Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  All TAIC New Arrivals


49 ราชินีไทย

49 ราชินีไทย

นำเสนอพระประวัติ และเกร็ดความรู้บางส่วนเกี่ยวกับพระภรรยาเจ้าตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยถึงกรุงรัตนโกสินทร์ จำนวน 49 พระองค์ ตั้งแต่สมัยนางเสือง พระราชินีองค์แรกแห่งอาณาจักรสุโขทัย จนถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ แม้มิใช่ข้อมูลเจ้านายฝ่ายในทุกพระองค์ แต่ช่วยให้เข้าใจภูมิหลังประวัติศาสตร์แต่ละช่วงรัชกาลดีขึ้น กล่าวถึงการจัดลำดับชั้นมเหสีของพระมหากษัตริย์ในอดีต เช่น พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินี พระบรมราชเทวี พระราชเทวี พระอัครชายาเธอ พระราชชายา พระสนมเอก เจ้าจอมมารดา และเจ้าจอม คำขานตำแหน่งเจ้าจอมในยุคสมัยต่างๆ เครื่องยศของนักสนมในแผ่นดินรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)71532CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)923.1593 พ729ส 2549CHECK SHELVES


พระบรมราชินีและเจ้าจอมมารดาแห่งราชสำนักสยาม

พระบรมราชินีและเจ้าจอมมารดาแห่งราชสำนักสยาม

กล่าวถึงพระราชประวัติและประวัติของพระบรมราชินี พระมเหสี เจ้าจอมมารดา และเจ้าจอมของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ โดยเน้นข้อมูลสมเด็จพระราชินีตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 9 เจ้าจอมมารดา และเจ้าจอมในรัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พร้อมข้อมูลพระราชโอรสและพระราชธิดา เช่น สมเด็จพระสุริโยทัยในสมัยกรุศรีอยุธยา สมเด็จพระอัครมเหสี (หอกลาง) ในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในรัชกาลที่ 5 สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีในรัชกาลที่ 7 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล 9 เจ้าจอม ม.ร.ว. สดับ ลดาวัลย์ เจ้าจอมคนสุดท้ายแห่งสยาม เป็นต้น

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)82971CHECK SHELVES
Arts LibraryDS570.5 ส16พ 2554CHECK SHELVES
Arts LibraryDS570.5 ส16พ 2554CHECK SHELVES


Departing from Java: Javanese Labour, Migration and Diaspora

Departing from Java: Javanese Labour, Migration and Diaspora

Presents the Javanese diaspora as a global phenomenon, including the history of dispersal, marginalization in the host country, memories and myths of the homeland, the prospect of returning, financial support for relatives back home, the re-creation of a culture, the formation of a collective identity, and government policies to re-inforce bonds between the homeland and its transnational citizens. Covers topic on locating Javanese diasporic practices in Indonesia’s transmigration resettlement programs, The Javanese in Southeast Sulawesi, New Caledonia, and Malaysia. Deals with Javanese domestic workers in Hong Kong and Singapore, Javanese guest workers’ experiences of racism in Taiwan and their stratagems of resistance, Indonesian domestic workers and East Javanese housemaids in Saudi Arabia in 1990s-2010s.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98050CHECK SHELVES


Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2018: Fostering Growth Through Digitalisation

Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2018: Fostering Growth Through Digitalisation

Presents the economic conditions of each ASEAN country and two large economies in the region, China and India. Deals with four main topics on the regional economic outlook to 2022, recent development in regional integration, the impacts of digitalization on manufacturing and services in the region, and country notes on key structural policy challenges.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)97968CHECK SHELVES


ร่วม เรียน เปลี่ยน แปง

ร่วม เรียน เปลี่ยน แปง

นำเสนอการออกแบบสถาปัตยกรรมผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม 14 โครงการของสถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จัดหมวดหมู่เป็น 3 ประเภท ได้แก่ การพัฒนาและฟื้นฟูชุมชน การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม-ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม และการออกแบบสถาปัตยกรรม ยกตัวอย่างเช่น โครงการบ้านมั่นคง ชุมชนตาก๊ก โครงการพื้นที่สุขภาวะ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัดคูเต่า สถาบันอาศรมศิลป์ ผังแม่บทและอาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล และหอศิลป์ไม้ไผ่ เล่าถึงความเป็นมา โจทย์หรือสภาพปัญหา กระบวนการมีส่วนร่วมและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ร่วมกับภาพถ่ายสถานที่จริงและภาพวาดประกอบที่สรุปสภาพความเปลี่ยนแปลงและกระบวนการมีส่วนร่วมสำคัญแต่ละโครงการ

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)97953CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)727.9 ภ373ร 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)727.9 ภ373ร 2561CHECK SHELVES


China and Southeast Asia: Historical Interactions

China and Southeast Asia: Historical Interactions

Describes the evolution of relationship between China and Southeast Asia and explores historical interactions. Deals with trading relations, political interactions in the maritime realm and overland, Chinese commerce in Southeast Asia, and China-Southeast Asian interactions during the age of European imperialism. Covers Hainan and its international trade, Ming China and Southeast Asia in the fifteenth century, and Siam-Chinese relations during the Thonburi period of King Taksin. Examines the rise of Chinese mercantile power in maritime Southeast Asia, Chinese communities in the Mekong delta in the eighteenth century, Chinese migrants in Burma, and revenue farming and the Chinese economy of colonial Southeast Asia.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98309CHECK SHELVES


Militant Buddhism: The Rise of Religious Violence in Sri Lanka, Myanmar and Thailand

Militant Buddhism: The Rise of Religious Violence in Sri Lanka, Myanmar and Thailand

Presents the rise of militant Theravada Buddhism in Sri Lanka, Burma and Thailand. Deals with political theology and the return of religion, and Theravada Buddhist discourses on violence and non-violence in theory and practice. Explores what monks are supposed to do and what roles they are meant to play in a society, monks and traditional politics, and traditional monks and contemporary monks. Presents case studies on the relationship between religion and violence in the mentioned countries.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98302CHECK SHELVES


การบริหารจัดการการเมืองท้องถิ่นและเมือง

การบริหารจัดการการเมืองท้องถิ่นและเมือง

นำเสนอการก่อเกิดพัฒนาการท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากรากฐานของท้องถิ่นชาวตะวันตกจนถึงบริบทของท้องถิ่นไทย ศึกษาชุมชนการเมืองที่มีการจัดการตนเองของสยามโบราณ และหลักการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษาความสัมพันธ์ส่วนท้องถิ่นกับรัฐบาลส่วนกลาง แนวคิดการเมืองของท้องถิ่น การบริหารจัดการท้องถิ่น และการปกครองท้องถิ่นในไทย ได้แก่ สุขาภิบาล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงบริการสาธารณะของท้องถิ่นและข้อเสนอแนะในการปฏิรูปท้องถิ่น

LOCATIONCALL#STATUS
Political Science LibraryxxxCATALOGING
Political Science LibraryxxxCATALOGING
Political Science LibraryxxxCATALOGING
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98306CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)352.7344 ร113ก 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)352.7344 ร113ก 2561CHECK SHELVES


108 ที่ กรุงเทพฯ

108 ที่ กรุงเทพฯ

นำเสนอที่มาและความสำคัญของสถานที่เก่าแก่ตั้งแต่ครั้งสร้างกรุง อธิบายการสถาปนากรุงเทพมหานครและวัดสำคัญประจำเมืองใหญ่ ได้แก่ วัดอรุณราชวราราม วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และวัดบวรนิเวศวิหาร แนะนำถนน สะพาน และสถานที่อื่น ๆที่สำคัญในกรุงเทพฯ ได้แก่ ถนนสนามไชย ถนนเจริญกรุง ถนนราชดำเนิน สะพานพระราม6 สะพานพระพุทธยอดฟ้า สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า สะพานพระราม9 ป้อมวิชัยประสิทธิ์ โรงกระสาปน์สิทธิการ พระบรมรูปทรงม้าและพระที่นั่งอนันตสมาคม ประตูผีสำราญราษฎร์ สถานีรถไฟหัวลำโพง นางเลิ้ง บางลำพู กุฎีจีน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)959.305 ส111ห 2562DUE 02-02-20
Central Library (5th Floor)959.305 ส111ห 2562CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98289CHECK SHELVES
Arts LibraryDS589.B2 ส16รอ 2562CHECK SHELVES


2475: เส้นทางคนแพ้

2475: เส้นทางคนแพ้

นำเสนอชีวิตของนายทหารแกนนำหลักในการเปลี่ยนแปลงการปกครองในช่วง พ.ศ. 2475 ทีมีสมญานามว่า“สี่ทหารเสือ” ได้แก่ พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) พระยาทรงสุรเดช (เทพ พันธุมเสน) พระยาฤทธิอัคเนย์ (สละ เอมะศิริ) พระยาประศาสน์พิทยายุทธ (วัน ชูถิ่น) และผู้มีบทบาทร่วมสมัยอีกท่าน คือ พระยาศรีสิทธิสงคราม (ดิ่น ท่าราบ) บรรยายเส้นทางแห่งมิตรภาพ อำนาจ และความขัดแย้ง รวมถึงเอกสารสำคัญในช่วงเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองในช่วง พ.ศ. 2475

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98320CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)959.3042 บ252ส 2562DUE 24-02-20
Central Library (5th Floor)959.3042 บ252ส 2562DUE 14-02-20
Political Science Library959.3042 บ252สCHECK SHELVES
Political Science Library959.3042 บ252สCHECK SHELVES


เมื่อร่างกลายเป็นเพศ: อำนาจเสรีนิยมใหม่ของเพศวิถีในสังคมไทย

เมื่อร่างกลายเป็นเพศ: อำนาจเสรีนิยมใหม่ของเพศวิถีในสังคมไทย

นำเสนอวัฒนธรรมของเพศภาวะและเพศวิถีภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่ขับเคลื่อนและควบคุมโดยระบบเศรษฐกิจทุนนิยม วัฒนธรรมบริโภค และเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์ในคริสต์ศตวรรษที่21 ศึกษาพรหมแดนของเพศภาวะและเพศวิถีในระบอบเสรีนิยมใหม่ กระแสความนิยมในการใช้บริการศัลยกรรมความงามในสังคมไทยที่มีการดำเนินธุรกิจตามแบบเสรีนิยมสมัยใหม่ และวิพากษ์การสร้างเรือนร่างกะเทยในวัฒนธรรมหญิงสวย กล่าวถึงละครชายรักชายในละครตามกรอบมุมมองของ Michel Foucault อิทธิพลของแอปพลิเคชันบลูดีต่อการสร้างร่างของเกย์ และวัฒนธรรมของรักต่างเพศ รวมถึงกรณีศึกษาในกลุ่มชายรักชาย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)306.76 ก125ม 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)306.76 ก125ม 2562CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98243CHECK SHELVES
Political Science Library306.76 ก125มCHECK SHELVES
Political Science Library306.76 ก125มCATALOGING
Political Science Library306.76 ก125มCATALOGING


ASEAN and the Responsibility to Protect: Cyclone Nargis in Myanmar

ASEAN and the Responsibility to Protect: Cyclone Nargis in Myanmar

Shows the impacts of Responsibility to Protect (R2P) on ASEAN’s management of the Cyclone Nargis in Myanmar. Explains the concept and development of R2P and why Cyclone Nargis is a R2P-related case in ASEAN. Describes norm localization of R2P in ASEAN, international debate over the application of R2P in the post- Nargis situation, impact of R2P on ASEAN’s response to Cyclone Nargis, and reflection on local norm of non-interference and norm of entrepreneur in the localization of R2P in ASEAN.

LOCATIONCALL#STATUS
Political Science LibraryxxxCATALOGING
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98288CHECK SHELVES


การต่อสู้ทางความคิดเพื่อเอาชนะการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

การต่อสู้ทางความคิดเพื่อเอาชนะการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศึกษาโครงสร้างทางความคิด การบ่มเพาะ และเผยแพร่อุดมการณ์ต่อสู้เพื่อแบ่งแยกดินแดนของกลุ่มก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อธิบายคำจำกัดความ รูปแบบ และวิธีการก่อความไม่สงบ เหตุผลในการเข้าร่วมขบวนการก่อความไม่สงบ และปัจจัยที่ทำให้เกิดความคิดต่อสู้เพื่อแบ่งแยกดินแดน นำเสนอแนวนโยบายของรัฐไทยในการเอาชนะการก่อความไม่สงบ รวมถึงเสนอแนะแนวทางพัฒนาการต่อสู้ทางความคิดของรัฐไทยเพื่อยุติความรุนแรงอย่างยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98331CHECK SHELVES


Asian Review 2018: Migration and the Challenges of Social Inclusion and Integration

Asian Review 2018: Migration and the Challenges of Social Inclusion and Integration

Contains academic articles dealing with migration and the challenges of social inclusion and integration in Asia. Examines existing protection mechanisms for the Rohingyas in Thailand, and the international retirement migration and cultural assimilation of Western retirees in Thailand. Studies the challenges associated with the re-integration of internally displaced people in Northeastern Nigeria and its emerging socio-economic challenges. Covers the prevention of trafficking in persons for forced sea fishery work in Thailand.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98295CHECK SHELVES


Thailand in East Asia and Pacific Context

Thailand in East Asia and Pacific Context

Discusses the role of Japan and the US in the Thai economic crisis and mitigating the social costs of financial crisis in East Asia. Analyzes Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) development issue, including problems and prospects of Economic and Technical Cooperation (ECOTECH), the current state of economic and technical cooperation, and the engagement of International Financial Institutions (IFIs) in APEC’s Knowledge-Based Economy (KBE) activities. Covers Thai economy in the ASEAN context, the development of the Greater Mekong Subregion (GMS) in the APEC context, the political economy of growth in developing East Asia, globalization and domestic policy in East Asia, and the rationale of Thailand’s bilateral FTA strategies.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98341CHECK SHELVES


การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ

การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ

นำเสนอความสำคัญ โอกาส และความท้าทายต่อการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ศึกษายุทธศาสตร์ชาติในการสร้างมูลค่าทางการเกษตร การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต การส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลกอย่างยั่งยืน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ การรักษาความมั่นคงแห่งชาติ รวมถึงวิเคราะห์กลไกและกระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในปัจจุบัน และการเสนอแนะแนวทางพร้อมสรุปแผนงาน โครงการสำคัญในช่วง 2561-2571

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98342CHECK SHELVES


เวทีสาธารณะ: ประชาธิปไตยช่วงเปลี่ยนผ่าน

เวทีสาธารณะ: ประชาธิปไตยช่วงเปลี่ยนผ่าน

นำเสนอสาระทางวิชาการจากหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปส.) กล่าวถึงสำนึกของพลเมืองในการเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยสู่ความยั่งยืน รูปแบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เหมาะสมกับประเทศไทย กลไกและกระบวนการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันการเมือง และบทบาทผู้นำทางการเมืองไทยในการขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยในช่วงเปลี่ยนผ่าน ศึกษาแนวทางการส่งเสริมให้เยาวชนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งครั้งแรกออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง บทบาทของสื่อมวลชนต่อประชาชนและระบบราชการกับการก้าวสู่ประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน และการปฏิรูปองค์กรตำรวจกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย รวมถึงบันทึกประสบการณ์จากการศึกษาดูงานเกี่ยวกับสภาพสังคมทั้งในและต่างประเทศ

LOCATIONCALL#STATUS
Law Library (4th Floor)JQ1745 ว913 2559CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98354CHECK SHELVES


Siam-Myanmar Relations Through the Perspective of Ayedawbon Treatises

Siam-Myanmar Relations Through the Perspective of Ayedawbon Treatises

Presents the history of Myanmar-Thai relations from 16th to 19th century from Myanmar’s point of view. Surveys seven Ayedawbon treatises and provides a translation of excerpts that involve Myanmar-Siam warfare, covering five periods ruled by successive dynasties of Myanmar king: Pinya period, Innwa period, Taungoo period, Konboung period, and Ayedawbon period. Examines story of historical writing in Myanmar, citing characteristics, problems, and historical periods in each Ayedawbon. Includes translation of selected Ayedawbon treatises.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98285CHECK SHELVES
Arts Library : ASEAN CollectionAS DS528.8.T5 S681A 2018CHECK SHELVES


Southeast Asia’s Modern Architecture

Southeast Asia’s Modern Architecture

Explores history and modern architecture in Southeast Asia. Contains urban planning, tourism and architecture in colonial Saigon, translating modernism and fascism in mid twentieth-century Thailand, and repositioning national and regional identities through architectural discourse. Includes urban hygiene and colonial architecture in the age of American imperialism (1898-1942), the constitutional defense monument and democracy temple as a political form of architecture and urban space in Bangkok, and feminist critique of Southeast Asian Islamic architectural history.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98305CHECK SHELVES
Architecture Library (3rd Floor)720.959 S727CHECK SHELVES


ยุทธศาสตร์การจัดการคนต่างชาติเข้าเมืองผิดกฎหมาย

ยุทธศาสตร์การจัดการคนต่างชาติเข้าเมืองผิดกฎหมาย

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีในการจัดการกับคนต่างชาติเข้าเมืองผิดกฎหมาย นโยบายการจัดการแรงงานข้ามชาติของประเทศในแถบเอเชีย นโยบายแรงงานข้ามชาติในประเทศไต้หวัน เกาหลี มาเลเซีย สิงคโปร์ และการเจรจานำเข้าแรงงานต่างด้าวตามข้อตกลงร่วมกันในลักษณะทวิภาคีกับประเทศเพื่อนบ้าน นำเสนอสถานการณ์และปัญหาคนต่างชาติเข้าเมืองผิดกฎหมายในประเทศไทย และยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการคนต่างชาติเข้าเมืองผิดกฎหมาย รวมถึงผลประโยชน์แห่งชาติและวัตถุประสงค์มูลฐานในการจัดการคนต่างชาติเข้าเมืองผิดกฎหมาย

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98255CHECK SHELVES


พิพิธภัณฑ์บ้าน: คุณค่าและความหลากหลาย

พิพิธภัณฑ์บ้าน: คุณค่าและความหลากหลาย

นำเสนอเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์ที่ใช้เรือนเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาการจัดแสดงและการบริหารจัดการ ศึกษาพิพิธภัณฑ์บ้านในไทย ความหมายของพิพิธภัณฑ์บ้านในกระบวนการภัณฑารักษ์ และพิพิธภัณฑ์บ้านในมุมมองของผู้ชม รวบรวมพิพิธภัณฑ์บ้านจำแนกตามประเภทของผู้เป็นเจ้าของเรือนเดิม ได้แก่ บ้านเจ้าขุนมูลนาย ข้าราชการ บ้านพ่อค้า คหบดี กุฏิพระสงฆ์ และบ้านศิลปิน นักเขียน นักดนตรี รวมถึงทำเนียบนามพิพิธภัณฑ์บ้านจากฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98252CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)002.074 ป147พ 2561CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)002.074 ป147พ 2561CHECK SHELVES


Warring Societies of Pre-Colonial Southeast Asia: Local Cultures of Conflict within a Regional Context

Warring Societies of Pre-Colonial Southeast Asia: Local Cultures of Conflict within a Regional Context

Explains the diverse cultures of precolonial warfare across Southeast Asia. Focuses on warfare and depopulation of the Trans-Mekong Basin and the revival of Siam’s economy, La Maddukelleng and civil war in South Sulawesi, and kinship, Islam, and raiding in Maguindanao. Studies naval warfare in Vietnam, expansion and internalization of modes of warfare in pre-colonial Bali. Includes elements of pre-colonial warfare in the artistic representations and written accounts of pacification campaign in Burma and military capability and the state in Southeast Asia’s Pacific Rimlands in 1500-1700.

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : ASEAN CollectionAS DS526.4 W295 2018CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98290CHECK SHELVES
Arts Library : ASEAN CollectionAS DS526.4 W295 2018ON DISPLAY


ความอยู่ดีมีสุขในสังคมไทย: ความฝันหรือความจริง

ความอยู่ดีมีสุขในสังคมไทย: ความฝันหรือความจริง

นำเสนอแนวคิด ดัชนีรวม องค์ประกอบ ตัวชี้วัด และการวัดความอยู่ดีมีสุข (Well-being) ศึกษาแนวคิดความอยู่ดีมีสุขกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย ได้แก่ นโยบายด้านสาธารณสุข ด้านแรงงาน ด้านความมั่นคงของมนุษย์ ความอยู่ดีมีสุขกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และทิศทางนโยบายครอบครัวในประเทศไทย อธิบายสถานการณ์ความอยู่ดีมีสุขของไทยในมิติด้านสุขภาพ การศึกษา การทำงาน รายได้ ที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม ครอบครัวและชุมชน การคมนาคมและการสื่อสาร และการมีส่วนร่วมทางการเมืองและสังคม รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความอยู่ดีมีสุข

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98258CHECK SHELVES


มาตรการการรักษาความปลอดภัยหน่วยงานของรัฐในศตวรรษที่ 21

มาตรการการรักษาความปลอดภัยหน่วยงานของรัฐในศตวรรษที่ 21

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทฤษฎีภัยคุกคามและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ กล่าวถึง พัฒนาการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ การดำเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัยหน่วยงานของรัฐฝ่ายพลเรือน และกรณีศึกษาเกี่ยวกับการละเมิดการรักษาความปลอดภัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการภาครัฐ รวมถึงนำเสนอแนวโน้ม ทิศทาง และมาตรการการรักษาความปลอดภัยหน่วยงานของรัฐในศตวรรษที่ 21

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98247CHECK SHELVES


ระบบกฎหมายและศาลรัฐธรรมนูญในกลุ่มประเทศอาเซียน

ระบบกฎหมายและศาลรัฐธรรมนูญในกลุ่มประเทศอาเซียน

นำเสนอกฎหมายและศาลรัฐธรรมนูญในกลุ่มประเทศอาเซียน แนวคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบของกฎหมาย ได้แก่ แนวคิดของประเทศอังกฤษ อเมริกา และกลุ่มประเทศในยุโรป และการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญของประเทศไทยและประเทศต่าง ๆทั่วโลก ศึกษาศาลรัฐธรรมนูญในประเทศไทย ความสัมพันธ์ระหว่างศาลรัฐธรรมนูญกับองค์กรต่าง ๆของภาครัฐ และแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไทย รวมถึงศาลรัฐธรรมนูญอินโดนีเซีย ศาลยุติธรรมสิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ สภารัฐธรรมนูญกัมพูชา คณะตุลาการรัฐธรรมนูญพม่า องค์คณะตีความรัฐธรรมนูญบรูไน และคณะกรรมการถาวรประจำสภาเวียดนามและลาว

LOCATIONCALL#STATUS
Law Library (3rd Floor)K/Asi.910 ป492ร 2561DUE 24-01-20
Law Library (3rd Floor)K/Asi.910 ป492ร 2561DUE 23-01-20
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98283CHECK SHELVES


การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น

การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น

นำเสนอการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาแนวคิดเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น บทบาทของระบบงานสารสนเทศเพื่อธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้าง และระบบการจัดซื้อจัดจ้างจากต่างประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐเกาหลี และประเทศอินเดีย อธิบายการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย รวมถึงเสนอแนวทางการป้องกันการทุจริตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการกำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98257CHECK SHELVES


คู่มือการอนุรักษ์เชิงป้องกันวัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย

คู่มือการอนุรักษ์เชิงป้องกันวัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย

นำเสนอความรู้เกี่ยวกับผ้าและสิ่งทอ ปัจจัยการเสื่อมสภาพของวัตถุประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย การจัดทำทะเบียนและตรวจสอบสภาพ การจัดเก็บและการวางแผนป้องกัน ตลอดจนการวางแผนล่วงหน้าเมื่อต้องทำงานร่วมกับวัตถุในโอกาสต่าง ๆ เช่นการหยิบจับ การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บและการจัดแสดง รวมถึงศึกษาวิธีการจัดแสดงวัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98294CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98294CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)069.53 ป456ค 2561CHECK SHELVES
Arts LibraryTS1449 ป173ค 2561CHECK SHELVES


Dynamics of Change in East Asia

Dynamics of Change in East Asia

Presents historical t trajectory and contemporary development of the countries of the region and the rise of East Asia since the ruins of the Pacific War. Analyzes the region’s basic strengths and the distinctive elite development strategies across various countries. Examines areas of domestic, intra-regional and international conflict, background of political economy, society, culture and politics, and globalization and the end of history.

LOCATIONCALL#STATUS
Political Science Library338.95 P939DCHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98204CHECK SHELVES


ปี 2563
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram