Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  All TAIC New Arrivals


ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านกิจการตำรวจเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติในประชาคมอาเซียน

ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านกิจการตำรวจเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติในประชาคมอาเซียน

วิเคราะห์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านกิจการตำรวจในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่ประเทศไทยมีอยู่กับประเทศต่างๆ โดยเฉพาะความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกภายใต้กรอบความร่วมมือของอาเซียน ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอาเซียน และความร่วมมือระหว่างประเทศด้านกิจการตำรวจ อธิบายการดำเนินการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านกิจการตำรวจของไทยในปัจจุบัน ได้แก่ กิจการตำรวจของหน่วยงานภายในประเทศ ในรูปแบบทวิภาคี รูปแบบพหุภาคระดับอนุภูมิภาค พหุภาคีระดับภูมิภาค และพหุภาคีระดับสากล รวมทั้งกล่าวถึงลักษณะทิศทาง และปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศด้านกิจการตำรวจของภูมิภาคอาเซียน และการศึกษาเทียบเคียงสหภาพยุโรป และสำนักงานตำรวจยุโรป

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99627CHECK SHELVES


ภราดรภาพของมนุษย์: เพื่อสันติภาพในโลกและการดำเนินชีวิตร่วมกัน

ภราดรภาพของมนุษย์: เพื่อสันติภาพในโลกและการดำเนินชีวิตร่วมกัน

นำเสนอเอกสารการประชุมภายใต้หัวข้อ “ภราดรภาพของมนุษย์และการมีชีวิตอยู่ร่วมกันในโลก” รวมถึงรายละเอียดการร่างปฏิญญาและการลงนามในคำสัญญาร่วมกันระหว่างฝ่ายพระศาสนจักรคาทอลิกโดยประมุขสูงสุดคือสมเด็จพระสันตปาปาฟรานซิส (Pope Francis) และดร.อะห์เหม็ด อัล-ตาเยบ (Dr. Ahmed Al-Tayeb) ฝ่ายผู้นำสูงสุดของศาสนาอิสลามในเขตศาสนปกครอง กล่าวถึงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ความเมตตา และการปฏิเสธความรุนแรง

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99520CHECK SHELVES


มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม

มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม

นำเสนอวัตถุประสงค์ ความเป็นมา และแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมของศูนย์คุณธรรม อธิบายขั้นตอน แนวคิด และเป้าหมายของการพัฒนา และตัวชี้วัดโรงเรียนคุณธรรมที่ได้มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม วิเคราะห์องค์ประกอบของมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม ด้านผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน สภาพแวดล้อม กระบวนการมีส่วนร่วม และแผงงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ครอบคลุมปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม กรณีศึกษามาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม รวมถึงโรงเรียนในโครงการมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม ปี 2559 - ปัจจุบัน

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99464CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99464CHECK SHELVES


From Aquino II to Duterte (2010-2018)

From Aquino II to Duterte (2010-2018)

Combines many articles highlighting the Philippines’ political conditions and governance under the office of Aquino II and Duterte in 2010-2018. Illustrates the economic transition, competitive policy, and challenges passing from Aquino II to the responsibility of Duterte. Reveals the process of peace-making and peace-building in Mindanao that points out the continuity in policy and governance under Aquino II to Duterte. Concludes with international relations and diplomacy that the two governments undertaking in their office periods.

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)379.11 รค451CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)379.11 รค451CHECK SHELVES
Education Library379.11 รค451CHECK SHELVES
Education Library : Research Collection379.11 รค451CHECK SHELVES
Education Library : Research Collection379.11 รค451CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99855CHECK SHELVES


India-ASEAN engagements

India-ASEAN engagements

Presents articles on India’s Act East Policy. Covers the affairs of women’s rights, economic cooperation, international and bilateral relations, education systems, physical linkages, economic engagements, transport connectivity, and geo-economics Southeast Asian countries. Analyzes the stimulation approaches in the strategies to connect with ASEAN countries both through international and economic relations to stake a claim in the share from Asian economy.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99560CHECK SHELVES


Puppets and Cities: Articulating Identities in Southeast Asia

Puppets and Cities: Articulating Identities in Southeast Asia

Addresses how puppetry complements and combines with urban spaces to articulate present and future cultural and national identities and a case studies of puppet performance from across the region. Describes a puppetry outside the context of performance and in the reified space of the museum. Analyzes how a performance of Cambodian puppetry in New York city creates an identity narrative of healing. Examines puppet spectacle in Cambodia by looking at the yearly Giant Puppet Project in Siem Reap. Presents ideas of nature and the village are vital to expressions of identity in Southeast Asia – even urban identities for example from Lao PDR, Indonesia, and Vietnam. Investigates the history and performance practices of three puppet companies in Bangkok and puppetry and identity in virtual worlds. Includes puppet exchanges and regional identity in George Town.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99469CHECK SHELVES


Thai Ghosts and Their Mysterious Power

Thai Ghosts and Their Mysterious Power

Presents ghosts in Thai culture, living among ghosts, the ghost haunts, ghosts and their social hierarchy, a greasy pillar, and subduing ghosts. Reviews types of ghosts, including Phi Pret, Kra Hang, Kra Sue, Kuman Thong, Mae Nark, Nang Mai, Nang Ta-Khian, Nang Tani, Phi Hua Khat, Phi Ka, Phi Pop, Suea Saming, Pu Som Fao Sap, and Mae Ya Nang. Details animals with ghost connections, Buddhism co-existed with superstition, and trees with ghost connections. Narrates personal ghostly experiences and ghost stories of writer’s late grandmother.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99640CHECK SHELVES


พวนเมืองพรหม: เรื่องเล่าชีวิตชนบทของลูกพวนสิงห์บุรี

พวนเมืองพรหม: เรื่องเล่าชีวิตชนบทของลูกพวนสิงห์บุรี

บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของชาวไทยพวน จังหวัดสิงห์บุรี ผ่านการเล่าเรื่องจากผู้อาวุโสในชุมชนชาวพวน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจากการศึกษาโดยผู้เขียนที่เป็นชาวไทยพวน โดยสำรวจและอธิบายความเป็นมาของชาวไทยพวน ประเพณี วัฒนธรรมและความเชื่อที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ สูตรอาหารท้องถิ่น งานฝีมือ กล่าวถึงชาวไทยพวนที่ได้มีโอกาสมาศึกษาเล่าเรียน เช่น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประหยัด พงษ์ดำ รวมทั้งการเดินทางของผู้เขียนไปยังเมืองเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อสำรวจรกรากและศึกษาอัตลักษณ์ของชาวพวน

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99684CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)305.8950593 ส612พ 2562CATALOGING
Central Library (5th Floor)305.8950593 ส612พ 2562CATALOGING


ระหว่างบรรทัด สถาปัตย์แดนมังกร

ระหว่างบรรทัด สถาปัตย์แดนมังกร

บอกเล่าประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สังคม และความเชื่อ เบื้องหลังการก่อสร้างสถาปัตยกรรมจีนและสถาปัตยกรรมในประเทศจีน สะท้อนความคิด ความเชื่อในแต่ละยุค รวมทั้งเชื่อมโยงเทคนิคและแนวคิดทางสถาปัตยกรรม โดยเรียงลำดับเวลา การก่อสร้างสถาปัตยกรรมตามประวัติศาสตร์จีน ตัวอย่างเช่น กำแพงเมืองจีน วัดเสวียนคง สวนจัวเจิ้ง หอบูชาฟ้า (ฉีเหนียนเตี้ยนแห่งเทียนถาน) พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจีน และพิพิธภัณฑ์เมืองหลวง

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99445CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)720.951 น614ร 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)720.951 น614ร 2562CHECK SHELVES


ทวิทรรศน์: ตะวันตกผสานตะวันออก ประชาธิปไตย ประชาสังคม การนำและการพัฒนา

ทวิทรรศน์: ตะวันตกผสานตะวันออก ประชาธิปไตย ประชาสังคม การนำและการพัฒนา

นำเสนอมุมมองประชาธิปไตย ประชาคม การนำ และการพัฒนา วิเคราะห์แนวคิดประชาธิปไตยจากแนวความคิดเชิงศาสนา และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ไม่ใช่รูปแบบตะวันตก วิเคราะห์หลักการประชานิยมที่ผสานแนวคิดตะวันตก ในมุมมองเสรีนิยม สาธารณนิยม อนุรักษ์นิยม รวมถึงความสำคัญของประชานิยมภายใต้แนวความคิดเชิงศาสนา คาดการณ์ประชาสังคมไทยในอนาคต นำเสนอการนำการบริหารที่ผสานแนวคิดตะวันตก ความแตกต่างระหว่างผู้นำกับนาย ผู้นำแบบโลกาธิปไตย อัตตาธิปไตย ธรรมธิปไตย และมุมมองเชิงบวกของผู้นำ อธิบายปรัชญาการบริหารงานพัฒนาที่ผสานวิถีตะวันตกและการนำการพัฒนาทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น นำเสนอแนวคิดการพัฒนาประเทศที่ได้จากการมองทั้งโลกฝั่งตะวันตกและตะวันออก

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99721CHECK SHELVES


การใช้เทคโนโลยีบล๊อกเชนสำหรับภาครัฐ

การใช้เทคโนโลยีบล๊อกเชนสำหรับภาครัฐ

นำเสนอหลักการทำงาน องค์ประกอบ ประเภท คุณลักษณะ รูปแบบการประยุกต์ใช้ของเทคโนโลยี Blockchain ซึ่งเป็นการจัดเก็บข้อมูลแบบ Shared Database หรือที่รู้จักกันในชื่อ “Distributed Ledger Technology (DLT)” อธิบายการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchainเพื่องานบริการภาครัฐ กรณีศึกษาต่างประเทศ รูปแบบ และปัจจัยความสำเร็จในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain เพื่องานบริการภาครัฐ รวมถึงแนวคิดและหลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain สำหรับภาครัฐ ภายใต้บริบทของประเทศไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99753CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99753CHECK SHELVES


เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์: สำหรับการบริหารงานและการบริการภาครัฐ เวอร์ชั่น 1.0 (พฤศจิกายน 2562)

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์: สำหรับการบริหารงานและการบริการภาครัฐ เวอร์ชั่น 1.0 (พฤศจิกายน 2562)

นำเสนอการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานและการบริการของภาครัฐ อธิบายความหมาย ประเภท ความสามารถ และประโยชน์ของ AI รวบรวมทิศทางกลยุทธ์ AI ของต่างประเทศ ได้แก่ กลุ่มสหภาพยุโรป กลุ่มสแกนดิเนเวีย กลุ่มทวีปอเมริกา กลุ่มตะวันออกกลาง กลุ่มเอเชีย กลุ่มอาเซียน และทิศทาง AI ของโลก แนะนำแนวทางการนำ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐ โดยแบ่งงานภาครัฐออกเป็น 3 กลุ่ม คือ งานบริการ งานบริหารจัดการของรัฐ และงานเฉพาะของหน่วยงาน รวมถึงข้อเสนอแนะเพื่อนำ AI มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพของภาครัฐ

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99749CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99749CHECK SHELVES


ศาสนาและการเมืองในประวัติศาสตร์สุโขทัย-อยุธยา

ศาสนาและการเมืองในประวัติศาสตร์สุโขทัย-อยุธยา

ศึกษาบทบาทและอำนาจการปกครองด้านศาสนาและการเมืองระหว่างสุโขทัยและอยุธยา อธิบายแนวความคิดเกี่ยวกับการสืบราชสมบัติของแคว้นสุโขทัย บทบาทของขุนหลวงพ่องั่วที่มีต่อราชวงศ์สุโขทัย วิเคราะห์บทบาทของพระมหาธรรมราชาลิไทในด้านศาสนาที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ต่อการปกครอง และวิธีการสร้างอิทธิพลของอยุธยาในการครอบงำในดินแดนอำนาจเก่าของสุโขทัย ตัวอย่างเช่น เมืองกำแพงเพชร และเมืองพิษณุโลก

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99720CHECK SHELVES


นิทานทหารเรือ

นิทานทหารเรือ

เป็นพระราชนิพนธ์แปลในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ทรงแปลจากเรื่อง “The Navy in Mesopotamia, 1914 to 1917” โดยเนื้อหาแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ “ข้อความแถลงการณ์ของราชนาวีอังกฤษ ที่ได้ไปทำการยุทธ์ติดต่อกับกองทัพบกอังกฤษ ที่ส่งไปเมโสโปเตเมียเพื่อรบกับตุรกี” และ “นิทาน”ขนาดสั้น ประเภทชวนหัว ตลกขับขัน ลงเผยแพร่ในหนังสือ“ดุสิตสมิต” ตั้งแต่ปี 10 มกราคม 2462 ถึง 13 มีนาคม 2462

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99441CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collectionมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468LIB USE ONLY


Pope Francis Apostolic Visit to Thailand: Building Bridges for Peace and Understanding

Pope Francis Apostolic Visit to Thailand: Building Bridges for Peace and Understanding

Compiles Pope Francis Apostolic visit to Chulalongkorn University on 22 November 2019. Includes schedule, and song of freedom. Summaries timeline of highlights in the 350 years of Thai-Vatican relations related to the papacy. Presents the history of His Holiness Pope Francis, and relationship between King Chulalongkorn and Pope Leo XIII.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99519CHECK SHELVES


คุณธรรมในการอยู่ร่วมกันของผู้คนในภูมิภาคอาเซียน

คุณธรรมในการอยู่ร่วมกันของผู้คนในภูมิภาคอาเซียน

รวบรวมบทสัมภาษณ์จากหน่วยงานและองค์กร ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติ เจาะลึกแรงบันดาลใจและการพัฒนาองค์กร แนวคิดในการทำงาน วิธีการทำงาน จุดแข็ง ความท้าทาย ความสำเร็จที่เกิดขึ้น สิ่งที่ได้เรียนรู้ รวมถึงการให้ความหมายและนิยามการอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณธรรมของผู้คนในภูมิภาคอาเซียน ครอบคลุมการสร้างเครือข่ายทางสังคมด้วยพลังความรู้ โรงเรียนอาชีวะสำหรับเด็กข้ามชาติ คลินิกกฎหมายแรงงานแม่สอด และกลไกลเชื่อมประสานด้านสุขภาพ

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99460CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99460CHECK SHELVES


Exploring Old Bangkok: Royal palaces, Temples, Street Life

Exploring Old Bangkok: Royal palaces, Temples, Street Life

Exploring Old Bangkok takes the visitor around all the most important sites, including the Grand Palace, Emerald Buddha Temple compound visitors’ route, Rattanakosin Island, Maharaj Road, and Bang Lamphu. Explains the meaning of lesser-known but still significant landmarks such as the pig memorial and the Monument to the Expeditionary Force. The guide also includes iconic sights on the west bank of the river, namely Wat Arun and the Royal Barge Museum. With the opening of the magnificent metro station, Sanam Chai, access to this centre of culture and Thai art. Alternatively, visitors can reach the area via the ever-popular tourist boats and maybe take a canal trip from Tha Chang.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99504CHECK SHELVES


ร่าง แรง อารมณ์ ความรู้สึกในสังคมร่วมสมัย

ร่าง แรง อารมณ์ ความรู้สึกในสังคมร่วมสมัย

รวบรวมบทวิเคราะห์งานวิจัยปรากฏการณ์วัฒนธรรมของผู้ใช้แรงงานในสังคมไทยร่วมสมัย ประกอบด้วยโครงสร้างความรู้สึกของแรงงานหนุ่มสาวจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สะท้อนผ่านเพลงพื้นบ้านอีสาน กรณีศึกษาผลงานเพลงของไมค์ ภิรมย์พร กับความรู้สึกของคนใช้แรงงานในเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย เส้นทางสู่นักฟุตบอลอาชีพของเยาวชนต่างจังหวัด สโมสรฟุตบอลในไทยลีกกับการเกิดขึ้นของสาวพริตตี้สโมสร และฟุตบอลสมัยใหม่กับสังคมทุนนิยมและการสร้างชาติ

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99662CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)301 ร399 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)301 ร399 2562CHECK SHELVES


กลไกอภิบาลงานสุขภาพโลกของไทย

กลไกอภิบาลงานสุขภาพโลกของไทย

นำเสนอระบบและกลไกการอภิบาลงานสุขภาพโลกของประเทศไทยในปัจจุบัน อธิบายความหมายของกลไกอภิบาลสุขภาพโลก พัฒนาการงานสาธารณสุขไทย โครงสร้างการทำงานสุขภาพโลกของไทย การอภิบาลและกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพโลกของไทย กล่าวถึงการดำเนินงานสุขภาพโลกของญี่ปุ่นและวิเคราะห์โครงสร้างและกลไกอภิบาลงานสุขภาพโลกของไทย รวมถึงข้อเสนอแนะเพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนากลไกงานอภิบาลงานสาธารณสุขโลกของไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99462CHECK SHELVES


WRONGDESIGN: A SELECTION OF COVER DESIGNS 2002-2020

WRONGDESIGN: A SELECTION OF COVER DESIGNS 2002-2020

นำเสนอผลงานการออกแบบปก ที่คัดสรรมาจากกว่า 20 ปี ของการทำงานและการถ่ายทอดประสบการณ์ออกแบบปกของคุณกรมัยพล สิริมงคลรุจิกุล ที่เอาปกตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มงานมาให้ดูพร้อมบอกเล่าตัวอย่างและคอนเซ็ปต์ไอเดียของปกแต่ละเล่ม ทั้งที่มาและขั้นตอนการคิด การตีความที่แตกต่างกันออกไปตามประเภทของหนังสือที่สะท้อนภาพรวมและการเปลี่ยนแปลงวงการหนังสือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99647CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)741.64 ก181ร 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)741.64 ก181ร 2562CHECK SHELVES


China’s Belt and Road Initiative: Understanding the Dynamics of as Global Transformation

China’s Belt and Road Initiative: Understanding the Dynamics of as Global Transformation

Presents the critical analyzes of China’s Belt and Road Initiative (BRI) from economic, social, political, and geographic perspective. Discusses the contemporary economic, financial political, and infrastructural developments related to the BRI and the challenges that confront the initiative. Offers insights into China’s grand development strategy, aiming at boosting connectivity across Asia and beyond via investment in infrastructural projects. Looks at BRI in relation to the irreconcilable Sino-Japan rivalry, and prospect in Southeast Asia. Studies the impact of Chinese maritime policy on Malaysia and long-term geopolitical scenario. Considers ASEAN’s maritime clusters, international relations network of countries economically and politically inked by the BRI, and the sustainability of BRI initiative.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99402CHECK SHELVES


The Belt and Road Initiative: ASEAN Countries’ Perspective

The Belt and Road Initiative: ASEAN Countries’ Perspective

Studies the Belt and Road (BRI) from the perspective of regional studies. Presents an analysis on BRI of the government and people from individual ASEAN members. Covers perspectives from Cambodia, Indonesia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam, Lao PDR, and Malaysia. Addresses three area: SWOT analysis of ASEAN countries in implementing the BRI, the impacts of BRI on building the ASEAN community, and interactions between BRI and ASEAN-China cooperation.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99401CHECK SHELVES


นักการเมืองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นักการเมืองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ศึกษาพัฒนาการทางการเมืองของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านภูมิหลังและเส้นทางการเมืองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นับตั้งแต่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2476 จนถึงการเลือกตั้งใน พ.ศ. 2554 อธิบายประวัติความเป็นมา สภาพปัจจุบัน และทิศทางการพัฒนาในอนาคต และประวัติการเลือกตั้งนักการเมืองถิ่น ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99343CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)324.2092 น367 ล.62 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)324.2092 น367 ล.62 2561CHECK SHELVES
Political Science LibraryxxxCATALOGING
Political Science LibraryxxxCATALOGING


นักการเมืองถิ่น จังหวัดอุดรธานี

นักการเมืองถิ่น จังหวัดอุดรธานี

ศึกษาประวัติศาสตร์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมความเป็นอยู่ของจังหวัดอุดรธานี รวบรวมข้อมูลนักการเมืองที่เคยได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่ยุคแรกจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2476-2554) วิเคราะห์พรรคการเมือง เครือข่าย และความสัมพันธ์ของกลุ่มผลประโยชน์ที่มีส่วนสนับสนุนทางการเมือง และรูปแบบและวิธีกรหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตพื้นที่การเลือกตั้งจังหวัดอุดรธานีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของนักการเมืองถิ่นในระดับเขตสู่บทบาทการเมืองในระดับชาติ

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99347CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)324.2092 น367 ล.60 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)324.2092 น367 ล.60 2561CHECK SHELVES
Political Science LibraryxxxCATALOGING
Political Science LibraryxxxCATALOGING


คลื่นจีน: การผงาดของอารยธรรม

คลื่นจีน: การผงาดของอารยธรรม

นำเสนอการผงาดขึ้นของรัฐอารยธรรมในประเทศจีน การเรียนรู้วิธีการ แนวคิด และการบริหารจัดการของรัฐบาลจีนทีเอาจริงกับระบอบความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ การจัดการกับปัญหาความยากจน การปฏิรูปการเมืองวิถีจีน การผงาดอย่างโดดเด่นของจีนที่ส่งผลกระทบต่อทั้งโลก โมเดลใหม่ของการพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองที่มีตัวตนบนรากเหง้าของอารยธรรมจีนที่เก่าแก่หลายพันปี รวมถึงศึกษาโมเดลจีนในการปฏิรูปประเทศ ที่จะส่งผลในการพัฒนาประเทศไทยต่อไป

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99639CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)951.06 จ293ค 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)951.06 จ293ค 2562CHECK SHELVES


A Luang Prabang Love Story

A Luang Prabang Love Story

In 1930s Luang Prabang, the beautiful and demure Kham-Phiou was much admired. On New Year’s Day, the life of the aristocratic young woman changed when she caught the eye of a sophisticated older man – Prince Souvanna Phouma. Falling madly in love, the prince determined to marry Kham Phiou against all odds – his family wanted a marriage within the dynasty, while her widowed mother feared palace intrigues. After the wedding, life in the prince’s family home was very difficult, but just as Kham-Phiou began to adapt, the prince decided to move to Vientiane to further his career. The tale of their tragic love story spans over half a century and is set against the little-known backdrop of old-world Laos, where ancient customs and superstitions still held sway. In this charming and moving personal account, incorporating the social history of Laos, Manisamouth, recounts her grandmother Kham-Phiou’s untold story accompanied by evocative black-and-white photographs, family trees, and a section on Lao history.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99746CHECK SHELVES


Does ASEAN matter: a view from within

Does ASEAN matter: a view from within

Articulates the history and evolution of ASEAN community and its three pillars’ development from the perspective of the insider by Marty Natalegawa, Indonesian diplomat, former permanent representative of Indonesia to the United Nation, and then-foreign minister. Criticizes the community in the matters of security, wealth, sustainability, and political and power affairs. Analyzes the present conditions and the prospects of the community’s future in its three pillars whether the community will withstand all the hardship with its members’ strengths and capabilities and achieve its principle values to its citizens.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99502CHECK SHELVES


Cultural politics around East Asian cinema 1939-2018

Cultural politics around East Asian cinema 1939-2018

Explores the relationships between state and film industry in East Asia around 1939-2018. Reveals the two identities’ relationships to be dependent on each other as the East Asian states acting as fund providers and promotional supporters to film production as the states exploit those films as their political tools to succeed in their political agenda and governmental policies. Comprises the coverage of the following matters: propaganda and nationalism, war and postwar film industry, and social conditions with concerns on women’s status.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99482CHECK SHELVES


มาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปราบปรามการค้ามนุษย์ข้ามชาติในภูมิภาคอาเซียน

มาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปราบปรามการค้ามนุษย์ข้ามชาติในภูมิภาคอาเซียน

ศึกษาสถานการณ์การค้ามนุษย์ข้ามชาติของไทยในภูมิภาคอาเซียน และแนวโน้มของสถานการณ์ภายหลังการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนใน ปี พ.ศ. 2558 อธิบายนโยบายและกฎหมายในการปราบปรามการค้ามนุษย์ข้ามชาติของไทยและต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศยุโรป เสนอแนะความร่วมมือ มาตรการ และกลไกระหว่างประชาคมที่มีประสิทธิภาพในการปราบปรามการค้ามนุษย์ข้ามชาติในภูมิภาคอาเซียน

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99391CHECK SHELVES


Securitising Singapore: State Power and Global Threats Management

Securitising Singapore: State Power and Global Threats Management

Examines how the Singaporean government developed a comprehensive state-society strategic relationship by “securitising” vital policy area as a global city state. Provides a literature review of the globalization debate and theories of securitization. Outlines Singapore’s national security foundations, the politics of state and nation-building, and distinctive civil-military relations and global city strategy. Focuses on globalization and national security evolution. Analyzes the securitization of infocomm sector, health sector, and climate-environment sector.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99446CHECK SHELVES


ก้าวข้ามความเหลื่อมล้ำ: ความท้าทายของสังคมไทย

ก้าวข้ามความเหลื่อมล้ำ: ความท้าทายของสังคมไทย

รวบรวมแนวคิดและมุมมองที่เกี่ยวข้องกับความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย อธิบายปรากฏการณ์ พัฒนาการและจุดเริ่มต้นของความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย นำเสนอประเด็นความเหลื่อมล้ำในมิติต่าง ๆ ในสังคมไทย ได้แก่ ความเหลื่อมล้ำด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุข ความเสมอภาคระหว่างเพศทางการเมือง และความเหลื่อล้ำด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงกลไกการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99366CHECK SHELVES
Political Science LibraryxxxCATALOGING
Political Science LibraryxxxCATALOGING
Central Library (5th Floor)305 ก535 2562CATALOGING
Central Library (5th Floor)305 ก535 2562CHECK SHELVES


49 ราชินีไทย

49 ราชินีไทย

นำเสนอพระประวัติ และเกร็ดความรู้บางส่วนเกี่ยวกับพระภรรยาเจ้าตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยถึงกรุงรัตนโกสินทร์ จำนวน 49 พระองค์ ตั้งแต่สมัยนางเสือง พระราชินีองค์แรกแห่งอาณาจักรสุโขทัย จนถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ แม้มิใช่ข้อมูลเจ้านายฝ่ายในทุกพระองค์ แต่ช่วยให้เข้าใจภูมิหลังประวัติศาสตร์แต่ละช่วงรัชกาลดีขึ้น กล่าวถึงการจัดลำดับชั้นมเหสีของพระมหากษัตริย์ในอดีต เช่น พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินี พระบรมราชเทวี พระราชเทวี พระอัครชายาเธอ พระราชชายา พระสนมเอก เจ้าจอมมารดา และเจ้าจอม คำขานตำแหน่งเจ้าจอมในยุคสมัยต่างๆ เครื่องยศของนักสนมในแผ่นดินรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 71532CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)923.1593 พ729ส 2549CHECK SHELVES


พระบรมราชินีและเจ้าจอมมารดาแห่งราชสำนักสยาม

พระบรมราชินีและเจ้าจอมมารดาแห่งราชสำนักสยาม

กล่าวถึงพระราชประวัติและประวัติของพระบรมราชินี พระมเหสี เจ้าจอมมารดา และเจ้าจอมของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ โดยเน้นข้อมูลสมเด็จพระราชินีตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 9 เจ้าจอมมารดา และเจ้าจอมในรัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พร้อมข้อมูลพระราชโอรสและพระราชธิดา เช่น สมเด็จพระสุริโยทัยในสมัยกรุศรีอยุธยา สมเด็จพระอัครมเหสี (หอกลาง) ในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในรัชกาลที่ 5 สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีในรัชกาลที่ 7 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล 9 เจ้าจอม ม.ร.ว. สดับ ลดาวัลย์ เจ้าจอมคนสุดท้ายแห่งสยาม เป็นต้น

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 82971CHECK SHELVES
Arts LibraryDS570.5 ส16พ 2554CHECK SHELVES
Arts LibraryDS570.5 ส16พ 2554CHECK SHELVES


Departing from Java: Javanese Labour, Migration and Diaspora

Departing from Java: Javanese Labour, Migration and Diaspora

Presents the Javanese diaspora as a global phenomenon, including the history of dispersal, marginalization in the host country, memories and myths of the homeland, the prospect of returning, financial support for relatives back home, the re-creation of a culture, the formation of a collective identity, and government policies to re-inforce bonds between the homeland and its transnational citizens. Covers topic on locating Javanese diasporic practices in Indonesia’s transmigration resettlement programs, The Javanese in Southeast Sulawesi, New Caledonia, and Malaysia. Deals with Javanese domestic workers in Hong Kong and Singapore, Javanese guest workers’ experiences of racism in Taiwan and their stratagems of resistance, Indonesian domestic workers and East Javanese housemaids in Saudi Arabia in 1990s-2010s.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98050CHECK SHELVES


Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2018: Fostering Growth Through Digitalisation

Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2018: Fostering Growth Through Digitalisation

Presents the economic conditions of each ASEAN country and two large economies in the region, China and India. Deals with four main topics on the regional economic outlook to 2022, recent development in regional integration, the impacts of digitalization on manufacturing and services in the region, and country notes on key structural policy challenges.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 97968CHECK SHELVES


ร่วม เรียน เปลี่ยน แปง

ร่วม เรียน เปลี่ยน แปง

นำเสนอการออกแบบสถาปัตยกรรมผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม 14 โครงการของสถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จัดหมวดหมู่เป็น 3 ประเภท ได้แก่ การพัฒนาและฟื้นฟูชุมชน การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม-ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม และการออกแบบสถาปัตยกรรม ยกตัวอย่างเช่น โครงการบ้านมั่นคง ชุมชนตาก๊ก โครงการพื้นที่สุขภาวะ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัดคูเต่า สถาบันอาศรมศิลป์ ผังแม่บทและอาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล และหอศิลป์ไม้ไผ่ เล่าถึงความเป็นมา โจทย์หรือสภาพปัญหา กระบวนการมีส่วนร่วมและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ร่วมกับภาพถ่ายสถานที่จริงและภาพวาดประกอบที่สรุปสภาพความเปลี่ยนแปลงและกระบวนการมีส่วนร่วมสำคัญแต่ละโครงการ

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 97953CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)727.9 ภ373ร 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)727.9 ภ373ร 2561CHECK SHELVES


China and Southeast Asia: Historical Interactions

China and Southeast Asia: Historical Interactions

Describes the evolution of relationship between China and Southeast Asia and explores historical interactions. Deals with trading relations, political interactions in the maritime realm and overland, Chinese commerce in Southeast Asia, and China-Southeast Asian interactions during the age of European imperialism. Covers Hainan and its international trade, Ming China and Southeast Asia in the fifteenth century, and Siam-Chinese relations during the Thonburi period of King Taksin. Examines the rise of Chinese mercantile power in maritime Southeast Asia, Chinese communities in the Mekong delta in the eighteenth century, Chinese migrants in Burma, and revenue farming and the Chinese economy of colonial Southeast Asia.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98309CHECK SHELVES


Militant Buddhism: The Rise of Religious Violence in Sri Lanka, Myanmar and Thailand

Militant Buddhism: The Rise of Religious Violence in Sri Lanka, Myanmar and Thailand

Presents the rise of militant Theravada Buddhism in Sri Lanka, Burma and Thailand. Deals with political theology and the return of religion, and Theravada Buddhist discourses on violence and non-violence in theory and practice. Explores what monks are supposed to do and what roles they are meant to play in a society, monks and traditional politics, and traditional monks and contemporary monks. Presents case studies on the relationship between religion and violence in the mentioned countries.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98302CHECK SHELVES


การบริหารจัดการการเมืองท้องถิ่นและเมือง

การบริหารจัดการการเมืองท้องถิ่นและเมือง

นำเสนอการก่อเกิดพัฒนาการท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากรากฐานของท้องถิ่นชาวตะวันตกจนถึงบริบทของท้องถิ่นไทย ศึกษาชุมชนการเมืองที่มีการจัดการตนเองของสยามโบราณ และหลักการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษาความสัมพันธ์ส่วนท้องถิ่นกับรัฐบาลส่วนกลาง แนวคิดการเมืองของท้องถิ่น การบริหารจัดการท้องถิ่น และการปกครองท้องถิ่นในไทย ได้แก่ สุขาภิบาล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงบริการสาธารณะของท้องถิ่นและข้อเสนอแนะในการปฏิรูปท้องถิ่น

LOCATIONCALL#STATUS
Political Science LibraryxxxCATALOGING
Political Science LibraryxxxCATALOGING
Political Science LibraryxxxCATALOGING
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98306CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)352.7344 ร113ก 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)352.7344 ร113ก 2561CHECK SHELVES


108 ที่ กรุงเทพฯ

108 ที่ กรุงเทพฯ

นำเสนอที่มาและความสำคัญของสถานที่เก่าแก่ตั้งแต่ครั้งสร้างกรุง อธิบายการสถาปนากรุงเทพมหานครและวัดสำคัญประจำเมืองใหญ่ ได้แก่ วัดอรุณราชวราราม วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และวัดบวรนิเวศวิหาร แนะนำถนน สะพาน และสถานที่อื่น ๆที่สำคัญในกรุงเทพฯ ได้แก่ ถนนสนามไชย ถนนเจริญกรุง ถนนราชดำเนิน สะพานพระราม6 สะพานพระพุทธยอดฟ้า สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า สะพานพระราม9 ป้อมวิชัยประสิทธิ์ โรงกระสาปน์สิทธิการ พระบรมรูปทรงม้าและพระที่นั่งอนันตสมาคม ประตูผีสำราญราษฎร์ สถานีรถไฟหัวลำโพง นางเลิ้ง บางลำพู กุฎีจีน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)959.305 ส111ห 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)959.305 ส111ห 2562CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98289CHECK SHELVES
Arts LibraryDS589.B2 ส16รอ 2562CHECK SHELVES


2475: เส้นทางคนแพ้

2475: เส้นทางคนแพ้

นำเสนอชีวิตของนายทหารแกนนำหลักในการเปลี่ยนแปลงการปกครองในช่วง พ.ศ. 2475 ทีมีสมญานามว่า“สี่ทหารเสือ” ได้แก่ พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) พระยาทรงสุรเดช (เทพ พันธุมเสน) พระยาฤทธิอัคเนย์ (สละ เอมะศิริ) พระยาประศาสน์พิทยายุทธ (วัน ชูถิ่น) และผู้มีบทบาทร่วมสมัยอีกท่าน คือ พระยาศรีสิทธิสงคราม (ดิ่น ท่าราบ) บรรยายเส้นทางแห่งมิตรภาพ อำนาจ และความขัดแย้ง รวมถึงเอกสารสำคัญในช่วงเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองในช่วง พ.ศ. 2475

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98320CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)959.3042 บ252ส 2562DUE 01-09-20
Central Library (5th Floor)959.3042 บ252ส 2562CHECK SHELVES
Political Science Library959.3042 บ252สCHECK SHELVES
Political Science Library959.3042 บ252สCHECK SHELVES


เมื่อร่างกลายเป็นเพศ: อำนาจเสรีนิยมใหม่ของเพศวิถีในสังคมไทย

เมื่อร่างกลายเป็นเพศ: อำนาจเสรีนิยมใหม่ของเพศวิถีในสังคมไทย

นำเสนอวัฒนธรรมของเพศภาวะและเพศวิถีภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่ขับเคลื่อนและควบคุมโดยระบบเศรษฐกิจทุนนิยม วัฒนธรรมบริโภค และเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์ในคริสต์ศตวรรษที่21 ศึกษาพรหมแดนของเพศภาวะและเพศวิถีในระบอบเสรีนิยมใหม่ กระแสความนิยมในการใช้บริการศัลยกรรมความงามในสังคมไทยที่มีการดำเนินธุรกิจตามแบบเสรีนิยมสมัยใหม่ และวิพากษ์การสร้างเรือนร่างกะเทยในวัฒนธรรมหญิงสวย กล่าวถึงละครชายรักชายในละครตามกรอบมุมมองของ Michel Foucault อิทธิพลของแอปพลิเคชันบลูดีต่อการสร้างร่างของเกย์ และวัฒนธรรมของรักต่างเพศ รวมถึงกรณีศึกษาในกลุ่มชายรักชาย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)306.76 ก125ม 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)306.76 ก125ม 2562CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98243CHECK SHELVES
Political Science Library306.76 ก125มRecently returned
Political Science Library306.76 ก125มCATALOGING
Political Science Library306.76 ก125มCATALOGING


ASEAN and the Responsibility to Protect: Cyclone Nargis in Myanmar

ASEAN and the Responsibility to Protect: Cyclone Nargis in Myanmar

Shows the impacts of Responsibility to Protect (R2P) on ASEAN’s management of the Cyclone Nargis in Myanmar. Explains the concept and development of R2P and why Cyclone Nargis is a R2P-related case in ASEAN. Describes norm localization of R2P in ASEAN, international debate over the application of R2P in the post- Nargis situation, impact of R2P on ASEAN’s response to Cyclone Nargis, and reflection on local norm of non-interference and norm of entrepreneur in the localization of R2P in ASEAN.

LOCATIONCALL#STATUS
Political Science LibraryxxxCATALOGING
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98288CHECK SHELVES


การต่อสู้ทางความคิดเพื่อเอาชนะการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

การต่อสู้ทางความคิดเพื่อเอาชนะการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศึกษาโครงสร้างทางความคิด การบ่มเพาะ และเผยแพร่อุดมการณ์ต่อสู้เพื่อแบ่งแยกดินแดนของกลุ่มก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อธิบายคำจำกัดความ รูปแบบ และวิธีการก่อความไม่สงบ เหตุผลในการเข้าร่วมขบวนการก่อความไม่สงบ และปัจจัยที่ทำให้เกิดความคิดต่อสู้เพื่อแบ่งแยกดินแดน นำเสนอแนวนโยบายของรัฐไทยในการเอาชนะการก่อความไม่สงบ รวมถึงเสนอแนะแนวทางพัฒนาการต่อสู้ทางความคิดของรัฐไทยเพื่อยุติความรุนแรงอย่างยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98331CHECK SHELVES


Asian Review 2018: Migration and the Challenges of Social Inclusion and Integration

Asian Review 2018: Migration and the Challenges of Social Inclusion and Integration

Contains academic articles dealing with migration and the challenges of social inclusion and integration in Asia. Examines existing protection mechanisms for the Rohingyas in Thailand, and the international retirement migration and cultural assimilation of Western retirees in Thailand. Studies the challenges associated with the re-integration of internally displaced people in Northeastern Nigeria and its emerging socio-economic challenges. Covers the prevention of trafficking in persons for forced sea fishery work in Thailand.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98295CHECK SHELVES


Thailand in East Asia and Pacific Context

Thailand in East Asia and Pacific Context

Discusses the role of Japan and the US in the Thai economic crisis and mitigating the social costs of financial crisis in East Asia. Analyzes Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) development issue, including problems and prospects of Economic and Technical Cooperation (ECOTECH), the current state of economic and technical cooperation, and the engagement of International Financial Institutions (IFIs) in APEC’s Knowledge-Based Economy (KBE) activities. Covers Thai economy in the ASEAN context, the development of the Greater Mekong Subregion (GMS) in the APEC context, the political economy of growth in developing East Asia, globalization and domestic policy in East Asia, and the rationale of Thailand’s bilateral FTA strategies.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98341CHECK SHELVES


การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ

การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ

นำเสนอความสำคัญ โอกาส และความท้าทายต่อการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ศึกษายุทธศาสตร์ชาติในการสร้างมูลค่าทางการเกษตร การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต การส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลกอย่างยั่งยืน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ การรักษาความมั่นคงแห่งชาติ รวมถึงวิเคราะห์กลไกและกระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในปัจจุบัน และการเสนอแนะแนวทางพร้อมสรุปแผนงาน โครงการสำคัญในช่วง 2561-2571

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98342CHECK SHELVES


เวทีสาธารณะ: ประชาธิปไตยช่วงเปลี่ยนผ่าน

เวทีสาธารณะ: ประชาธิปไตยช่วงเปลี่ยนผ่าน

นำเสนอสาระทางวิชาการจากหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปส.) กล่าวถึงสำนึกของพลเมืองในการเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยสู่ความยั่งยืน รูปแบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เหมาะสมกับประเทศไทย กลไกและกระบวนการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันการเมือง และบทบาทผู้นำทางการเมืองไทยในการขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยในช่วงเปลี่ยนผ่าน ศึกษาแนวทางการส่งเสริมให้เยาวชนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งครั้งแรกออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง บทบาทของสื่อมวลชนต่อประชาชนและระบบราชการกับการก้าวสู่ประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน และการปฏิรูปองค์กรตำรวจกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย รวมถึงบันทึกประสบการณ์จากการศึกษาดูงานเกี่ยวกับสภาพสังคมทั้งในและต่างประเทศ

LOCATIONCALL#STATUS
Law Library (4th Floor)JQ1745 ว913 2559CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98354CHECK SHELVES


Siam-Myanmar Relations Through the Perspective of Ayedawbon Treatises

Siam-Myanmar Relations Through the Perspective of Ayedawbon Treatises

Presents the history of Myanmar-Thai relations from 16th to 19th century from Myanmar’s point of view. Surveys seven Ayedawbon treatises and provides a translation of excerpts that involve Myanmar-Siam warfare, covering five periods ruled by successive dynasties of Myanmar king: Pinya period, Innwa period, Taungoo period, Konboung period, and Ayedawbon period. Examines story of historical writing in Myanmar, citing characteristics, problems, and historical periods in each Ayedawbon. Includes translation of selected Ayedawbon treatises.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98285CHECK SHELVES
Arts Library : ASEAN CollectionAS DS528.8.T5 S681A 2018CHECK SHELVES


Southeast Asia’s Modern Architecture

Southeast Asia’s Modern Architecture

Explores history and modern architecture in Southeast Asia. Contains urban planning, tourism and architecture in colonial Saigon, translating modernism and fascism in mid twentieth-century Thailand, and repositioning national and regional identities through architectural discourse. Includes urban hygiene and colonial architecture in the age of American imperialism (1898-1942), the constitutional defense monument and democracy temple as a political form of architecture and urban space in Bangkok, and feminist critique of Southeast Asian Islamic architectural history.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98305CHECK SHELVES
Architecture Library (3rd Floor)720.959 S727CHECK SHELVES


ยุทธศาสตร์การจัดการคนต่างชาติเข้าเมืองผิดกฎหมาย

ยุทธศาสตร์การจัดการคนต่างชาติเข้าเมืองผิดกฎหมาย

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีในการจัดการกับคนต่างชาติเข้าเมืองผิดกฎหมาย นโยบายการจัดการแรงงานข้ามชาติของประเทศในแถบเอเชีย นโยบายแรงงานข้ามชาติในประเทศไต้หวัน เกาหลี มาเลเซีย สิงคโปร์ และการเจรจานำเข้าแรงงานต่างด้าวตามข้อตกลงร่วมกันในลักษณะทวิภาคีกับประเทศเพื่อนบ้าน นำเสนอสถานการณ์และปัญหาคนต่างชาติเข้าเมืองผิดกฎหมายในประเทศไทย และยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการคนต่างชาติเข้าเมืองผิดกฎหมาย รวมถึงผลประโยชน์แห่งชาติและวัตถุประสงค์มูลฐานในการจัดการคนต่างชาติเข้าเมืองผิดกฎหมาย

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98255CHECK SHELVES


พิพิธภัณฑ์บ้าน: คุณค่าและความหลากหลาย

พิพิธภัณฑ์บ้าน: คุณค่าและความหลากหลาย

นำเสนอเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์ที่ใช้เรือนเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาการจัดแสดงและการบริหารจัดการ ศึกษาพิพิธภัณฑ์บ้านในไทย ความหมายของพิพิธภัณฑ์บ้านในกระบวนการภัณฑารักษ์ และพิพิธภัณฑ์บ้านในมุมมองของผู้ชม รวบรวมพิพิธภัณฑ์บ้านจำแนกตามประเภทของผู้เป็นเจ้าของเรือนเดิม ได้แก่ บ้านเจ้าขุนมูลนาย ข้าราชการ บ้านพ่อค้า คหบดี กุฏิพระสงฆ์ และบ้านศิลปิน นักเขียน นักดนตรี รวมถึงทำเนียบนามพิพิธภัณฑ์บ้านจากฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98252CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)002.074 ป147พ 2561CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)002.074 ป147พ 2561CHECK SHELVES


Warring Societies of Pre-Colonial Southeast Asia: Local Cultures of Conflict within a Regional Context

Warring Societies of Pre-Colonial Southeast Asia: Local Cultures of Conflict within a Regional Context

Explains the diverse cultures of precolonial warfare across Southeast Asia. Focuses on warfare and depopulation of the Trans-Mekong Basin and the revival of Siam’s economy, La Maddukelleng and civil war in South Sulawesi, and kinship, Islam, and raiding in Maguindanao. Studies naval warfare in Vietnam, expansion and internalization of modes of warfare in pre-colonial Bali. Includes elements of pre-colonial warfare in the artistic representations and written accounts of pacification campaign in Burma and military capability and the state in Southeast Asia’s Pacific Rimlands in 1500-1700.

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : ASEAN CollectionAS DS526.4 W295 2018CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98290CHECK SHELVES
Arts Library : ASEAN CollectionAS DS526.4 W295 2018CHECK SHELVES


ความอยู่ดีมีสุขในสังคมไทย: ความฝันหรือความจริง

ความอยู่ดีมีสุขในสังคมไทย: ความฝันหรือความจริง

นำเสนอแนวคิด ดัชนีรวม องค์ประกอบ ตัวชี้วัด และการวัดความอยู่ดีมีสุข (Well-being) ศึกษาแนวคิดความอยู่ดีมีสุขกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย ได้แก่ นโยบายด้านสาธารณสุข ด้านแรงงาน ด้านความมั่นคงของมนุษย์ ความอยู่ดีมีสุขกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และทิศทางนโยบายครอบครัวในประเทศไทย อธิบายสถานการณ์ความอยู่ดีมีสุขของไทยในมิติด้านสุขภาพ การศึกษา การทำงาน รายได้ ที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม ครอบครัวและชุมชน การคมนาคมและการสื่อสาร และการมีส่วนร่วมทางการเมืองและสังคม รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความอยู่ดีมีสุข

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98258CHECK SHELVES


มาตรการการรักษาความปลอดภัยหน่วยงานของรัฐในศตวรรษที่ 21

มาตรการการรักษาความปลอดภัยหน่วยงานของรัฐในศตวรรษที่ 21

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทฤษฎีภัยคุกคามและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ กล่าวถึง พัฒนาการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ การดำเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัยหน่วยงานของรัฐฝ่ายพลเรือน และกรณีศึกษาเกี่ยวกับการละเมิดการรักษาความปลอดภัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการภาครัฐ รวมถึงนำเสนอแนวโน้ม ทิศทาง และมาตรการการรักษาความปลอดภัยหน่วยงานของรัฐในศตวรรษที่ 21

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98247CHECK SHELVES


ระบบกฎหมายและศาลรัฐธรรมนูญในกลุ่มประเทศอาเซียน

ระบบกฎหมายและศาลรัฐธรรมนูญในกลุ่มประเทศอาเซียน

นำเสนอกฎหมายและศาลรัฐธรรมนูญในกลุ่มประเทศอาเซียน แนวคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบของกฎหมาย ได้แก่ แนวคิดของประเทศอังกฤษ อเมริกา และกลุ่มประเทศในยุโรป และการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญของประเทศไทยและประเทศต่าง ๆทั่วโลก ศึกษาศาลรัฐธรรมนูญในประเทศไทย ความสัมพันธ์ระหว่างศาลรัฐธรรมนูญกับองค์กรต่าง ๆของภาครัฐ และแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไทย รวมถึงศาลรัฐธรรมนูญอินโดนีเซีย ศาลยุติธรรมสิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ สภารัฐธรรมนูญกัมพูชา คณะตุลาการรัฐธรรมนูญพม่า องค์คณะตีความรัฐธรรมนูญบรูไน และคณะกรรมการถาวรประจำสภาเวียดนามและลาว

LOCATIONCALL#STATUS
Law Library (3rd Floor)K/Asi.910 ป492ร 2561CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/Asi.910 ป492ร 2561CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98283CHECK SHELVES


การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น

การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น

นำเสนอการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาแนวคิดเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น บทบาทของระบบงานสารสนเทศเพื่อธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้าง และระบบการจัดซื้อจัดจ้างจากต่างประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐเกาหลี และประเทศอินเดีย อธิบายการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย รวมถึงเสนอแนวทางการป้องกันการทุจริตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการกำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98257CHECK SHELVES


คู่มือการอนุรักษ์เชิงป้องกันวัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย

คู่มือการอนุรักษ์เชิงป้องกันวัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย

นำเสนอความรู้เกี่ยวกับผ้าและสิ่งทอ ปัจจัยการเสื่อมสภาพของวัตถุประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย การจัดทำทะเบียนและตรวจสอบสภาพ การจัดเก็บและการวางแผนป้องกัน ตลอดจนการวางแผนล่วงหน้าเมื่อต้องทำงานร่วมกับวัตถุในโอกาสต่าง ๆ เช่นการหยิบจับ การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บและการจัดแสดง รวมถึงศึกษาวิธีการจัดแสดงวัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98294CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98294CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)069.53 ป456ค 2561CHECK SHELVES
Arts LibraryTS1449 ป173ค 2561CHECK SHELVES


Dynamics of Change in East Asia

Dynamics of Change in East Asia

Presents historical t trajectory and contemporary development of the countries of the region and the rise of East Asia since the ruins of the Pacific War. Analyzes the region’s basic strengths and the distinctive elite development strategies across various countries. Examines areas of domestic, intra-regional and international conflict, background of political economy, society, culture and politics, and globalization and the end of history.

LOCATIONCALL#STATUS
Political Science Library338.95 P939DCHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98204CHECK SHELVES

LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram