ขวาพิฆาต‪(?)‬ซ้าย: อนุรักษนิยมไทยบนทางสองแพร่งของการเมืองโลกยุคสงครามเย็น

ขวาพิฆาต‪(?)‬ซ้าย: อนุรักษนิยมไทยบนทางสองแพร่งของการเมืองโลกยุคสงครามเย็น

อาจกล่าวได้ว่าช่วงปี พ.ศ. 2490-2521 ถือเป็นช่วงเวลาที่การเมืองไทยมีสีสันที่สุด ในฐานะช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองครั้งสำคัญ ระหว่างฝ่ายหัวก้าวหน้า(ปีกซ้าย) และฝ่ายอนุรักษนิยม(ปีกขวา) ในไทย โดยเฉพาะช่วงปี พ.ศ. 2516-2521 ซึ่งการเมืองไทยและการเมืองโลกล้วนเข้าสู่จุดตึงเครียด เกิดขบวนการทางการเมืองของผู้มีอุดมการณ์ต่างกันเกิดขึ้นเป็นรูปเป็นร่างในไทย

นำเสนอผลการศึกษาเรื่องของฝ่ายขวาไทยในช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมืองหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 จนถึงช่วงก่อนที่การเมืองไทยจะก้าวสู่ความเป็น “ระบอบพันทาง” ในปี พ.ศ. 2521 รวมถึงศึกษาประเด็นนโยบายการต่างประเทศของไทย

พาย้อนกลับไปยังช่วงปีพ.ศ. 2516-2521 ช่วงเวลาที่ผู้นำประเทศ เทคโนแครต กองทัพไทย และกลุ่มขวาอนุรักษนิยมกำลังมีบทบาทอย่างยิ่งในการบริหารประเทศ พร้อมกับพาไทย “หันขวา” เพื่อพิฆาต “ซ้าย” ซึ่งกำลังเติบโตขึ้นพร้อมประชาธิปไตยที่เบ่งบาน ด้วยการก่อรูปของขบวนการต่อต้านการเคลื่อนไหวทางการเมือง การบังคับใช้กฎหมาย ไปจนกระทั่งนโยบายต่างประเทศที่หวังพึ่งพามหามิตรให้ช่วยไล่เบี้ยพวก “เอียงซ้าย” ให้จนมุมและกระเด็นออกนอกกระดาน


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 102501CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 102501CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)320.52 ศ436ข 2564DUE 19-11-22 BILLED
Political Science Library320.52 ศ436ขCHECK SHELVES
Political Science Library320.52 ศ436ขCHECK SHELVES

 ประวัติศาสตร์การเมืองไทย สมัยพระปกเกล้าฯ

ประวัติศาสตร์การเมืองไทย สมัยพระปกเกล้าฯ

วิเคราะห์เรื่องราวทางการเมืองในสมัยรัชกาลที่ 7 ศึกษาเรื่องราวที่เกิดขึ้นตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ นับตั้งแต่ทรงพระเยาว์กระทั่งเป็นกษัตริย์ของสยามประเทศภายใต้ความเปลี่ยนแปลง สภาพการเมืองและวิกฤติการณ์เศรษฐกิจต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและดำรงอยู่ตลอดรัชสมัยแห่งการปกครองในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 102325CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)959.3042 ส698ป 2564CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)959.3042 ส698ป 2564CHECK SHELVES
Arts LibraryDS570.6.P2 ส227ปCHECK SHELVES

COVID-19, education, and literacy in Malaysia: social contexts of teaching and learning

COVID-19, education, and literacy in Malaysia: social contexts of teaching and learning

Presents COVID19 pandemic’s impacts on education and literacy in Malaysia. Explores issues in online teaching and learning experiences with COVID19 of university students, expressive and word features in the language and literacy, and the capacity to understand basic health knowledge. Considers online assessment for university students and Video log (Vlog) for enhancing specking skills in the English as a Second Language (ESL) classroom. Examines students’ perceptions and emotions on foreign language learning at the university and the morphological analysis of COVID19 novel words.


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 102469CHECK SHELVES

The digital silk road: China's quest to wire the world and win the future

The digital silk road: China's quest to wire the world and win the future

Traces China’s rise as a digital superpower and provides a sobering analysis of its challenge to American technological leadership, economic competitiveness, and national security. Shows how private entrepreneurship and government support have enabled a technologically backward country to acquire leading-edge communications capabilities long thought to be the exclusive preserve of rich democracies.


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : ASEAN[TAIC] 102342ON DISPLAY

ถอดบทเรียนกิจกรรมการเรียนการสอน Coding และการสร้างสรรค์นวัตกรรม : การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทย 4.0 ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ

ถอดบทเรียนกิจกรรมการเรียนการสอน Coding และการสร้างสรรค์นวัตกรรม : การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทย 4.0 ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ

นำเสนอรูปแบบกิจกรรมที่จัดการเรียนการสอนวิชาโค้ดดิ้งและการสร้างสรรค์นวัตกรรม อธิบายการพัฒนาครูผู้สอน สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ รวมถึงการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาในเครือข่าย กล่าวถึงโมเดลการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยใช้โค้ดดิ้ง ทั้งระดับประถม มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 102435CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 102435CHECK SHELVES
Central Library : Pamphlet (Contact Staff)จุลสาร 006558CATALOGING

An Indian Social Democracy: Integrating Markets, Democracy and Social Justice, Volume 2

An Indian Social Democracy: Integrating Markets, Democracy and Social Justice, Volume 2

Offers lessons from the many struggles to align competitive markets, democracy, and social justice in India. Can inequality be lessened without impeding the growth essential to sustain social spending? What is a sustainable pattern of growth? What cultural, political, and economic hurdles stand in the way of realizing India’s social democratic ideals?

Presents social democracy as a political value, theory and in global perspective. Examines political economy of social democracy, including capital and growth, environmental protection, inequality, and economic transition. Describes social and political context of social democracy, decentralization, ethnic cleavages, and culture.


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Indian Studies335.00954 I39 2013CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Indian Studies335.00954 I39 2013CHECK SHELVES

An Indian Social Democracy: Integrating Markets, Democracy and Social Justice, Volume 1

An Indian Social Democracy: Integrating Markets, Democracy and Social Justice, Volume 1

Offers lessons from the many struggles to align competitive markets, democracy, and social justice in India. Can inequality be lessened without impeding the growth essential to sustain social spending? What is a sustainable pattern of growth? What cultural, political, and economic hurdles stand in the way of realizing India’s social democratic ideals?

Presents social democracy as a political value, theory and in global perspective. Examines political economy of social democracy, including capital and growth, environmental protection, inequality, and economic transition. Describes social and political context of social democracy, decentralization, ethnic cleavages, and culture.


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Indian Studies335.00954 I39 2013CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Indian Studies335.00954 I39 2013CHECK SHELVES

The struggle for India's soul : nationalism and the fate of democracy

The struggle for India's soul : nationalism and the fate of democracy

Dissects how competing, increasingly strident visions of India will shape its destiny for decades to come.

Over a billion Indians are alive today. But are some more Indian than others? To answer this question, central to the identity of all who belong to modern India, explores hotly contested notions of nationalism, patriotism, citizenship and belonging.


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 102328CHECK SHELVES