Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  All TAIC New Arrivals


พลังผู้หญิง แม่ เมีย และเทพสตรี: ความจริงและภาพแทน

พลังผู้หญิง แม่ เมีย และเทพสตรี: ความจริงและภาพแทน

นำเสนอบทความ 19 เรื่อง ที่สื่อให้เห็นถึงความสำคัญของผู้หญิง ในฐานะกลุ่มคนที่เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนทางการเมือง สังคม และวัฒนธรรมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันผ่านบทบาท“แม่” และ “เมีย” รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงในสมัยโบราณ ผู้หญิงในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน และผู้หญิงในสังคมอินเดียและจีน กล่าวถึงรัฐกับการจัดการความเชื่อ ร่องรอยของศาสนาผี ร่องรอยของอำนาจผู้หญิง “ผู้หญิง”จากหลักฐานทางโบราณคดี ชีวิตความเป็นอยู่ของ “แม่ซื้อ”กับวิถีชีวิตของคนไทย และบทบาทและสถานภาพของผู้หญิงในสังคมลาวและมุสลิมมลายู ศึกษาเทวสตรีในอินเดีย เสรีภาพในการเลือกคู่ครองของสตรีอินเดียโบราณ ผู้หญิงในพระพุทธศาสนา เทพสตรีจีนในสังคมไทย และซูสีไทเฮาในราชสำนักจีน อธิบายแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับผู้หญิง ได้แก่ ผู้หญิงในมุมมองสตรีนิยมและในมิติประวัติศาสตร์เพศสภาวะ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)305.4 พ453 2559DUE 01-07-20
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99117CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99117CHECK SHELVES


แนะนำหนังสือ: การศึกษาของผู้หญิง: ตัวตนและพื้นที่ความรู้

แนะนำหนังสือ: การศึกษาของผู้หญิง: ตัวตนและพื้นที่ความรู้

นำเสนอประวัติศาสตร์ความคิดและศาสตร์สตรีนิยมในโลกตะวันตกและการพัฒนาสังคมร่วมสมัยในสังคมไทย อธิบายการศึกษาของผู้หญิง ใน 3 สายธารความคิด คือ สตรีนิยมสายเสรีนิยม สายรากเหง้า และสายมาร์กซิสต์และสังคมนิยม วิเคราะห์แนวคิดด้านเพศสภาวะและศาสตร์การสอนสตรีนิยม ให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อสตรีของรัฐบาลสมบูรณาญาสิทธิราชย์ โรงเรียนมิชชันนารีสำหรับเด็กหญิงสามัญชน โรงเรียนกุลสตรีวังหลัง และโครงการจัดตั้งโรงเรียนราชินี กล่าวถึงโอกาสทางการศึกษาของทวยราษฎร์สามัญชนของสยามประเทศ และการส่งเสริมเด็กหญิงเข้าเรียนเพื่อรับความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ ครอบคลุมโอกาสและข้อท้าทายทางการศึกษาเชิงเพศสภาวะในประเทศกำลังพัฒนาและประเทศไทยรวมถึงข้อท้าทายการศึกษาของผู้หญิงในศตวรรษที่ 21

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99109CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99109IN TRANSIT


Seven Hundred Years: A History of Singapore

Seven Hundred Years: A History of Singapore

Presents Singapore’s history from the 14th century to the 20th century. Demonstrates the correlation between the past, the extent of external influence on critical developments, surrounding maritime environment, and the impact of Singapore on its people externally. Explores Singapore’s settlement and the conditions under which coastal land settlements arose in the riparian environment of maritime Southeast Asia. Explains Singapore after Melaka falls to the Portuguese in 1511, Spanish trading empire, and the Dutch East India Company. Studies the conflict and competition in the waters around Singapore, cartographic and fragmentary archaeological evidence from the 17th century of the existence of a port on Singapore’s southern coast. Explains relations between Melaka and Malay peninsula, Dutch control in the Riau-Lingga archipelago, the rivalry between the British and the Dutch in the early 19th century, and Pan-Asian port connected to East Asian and European trading. Ends with the primary economy of the Malay Peninsula and north Borneo in 20th century.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98978CHECK SHELVES


Performing the Arts of Indonesia: Malay Identity and Politics in the Music, Dance and Theatre of the Riau Island

Performing the Arts of Indonesia: Malay Identity and Politics in the Music, Dance and Theatre of the Riau Island

Presents Indonesias performing arts in relation of Malay identity, and politics in the music dance and theatre of the Riau island. Focuses on the Riau Archipelago in the Southern Malay world, the traditional arts in the western, northern and northeastern part of Archipelagos, and the cities of art and popular culture. Includes the polities of identity, and concepts of place and space, the sound of music and the Orang Suku Laut, the nobat ensemble in the Riau-Lingga sultanate, colonial-era demise and sonic, the relations in nineteenth-century literary texts. Studies the vanished era of the Lingga-Riau sultanate, the musical practice of two biola players, kinship among Penyengat, Zapin dancing and Gambus music in the Viceroy’s court at Penyengat. Mentions Gobang mask dance theatre, Mendu theatre performance in the Natuna islands, music composers and performers of Tanjaungpinang and Penyengat, and musical cosmopolitanism in Kepri.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98972CHECK SHELVES


Kulap Saipradit ('Siburapha'): Journalist & Writer in Early 20th Century Siam

Kulap Saipradit ('Siburapha'): Journalist & Writer in Early 20th Century Siam

Presents biography of Kulap Saipradit. Traces family and childhood life in Thepsirin School, the role as assistant editor at Sena Seuksa Phae Witthayasat, “Suphapburut” literary magazine, the work such as the classic novel “The battle of Life”, and the classic novel “Behind the Painting”. Studies Kulap Saipradit and Phibun Songkhram during the times of conflicts. Mentions his life in Australia, and Siburapha Prize.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98981CHECK SHELVES
Arts Library : Thai Studies Collectionท PL4209.K83 S667K 2019CONTACT STAFF


The People's Victory: How Malaysians Saved Their Country

The People's Victory: How Malaysians Saved Their Country

Presents the story of Malaysians took responsibility for country and struggled against the odds to change the government. Describes the story of Malaysia prime minister Mahathir Mohamad against the opposition for decades. Describes the outcome of the 13th general election in 2013 to the climactic 14th general election of 9 May 2018. Reflects that it was not only Mahathir’s victory, but this was a victory of the people.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98968CHECK SHELVES


ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและประสิทธิภาพการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุ่ม SMEs ของประเทศสมาชิกอาเซียน

ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและประสิทธิภาพการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุ่ม SMEs ของประเทศสมาชิกอาเซียน

ศึกษาเปรียบเทียบและนำเสนอข้อมูลพื้นฐานและบริบทด้านนโยบายและประสิทธิภาพการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุ่ม SMEs ของประเทศสมาชิกอาเซียน วิเคราะห์กรณีศึกษาการส่งเสริม SMEs ด้านนวัตกรรมที่มีการเติบโตสูงของประเทศเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อิสราเอลและ แคนาดา อธิบายมาตรฐานด้านการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุ่ม SMEs กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน ชิ้นส่วนยานยนต์ อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีกลุ่ม SMEs ของประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และเกาหลีใต้

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)338.642 ก522 2560CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)338.642 ก522 2560CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99014CHECK SHELVES


การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศสมาชิกอาเซียนสู่ความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่คุณค่าโลก (Global Value Chain)

การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศสมาชิกอาเซียนสู่ความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่คุณค่าโลก (Global Value Chain)

นำเสนอการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศสมาชิกอาเซียนสู่ความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่คุณค่าโลก (Global Value Chain) วิเคราะห์นโยบายการส่งเสริม Small and Medium Enterprises (SMEs) ของประเทศสิงคโปร์ มาเลเซียและประเทศไทย รวมถึงสรุปนโยบายการส่งเสริมความเข้มแข็งของ SMEs การส่งออกและการออกไปลงทุนในต่างประเทศ และการเชื่อมโยง SMEs เข้าสู่ Global Value Chains (GVCs)

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99010CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99010CHECK SHELVES


ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วิธีการศึกษาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วิธีการศึกษาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

นำเสนอวิธีการและแนวทางการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของประเทศไทย ศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นก่อนปี พ.ศ. 2500 และสถานภาพขององค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่าง อธิบายวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ เครื่องมือที่ใช้ และแนวทางการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจากหลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษร หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร และประวัติศาสตร์บอกเล่า (Oral history) กล่าวถึงการเขียนประวัติศาสตร์แบบมีส่วนร่วมโดยนำเสนอตัวอย่างการเขียนประวัติศาสตร์ผ่านกิจกรรมอบรมโรงเรียนคู่พัฒนา 7 โรงเรียน ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ร่วมด้วยการใช้สื่อเพื่อประกอบการเขียนประวัติศาสตร์

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98996DUE 01-07-20


Love, Money, and Obligation: Transnational Marriage in a Northeastern Thai Village

Love, Money, and Obligation: Transnational Marriage in a Northeastern Thai Village

Presents transnational marriage in historical perspective, Thai-European marriage prior to the early twentieth century, and the Vietnam war and intermarriage of rural Isan women. Focuses on transformations in Na Dokmai as a site where transnational marriages are embedded and complex motivations and the logic of desire. Deals with woman with a farang husband, focusing on Pattaya and image, relationships, practices, and local dynamics of transnational marriages.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99011DUE 01-07-20


Islam, Humanity, and Indonesian Identity

Islam, Humanity, and Indonesian Identity

Introduces the cultural and religious struggle that has been going on in Nusantara and Indonesia for centuries, the influence of colonialism, Islam, and the national movement, and the birth of Indonesia as a nation. Focuses on Islam’s views of democracy, tolerance, and religious and cultural diversity. Discusses the quality of education in Indonesia and achievements of Muhammadivah and the UN in education and enlightenment. Mentions Islam as an open religion on the issues of sincerity and symbolism and on the global map.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99031CHECK SHELVES


Southeast Asian Anthropologies: National Traditions and Transnational Practices

Southeast Asian Anthropologies: National Traditions and Transnational Practices

Presents an assessment and understanding of the national traditions and transnational practices of anthropology in Southeast Asia through a comparative perspective. Covers on four national traditions, including Indonesia, Malaysia, Singapore and Thailand. Studies the making of anthropological traditions, challenges in anthropological practice, and trends in transnational anthropologies.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99000CHECK SHELVES


การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนในจังหวัดชายแดน: กรณีศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนในจังหวัดชายแดน: กรณีศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

วิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนในจังหวัดชายแดน โดยพิจารณาเลือกจังหวัดชายแดนเป็นจังหวัดนำร่อง จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย นครพนม ตราด และนราธิวาส เสนอแนวคิดในการจัดทำแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยนำแนวคิด “สังคมแห่งความรู้” (Knowledge Society) ขององค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNU) มาเป็นกรอบในการดำเนินการวิจัย ประกอบด้วยระยะย่อย 6 ระบบ ได้แก่ ระบบย่อยด้านการบริหารจัดการ การศึกษาและวิจัย เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สารสนเทศและการสื่อสาร และประชาสังคม

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99008CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99008CHECK SHELVES


การศึกษาโอกาสและการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation) ในกลุ่มประเทศ CLMVT (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย)

การศึกษาโอกาสและการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation) ในกลุ่มประเทศ CLMVT (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย)

ศึกษาโอกาสและการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation) ในกลุ่มประเทศ CLMVT ได้แก่ ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย และการมีส่วนร่วมและบทบาทของประเทศไทย กล่าวถึงข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในระดับอนุภูมิภาคในการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation) ในกลุ่มประเทศ CLMV

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99006CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99006CHECK SHELVES


ASEAN’s Half Century: A Political History of the Association of Southeast Asian Nations

ASEAN’s Half Century: A Political History of the Association of Southeast Asian Nations

Provides a comprehensive political history of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), the ten members of which are Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam. Traces the founding of ASEAN, ASEAN’s three reinventions in 1976, the Third Indonesia war, and the expansion of ASEAN. Investigates the 1988 Third ASEAN Summit, intra-ASEAN conflict, ASEAN and the South China Sea issues, and ASEAN’s vision 2025 as fourth reinvention.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99009IN TRANSIT


Bangkok That Was: Photographs 1956-1961

Bangkok That Was: Photographs 1956-1961

FABRIZIO LA TORRE, Italian photographer and a great art enthusiast, lived in Bangkok from 1956 to 1961. Having come to Bangkok to work in a newly established company, Italthai Industrial, he took a series of photographs in Thailand depicting the everyday life of the Thais at the time. Using a neo-realistic, intimate style which characterises all of his work, in his own country, Italy, or during a 6-month tour in North America, La Torre was able to capture those simple, sincere moments which tell exactly the story of an era.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99035CHECK SHELVES


ประวัติศาสตร์ตระกูล สุลต่าน สุลัยมาน

ประวัติศาสตร์ตระกูล สุลต่าน สุลัยมาน

นำเสนอภูมิศาสตร์และโบราณคดีรอบทะเลสาบสงขลา ชุมชนแรกเริ่มสมัยประวัติศาสตร์บริเวณคาบสมุทรสทิงพระและบริเวณใกล้เคียง และสภาพการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมของดินแดนรอบทะเลสาบสงขลา ศึกษาประวัติศาสตร์ของตระกูล สุลต่าน สุลัยมาน ตั้งแต่สมัยชวา ตระกูลสุลัยมาน และการต่อสู้กับนักล่าเมืองขึ้น เมืองพัทลุงในสมัยอดีต การสถาปนารัฐสุลต่าน การปกครองแบบสุลต่าน สายสกุลสุลัยมานที่ไชยา พัทลุง และอยุธยา จนกระทั่งถึงการสถาปนากรุงธนบุรี และกรุงเทพฯ รวมถึงตระกูลสุลัยมานกับความสัมพันธ์กับราชนิกูล และความผูกพันกับราชสำนัก

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)929.7999593 ป373CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 97999CHECK SHELVES


ภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ในเอเชีย

ภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ในเอเชีย

นำเสนอบทความวิชาการเกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ ศึกษาการต่างประเทศของซาอุดิอาระเบีย ในรัชสมัยของกษัตริย์ ซัลมาน อิบนุ อับดุล อะซีส ในมุมมองระดับภูมิภาค อธิบายพลวัตของความสัมพันธ์ระหว่างตุรกีกับตะวันออกกลางก่อนและหลังปี ค.ศ. 2002 วิเคราะห์ข้อริเริ่ม The Belt and Road Initiative (BRI) ของประเทศจีนกับการเชื่อมโยงในภูมิภาค ด้วยกรณีศึกษาการเชื่อมโยงกับโครงการ The Eastern Economic Corridor (EEC) ศึกษาลัทธิสุดโต่งทางศาสนา โดยใช้ “เรื่องเล่า” ของไอซิส (ISIS) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วิเคราะห์ปัจจัยที่ใช้พิจารณาเพื่อกำหนดนโยบายการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเลือกศึกษากรณีแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างสันติสุข ปี พ.ศ. 2548-2551

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99021CHECK SHELVES


การปฏิรูปภาคความมั่นคง: แนวคิด & ข้อเสนอ

การปฏิรูปภาคความมั่นคง: แนวคิด & ข้อเสนอ

นำเสนอแนวคิดพื้นฐานของการปฏิรูปภาคความมั่นคง และสภาวะแวดล้อมความมั่นคงใหม่และประเด็นความมั่นคงร่วมสมัย กล่าวถึงการปฏิรูปทหาร การปฏิรูปตำรวจ การปฏิรูปข่าวกรอง และประชาสังคมกับธรรมาภิบาลความมั่นคง

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99023CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99023CHECK SHELVES

LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram