Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  All TAIC New Arrivals


กัมพุชสถานนามในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย

กัมพุชสถานนามในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย

ศึกษาสถานนามกัมพูชาตามยุคสมัยประวัติศาสตร์ ได้แก่ สถานนามกัมพูชาโบราณก่อนพระนครและสมัยพระนคร สถานนามกัมพูชาสมัยหลังพระนคร สมัยอาณานิคมฝรั่งเศส และปัจจุบัน รวมถึงประวัติเกี่ยวกับสถานนามกัมพูชาและตำแหน่งที่ตั้งในประเทศกัมพูชาในปัจจุบัน กล่าวถึงหลักปริวรรตอักษรเขมรเป็นอักษรไทย ได้แก่ รูปพยัญชนะซ้อน การถ่ายถอดรูปสระจมและสระลอย และแผนที่ประเทศกัมพูชาในปัจจุบัน อธิบายวิธีในการนำสถานนามกัมพูชามาใช้ในเอกสารประวัติศาสตร์ไทยและหลักการปริวรรตอักษรเขมรเป็นอักษรไทย รวบรวมและจัดเรียงรายชื่อสถานนามกัมพูชาตามลำดับพยัญชนะและสระในภาษาไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 100994CHECK SHELVES


วารสารสมาคมประวัติศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๔๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

วารสารสมาคมประวัติศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๔๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

นำเสนอบทความเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองกำแพงเพชรช่วงต้นกรุงศรีอยุธยา การตั้งชื่อถนนในกรุงเทพมหานคร โดยอ้างอิงจากหลักเกณฑ์ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและบทบาทของมิชชันนารี คณะเพรสไบทีเรียน(Presbyterian) ที่มีต่อสังคมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๔๙๒ ศึกษาที่มาของพระราชลัญจกรประจำพระองค์พระบามสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเวียดนามภายหลังจากเวียดนามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวบรวมเอกสารทางประวัติศาสตร์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลฝ่ายเหนือพระพุทธศักราช ๒๔๖๙

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 100992CHECK SHELVES


รายงานสถาพการแข่งขันและพฤติกรรมในอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์

รายงานสถาพการแข่งขันและพฤติกรรมในอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์

รายงานสภาพการแข่งขันและพฤติกรรมในอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2563 ศึกษาลักษณะการให้บริการของกิจการโทรทัศน์แต่ละประเภท ได้แก่ บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (Digital Terrestrial Television) บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิล (Cable Television) บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม (Satellite Television) และบริการช่องรายการโทรทัศน์สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ (Service Provider) วิเคราะห์ภาพรวมและลักษณะบริการของตลาด ลักษณะการแข่งขันและการปรับตัว สถานการณ์แข่งขันในปัจจุบันและมูลค่าและส่วนแบ่งตลาด

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101009CHECK SHELVES


การประเมินผลการดำเนินงานของรัฐสภาไทย (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ) โดยใช้เกณฑ์ของตัวชี้วัดของ Inter-Parliamentary Union (IPU)

การประเมินผลการดำเนินงานของรัฐสภาไทย (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ) โดยใช้เกณฑ์ของตัวชี้วัดของ Inter-Parliamentary Union (IPU)

นำเสนอผลการประเมินการดำเนินงานของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งทำหน้าที่ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 จนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยใช้กรอบแนวคิดการประเมินรัฐสภาของสหภาพรัฐสภา (Inter Parliamentary Union: IPU) ศึกษาระบบรัฐสภาในระบอบประชาธิปไตย หลักธรรมาภิบาล และการประยุกต์ใช้ IPU ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของสหภาพรัฐสภา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย การวิจัยเอกสาร การใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาผลการดำเนินงานของรัฐสภาทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย การเป็นตัวแทนของประชาชน (The representativeness of parliament) การทำหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ (Parliament’s legislative capacity) การตรวจสอบฝ่ายบริหาร (Parliamentary oversight over the executive) ความโปร่งใส และการเข้าถึงได้ (The transparency and accessibility of parliament) ความสำนึกรับผิดชอบ (The accountability of parliament) และการมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศ (Parliament’s involvement in international policy)

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101024CHECK SHELVES


โบราณคดีมิวเซียมสยาม

โบราณคดีมิวเซียมสยาม

ศึกษาแนวคิดการจัดตั้งสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ และประวัติความสำคัญของพื้นที่มิวเซียมสยาม เล่าเรื่องจากหลักฐานทางโบราณดคีที่ขุดค้นในบริเวณพื้นที่ของมิวเซียมสยาม ตั้งแต่การเป็นป้อมเมืองบางกอกหรือป้อมวิไชยเยนทร์ การเป็นวังท้ายวัดพระเชตุพนฯ และการสร้างอาคารกระทรวงพาณิชย์ในสมัยรัชกาลที่ 6 จนถึงการจัดตั้งสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติในปัจจุบัน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)930.10282 ก172บ 2563CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101015CHECK SHELVES


The Impact of China’s “One Belt, One Road” Initiative on Thailand Strategy

The Impact of China’s “One Belt, One Road” Initiative on Thailand Strategy

Analyzes the Belt and Road Initiative (BRI) and the impact of BRI towards Thailand’s economy. Reviews concept of national interests, national security and theory of conflict, constructivism, and neo-realism. Studies China's One Belt One Road (OBOR) strategy and Thailand's preparation for OBOR strategy. Looks at Thailand’s strategy formulation towards the BRI.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101057CHECK SHELVES


ท้องไม่พร้อมต้องอ่าน!

ท้องไม่พร้อมต้องอ่าน!

บอกเล่าสาเหตุของผู้หญิงที่ไม่พร้อมในประเทศไทย การปรึกษาทางเลือก การยุติการตั้งครรภ์ กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการทำแท้ง และแนวทางจัดสวัสดิการผู้หญิงท้องไม่พร้อม แนะนำเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกและหน่วยงานที่ให้บริการเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101007CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101007CHECK SHELVES

LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram