รสนิยม และแฟนคลับละครไทยในอาเซียนและจีน การตลาดและการเมืองเรื่องอารมณ์ในโลกออนไลน์

รสนิยม และแฟนคลับละครไทยในอาเซียนและจีน การตลาดและการเมืองเรื่องอารมณ์ในโลกออนไลน์

ศึกษาการบริโภคละครโทรทัศน์ไทยข้ามพรมแดน สื่อสังคมออนไลน์กับวัฒนธรรมสมัยนิยม และเศรษฐกิจเชิงอารมณ์ของสื่อบันเทิง อธิบายภาพรวมการบริโภคละครโทรทัศน์ไทยในอาเซียน กลุ่มแฟนซับละครไทย และรสนิยมของผู้บริโภค ได้แก่ ในประเทศเวียดนาม จีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กล่าวถึงการปรับตัวเชิงโครงสร้างของภาคอุตสาหกรรม และการผลักดันให้ละครไทยไปสู่ตลาดสากล


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)791.457 อ555ร 2563DUE 01-02-22
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101984CHECK SHELVES

ประสบการณ์ประชาธิปไตยจีน

ประสบการณ์ประชาธิปไตยจีน

นำเสนอจุดเริ่มต้นทางประวัติศาสตร์และการแสวงหาประชาธิปไตยของจีน การเมืองแบบประชาธิปไตยกับสภาพพื้นฐานของประเทศ และการสร้างการเมืองแบบประชาธิปไตยของจีนในปัจจุบัน อธิบายต้นกำเนิด พัฒนาการ และลักษณะของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือของจีน และมุมมองในการพัฒนาสิทธิของประชาชนอย่างค่อยเป็นค่อยไป ศึกษาเปรียบเทียบประสบการณ์ประชาธิปไตยในประเทศต่างๆ วิเคราะห์การเมืองประชาธิปไตยสมัยใหม่แบบตะวันตก การพัฒนาทางการเมืองในเอเชีย และสำภาพโซเวียต รวมถึงกลยุทธ์และโอกาสในการสร้างประชาธิปไตยของจีน


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101964DUE 01-02-22

Southeast Asia: an introductory history

Southeast Asia: an introductory history

Focuses on the changes that have taken place since the 18th century: the impact of colonial rule, the economic transformations of the 19th and 20th centuries, the emergence and triumph of the independence movements, the impact of social change and the pivotal roles played by religion, ethnic minorities and immigrant groups. Provides an introduction to the art of the region and a comprehensive guide to literature about Southeast Asia. Describes Southeast Asia before the European impact, the Asian immigrants in Southeast Asia, and Southeast Asia between the wars, 1918-1941. Presents the second world war in Southeast Asia, the challenges of independence in Southeast Asia, and overview of the present and recent past.


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101987CHECK SHELVES

การปฏิวัติสยาม 2475 ในทัศนะของพันโท อองรี รูซ์

การปฏิวัติสยาม 2475 ในทัศนะของพันโท อองรี รูซ์

นำเสนอเอกสารชั้นต้นจำนวน 8 ฉบับที่แปลจากภาษาฝรั่งเศษที่นายพันโท อองรี รูซ์ บันทึกเกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้งหมดใน พ.ศ. 2475 รวมถึงการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริน์ทรงเป็นประมุข


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101999CHECK SHELVES

เปรียบเทียบการปฏิรูปศาสนาคริสต์-พุทธและสังคมโลกวิสัย

เปรียบเทียบการปฏิรูปศาสนาคริสต์-พุทธและสังคมโลกวิสัย

ศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างบริบทการปฏิรูปศาสนาพุทธในไทยและการปฏิรูปศาสนาคริสต์ในยุโรป โดยนำแนวคิดแบบเสรีนิยมและโลกวิสัย (Secular state) หรือรัฐฆราวาสมาเป็นหลักในการวิเคราะห์และวิพากษ์ นำเสนอปรัชญาทางการเมืองแบบพุทธและรัฐพุทธศาสนา และการปฏิรูปพุทธศาสนาสมัยรัชกาลที่ 4-5 กับคุณค่าของพุทธศาสนาต่อรัฐและสังคมไทยสมัยใหม่ อภิปรายปัญหาและเสนอแนวทางปฏิรูปพุทธศาสนา


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101996CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)201.72 ส852ป 2564CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)201.72 ส852ป 2564CHECK SHELVES

The Routledge companion to Asian family business: governance, succession, and challenges in the age of digital disruption

The Routledge companion to Asian family business: governance, succession, and challenges in the age of digital disruption

Provides broad and in-depth insights into family business in Asia and how Asian family firms navigate in the digital economy. Looks at key concepts of family business. Presents Asian family firms’ cases from Japan, South Korea, China, Taiwan, Hong Kong, Thailand, Malaysia and other Asian economics. Analyzes industry 4.0 and Asian family entrepreneurship, family businesses from a gender perspective, and engaging successors in family businesses in Finland and Thailand.


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101843CHECK SHELVES

Chinese maritime power in the 21st century: strategic planning, policy and predictions

Chinese maritime power in the 21st century: strategic planning, policy and predictions

Explains the construction and application of China's military, political, economic and diplomatic means for building maritime power, and predicts the future of China's maritime power by 2049, as well as development trends in global maritime politics. Explores both the strengths and the limitations of President Xi’s ‘Maritime Dream’ and provides a candid assessment of the likely future balance at sea between China and the United States. Discusses China’s claims and intentions in the East and South China Seas and makes some recommendations for China's future policy that will lessen the chance of conflict with the United States and its closer neighbors.


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101863CHECK SHELVES

ASEAN and Regional Order: Revising Security Community in Southeast Asia 

ASEAN and Regional Order: Revising Security Community in Southeast Asia 

Introduces the present political and economic context of ASEAN. Discusses the concept of security community, its key element such as norms, identity, and socialization. Analyzes development in intra-ASEAN relations and the recent impact of COVID-19 to the region. Looks at the escalating great power rivalry, especially between China and United State, South China Sea disputes and Belt and Road Initiative, and the impact of other powers, including Japan, India, and Australia. Examines ASEAN’s role in developing a wider multilateralism in the Asia-Pacific region. Explores the future of ASEAN and the security of Southeast Asia in the coming decades.


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101867CHECK SHELVES