outlook of the ASEAN energy and power sector and challenges facing sustainable development. Proposes interconnectivity among ASEAN member states and several neighboring countries as a solution to these challenges and explores potential pathways for energy transition. Discusses multisectoral benefits of interconnection, and the social, environmental, resource and economic benefits of the proposed interconnection scenario.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98512CHECK SHELVES


A Guide to Inequality and the SDGs

A Guide to Inequality and the SDGs

Presents the links between inequality and the rest of the Sustainable Development Goals (SDGs). Deals with inequality in access to poverty reduction, adequate nutrition, health care service, quality of education, gender equality, clean water and basic sanitation, clean energy, decent jobs, industry, innovation, and infrastructure, sustainable cities, and consumption. Mentions the impacts of climate change, the oceans seas, marine resources and justice.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98565CHECK SHELVES


Inequality of Opportunity in Asia and the Pacific: Education

Inequality of Opportunity in Asia and the Pacific: Education

Explains why it is important to reduce inequality in educational attainment. Analyzes new methodological approach to ascertain the gaps in educational attainment and identifying “the furthest behind” as pledged in the 2030 Agenda. Considers ethnicity matter for determining the furthest behind and recommendations for closing the gaps.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98559CHECK SHELVES


สถานการณ์โลก 2019

สถานการณ์โลก 2019

นำเสนอประเด็นสำคัญทางยุทธศาสตร์ที่มีผลต่อการกำหนดทิศทางของโลกในอนาคต ได้แก่ การประท้วงในฝรั่งเศสและผลกระทบต่อแนวโน้มการประท้วงของโลก สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนและผลกระทบต่อระเบียบเศรษฐกิจโลก เส้นทางสายไหมทางทะเลกับการขยายบทบาททางนาวีของจีน ยุทธศาสตร์สองมหาสมุทร-ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก และการเมืองอเมริกันกับอนาคตของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กับสนธิสัญญากำลังนิวเคลียร์พิสัยกลาง (INF) ความรู้และข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับขีปนาวุธ และการแข่งขันด้านอาวุธนิวเคลียร์ อธิบายการปรับยุทธศาสตร์เดิมของสหรัฐต่อภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ที่เป็น อินโด-แปซิฟิกจากยุคประธานาธิบดีโอบามาสู่ยุคของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ รวมถึงการขยายอิทธิพลทางยุทธศาสตร์ของจีนและการตอบโต้ทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐ


แนวทางการพัฒนาแหล่งวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาแหล่งวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์โบราณสถาน การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน และการมีส่วนร่วมของชุมชน นำเสนอระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโบราณสถานและการท่องเที่ยว วิเคราะห์การศึกษาปัญหาอุปสรรค และปัจจัยแห่งความสำเร็จของการพัฒนาโบราณสถานเพื่อนการท่องเที่ยว กรณีศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์ จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร พิมาย พนมรุ้ง ศรีเทพ เมืองสิงห์ ภูพระบาท พระนครคีรี รวมถึงแนวทางการพัฒนาแหล่งวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98534CHECK SHELVES


แรงงานข้ามชาติลาวภาคอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แรงงานข้ามชาติลาวภาคอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นำเสนอปัญหาแรงงานข้ามชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 โดยการวิเคราะห์แนวคิดการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ (The new economics of migration) และแนวคิดการข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเข้าสู่การจ้างงานของแรงงานข้ามชาติลาวในระบบภาคอุตสาหกรรม กล่าวถึงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและสถารการณ์และแนวโน้มของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย ศึกษาการจัดการแรงงานและปฏิสัมพันธ์ระหว่างแรงงานข้ามชาติ รัฐ และผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ผ่านการอธิบายภูมิหลังชีวิต เรื่องเล่าและบทสนทนาของแรงงาน นายจ้าง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ วิเคราะห์การตัดสินใจย้ายถิ่นของแรงงานลาวที่มีสาเหตุจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม ทัศนคติ และวิธีการเข้ามาของแรงงาน ทั้งที่ผ่านการจ้างงานต่างด้าวระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่สัญญา การพิสูจน์สัญชาติ และที่เข้ามาโดยผิดกฎหมาย ร่วมด้วยนโยบายและปฏิบัติการของรัฐในการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98694CHECK SHELVES


อิสลามกับการเมือง

อิสลามกับการเมือง

นำเสนอหลักการเบื้องต้นของอิสลามกับการเมือง กล่าวถึงหลักธรรมในอิสลาม สังคมอิสลามและแบบแผนวิถีชีวิตมุสลิม ศึกษาแนวคิดว่าด้วยรัฐ อำนาจอธิปไตย และการเมืองการปกครองในอิสลาม วิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับอิสลามการเมือง (Political Islam) และอิสลามนิยม (Islamism) อิสลามกับประชาธิปไตย และหลักการปรึกษาหารือ หรือรูซอ รวมถึงแนวคิดเรื่องสงคราม และสันติภาพในอิสลาม และองค์การความร่วมมืออิสลาม Organization of Islam Cooperation (OIC)

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98515CHECK SHELVES
Political Science LibraryxxxCATALOGING
Political Science LibraryxxxCATALOGING
Central Library (5th Floor)297.272 ส654อ 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)297.272 ส654อ 2562CHECK SHELVES
Arts LibraryBF173.7 ส227อCHECK SHELVES


ศาสนากับความรุนแรง

ศาสนากับความรุนแรง

รวบรวมบทวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับความรุนแรงของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ ได้แก่ อินเดีย ศรีลังกา พม่า ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ศึกษาจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งในศตวรรษที่ 21 จากการผูกขาดศาสนา การอยู่ร่วมกัน และความล้มเหลวของสังคมพหุวัฒนธรรม นำเสนอกรณีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับมิติทางการเมือง การใช้ศาสนาในการสร้างความมั่นคงทางการเมือง อุดมการณ์พุทธศาสนา-ชาตินิยม ที่ส่งผลต่อชาวมุสลิมโรฮิงญา กล่าวถึงการปฏิวัติอินโดนีเซียและปัญหาว่าด้วยกฎหมายอิสลาม ชาวซิกข์และปฏิบัติการสันติวิธีและการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนาเถรวาทและรัฐในประเทศไทยกับพม่า รวมถึงกระแสการหวาดกลัวอิสลามในประเทศไทยและข้อถกเถียงเรื่องพุทธศาสนาประจำชาติไทยในรัฐธรรมนูญ

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98581CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)201.76332 ศ379 2562DUE 01-09-20
Central Library (5th Floor)201.76332 ศ379 2562CHECK SHELVES
Arts LibraryBL65.V55 ศ228CHECK SHELVES


ประวัติศาสตร์อยุธยาจากพระราชพงศาวดาร: พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับปลีกและฉบับความย่อ

ประวัติศาสตร์อยุธยาจากพระราชพงศาวดาร: พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับปลีกและฉบับความย่อ

นำเสนอการชำระพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับต่าง ๆ โดยราชสำนัก ทั้งฉบับความปลีก และฉบับความย่อ รวมทั้งฉบับที่ชำระนอกราชสำนัก รวบรวมพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับปลีกสำนวนต่าง ๆ ทั้งที่พิมพ์เผยแพร่แล้วและไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ มาตรวจสอบชำระ เขียนบทนำ และจัดทำคำอธิบายใหม่ อธิบายพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับความย่อสำนวนต่าง ๆ ได้แก่ พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐ พระธรรมเทศนาพระราชพงศาวดาร พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาสังเขป ฉบับวัดสุทัศนเทพวราราม และลำดับกระษัตริย์กรุงเก่า คำฉันท์ของพระบาทัศดาจัตุรงค์ รวมถึงตัวอย่างพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับปลีกและฉบับความย่อ ภาพสมุดไทยพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาสังเขปฉบับวัดสุทัศนเทพวราราม

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98492CHECK SHELVES


North and Central Asia as a Transit Hub: Potential, Challenges and the Way Forward

North and Central Asia as a Transit Hub: Potential, Challenges and the Way Forward

Presents North and Central Asia (NCA) as a transit hub. Proposes policy reforms in four priority areas for increased trade and investment, expanded infrastructure in transport, energy, Information and Communications Technology (ICT), deeper financial cooperation, and reduced environmental vulnerabilities to heightened challenges posed by climate change.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98502CHECK SHELVES


Sustainable Social Development in Asia and the Pacific: Towards a People-Centred Transformation

Sustainable Social Development in Asia and the Pacific: Towards a People-Centred Transformation

Reviews key trends, patterns and challenges in social development in Asia and the Pacific and summarizes the social development gaps as countries in the region take steps to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs). Suggests a six-point agenda of policy for people-centred development, to harness the potential of economic growth to create jobs, broaden social protection coverage, provide universal access to education, health care, and basic infrastructure, promote gender equality and women’s economic empowerment, enhance financial inclusion, and ensure social inclusion of vulnerable groups.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98504CHECK SHELVES


Modern Diplomacy

Modern Diplomacy

Explores the evolution and concepts of the institution of diplomacy and important international issues that impact upon diplomacy and its relationship with international politics. Reviews the changing nature of diplomacy, diplomatic methods, developing diplomatic practice, negotiation, groups and networks, and regional organizations. Examines the operation of diplomacy in specific sectors, including strategies, international trade, international finance, environment, and international conflict. Illustrates formal and informal uses in diplomatic practice of diplomatic correspondence and various types of treaties and international agreements.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98386CHECK SHELVES


สมุดปกขาว BCG in Action การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยเพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว

สมุดปกขาว BCG in Action การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยเพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว

นำเสนอการใช้ BCG Model ได้แก่ การบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circle Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve) ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร พลังงานและเคมีชีวภาพ การแพทย์และสุขภาพ การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจหมุนเวียน ศึกษาแนวคิดการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อน BCG Model และกรอบตัวอย่างทิศทางแต่ละสาขายุทธศาสตร์ รวมถึงกลยุทธ์และข้อเสนอแนะในการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย สอดรับกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98594CHECK SHELVES


รายงาน เรื่อง: การศึกษาวิเคราะห์แรงงานกับผลกระทบจากดิสรัปทีฟเทคโนโลยีการเตรียมพร้อมเพื่อการก้าวผ่าน กรณีศึกษา: แรงงานในภาคการผลิตและบริการ

รายงาน เรื่อง: การศึกษาวิเคราะห์แรงงานกับผลกระทบจากดิสรัปทีฟเทคโนโลยีการเตรียมพร้อมเพื่อการก้าวผ่าน กรณีศึกษา: แรงงานในภาคการผลิตและบริการ

ศึกษาแนวโน้มการใช้นวัตกรรมสมาร์ทเทคโนโลยีของโลก ปัจจัยที่ทำให้ดิสรัปทีฟเทคโนโลยี (disruptive technology) มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และบทเรียนจากต่างประเทศที่ได้รับผลกระทบ กล่าวถึงอนาคตของหุ่นยนต์-เอไอ และสมาร์ทเทคโนโลยีของไทย เปรียบเทียบปัจจัยขับเคลื่อนการลงทุนเทคโนโลยีหุ่นยนต์ของประเทศอาเซียน นโยบายการส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากภาครัฐ และผลสำรวจเกี่ยวกับผลกระทบแรงงานจากเทคโนโลยี วิเคราะห์กรณีศึกษาการเตรียมพร้อมเพื่อก้าวผ่านของผู้ประกอบการไทยภาคอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กลุ่มธุรกิจบริการ-ค้าส่ง-ค้าปลีก และธนาคารไทยพาณิชย์ รวมถึงนำเสนอแนวคิดเชิงผลกระทบแรงงานจากดิสรัปทีฟเทคโนโลยีในส่วนของผู้ประกอบการ ภาคแรงงาน ภาควิชาการและการศึกษา และหน่วยงานรัฐ

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98411CHECK SHELVES


มรดกวัฒนธรรมที่ไม่เป็นกายภาพกับพิพิธภัณฑ์: มุมมองใหม่ในการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม

มรดกวัฒนธรรมที่ไม่เป็นกายภาพกับพิพิธภัณฑ์: มุมมองใหม่ในการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม

สำรวจมรดกวัฒนธรรมที่ไม่เป็นกายภาพ (intangible heritage) ทั้งในด้านแนวคิดและการนำไปปฏิบัติ อภิปรายเรื่องพื้นฐานที่เกี่ยวกับปัญหาความยุ่งยากของมรดกวัฒนธรรมในศตวรรษที่21กับงานด้านพิพิธภัณฑ์ การสงวนรักษาในระดับสากล การสงวนรักษาวัฒนธรรมและการทำงานด้านพิพิธภัณฑ์และชุมชน วิเคราะห์กรณีศึกษาของพิพิธภัณฑ์ทั้ง 5 แห่งในภูมิภาคยุโรป อเมริกาเหนือ และแปซิฟิก ได้แก่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินิวซีแลนด์ เทปาปา ทองกาเรวาในฐานะที่ให้ความสำคัญกับการเล่าเรื่องมากกว่าการจัดแสดงวัตถุทางวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรมวานูอาตูในพอร์ตวิลา พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอเมริกันอินเดียน พิพิธภัณฑ์ฮอร์นิแมน และพิพิธภัณฑ์เก บรองลี

LOCATIONCALL#STATUS
Political Science Library306 อ427มCHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98359CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)306 อ427ม 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)306 อ427ม 2562CHECK SHELVES


ASEAN Enabling Masterplan 2025: Mainstreaming the Rights of Persons with Disabilities

ASEAN Enabling Masterplan 2025: Mainstreaming the Rights of Persons with Disabilities

Presents priority areas, implementation, monitoring and evaluation, and capacity-building and partnership for change of ASEAN Enabling Masterplan 2025 on mainstreaming the rights of persons with disabilities. Contains ASEAN Political-Security Community (APSC) Blueprint 2025, ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint 2025, and ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Blueprint 2025 with key action points on the rights of persons with disabilities.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98441CHECK SHELVES


Situation Analysis of Out-of-School Children in Nine Southeast Asian Countries

Situation Analysis of Out-of-School Children in Nine Southeast Asian Countries

Presents the current legislations, policies, characteristics, and interventions on out-of-school children in nine countries across the region, including Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Thailand, Timor-Leste and Vietnam. Focuses on social, economic and political context and education systems and performance. Reviews profile of Out-of-School Children (OOSC) and different flexible learning strategies by government, Non-Government Organizations (NGOS), and the international community applied in Southeast Asia.

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)371.2913 S623 2017CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98547CHECK SHELVES


ปฏิวัติภาษีเงินได้ฯให้เท่าเทียม

ปฏิวัติภาษีเงินได้ฯให้เท่าเทียม

นำเสนอภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในระบบภาษีไทย หลักการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และความสำคัญของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในโครงสร้างการคลังด้านรายได้ของไทย วิเคราะห์สภาพปัญหาของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและพฤติกรรมของผู้เสียภาษีของไทย ศึกษาปัญหาและภาพรวมมาตรการรายจ่ายภาษี การเก็บภาษีจากกลุ่มคนที่มีเงินได้สูง หรือ Top 1% และผลกระทบของการปรับนโยบายภาษีที่มีต่อระดับความเหลื่อมล้ำทางรายได้ รวมถึงแนวทางปฏิรูปภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98505CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 975 พ811 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)336.24 ว811 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)336.24 ว811 2562CHECK SHELVES

LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram