Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  All TAIC New Arrivals


การวิเคราะห์ผลกระทบและการใช้ประโยชน์ความตกลงและกรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC)

วิเคราะห์ผลกระทบและการใช้ประโยชน์ความตกลงและกรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน นำเสนอนโยบายและปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศในอาเซียน และบริบทด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ศึกษากรอบกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า และประเมินกฎหมายที่เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่อง ได้แก่ ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว การอำนวยความสะดวกทางการขนส่งและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงมาตรการการอำนวยความสะดวกทางการค้าสำหรับกลุ่มสินค้าเครื่องปรุงรสและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์


การศึกษาวิเคราะห์บทบาทภาคการเงินเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียน

ประเมินสถานะบทบาทของการจัดสรรเงินทุนของประเทศสมาชิกอาเซียนต่อการสนับสนุนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) วิเคราะห์แผนปฏิบัติการ The Addis Ababa Action Agenda ที่มีเป้าหมายในการขจัดความยากจนและสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน นำเสนอบทบาทของภาคการเงินของประเทศสมาชิกอาเซียน การพัฒนาความสามารถในการบริหารการคลังของภาครัฐ การขยายฐานภาษีและการปรับเพิ่มภาษี การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายและการจัดซื้อภาครัฐ การสร้างระบบจูงใจให้ภาคเอกชนและองค์กรไม่แสวงผลกำไรลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การส่งเสริมให้ภาครัฐและภาคธุรกิจนำเทคโนโลยีด้านการเงินมาเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึงกรณีศึกษาบทบาทภาคการเงินของประเทศไทย สปป.ลาว และกัมพูชา ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน


วันวานที่บ้านตาก

ถ่ายทอดวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อของคนในชุมชนอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ผ่านคำบอกเล่าของคุณแม่จำเนียร เงินดีและจากประสบการณ์ของผู้เขียนและครอบครัวในอดีตย้อนเวลาไปช่วง 50-65 ปี บรรยายยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนบ้านตากมาจนถึงปัจจุบันผ่านการเล่าเรื่องราวของผู้คน สถานที่เหตุการณ์สำคัญ กิจกรรมทางสังคม วัฒนธรรมและประเพณีพิธีกรรมต่าง ๆ บอกเล่าชีวิตประจำวันของผู้คน การอบรมเลี้ยงดูบุตร อาหารในท้องถิ่น กิจกรรมทางสังคม และประเพณีที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา ประเพณีปีใหม่หรือสงกรานต์ของชุมชนบ้านตาก และความเชื่อเรื่องการเลี้ยงผี กล่าวถึงเหตุการณ์สำคัญในอดีต ได้แก่ เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ และจุดเริ่มต้นของการสร้างเขื่อนภูมิพล รวมถึงบุคคลสำคัญในอำเภอบ้านตาก


วิวัฒน์รัตนโกสินทร์

สรุปข้อมูลทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่เริ่มกรุงรัตนโกสินทร์ ทั้งด้านการปกครอง การทหาร เศรษฐกิจ และการเมือง ศึกษาการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่เกิดขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่1 ถึงรัชกาลที่7 ครอบคลุม 21 เหตุการณ์กับการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 กล่าวถึงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ การเล่นพวก และการทุจริต อธิบายการเกิดกบฏ เมื่อร.ศ. 103 และกบฏโดยการใช้กำลังทหารระดับล่าง เมื่อร.ศ. 130 การจัดตั้งคณะราษฎรและผลสำเร็จของการปฏิวัติ รวมถึงสภาพแวดล้อมของสยามและประชาชนหลังการปฏิวัติ 2475 ศึกษารัฐบาลในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม การกำเนิดขบวนการเสรีไทย ยุครัฐบาลปรีดีและแนวร่วม และจุดจบของคณะราษฎร


พระราหู การสืบทอดและการสร้างสรรค์สัญลักษณ์ความเชื่อในสังคมไทย

รวบรวมความเชื่อเกี่ยวกับพระราหูในมิติทางศาสนาและวัฒนธรรมในสังคมไทย ประกอบด้วย ความเชื่อเกี่ยวกับพระราหูในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและศาสนาพุทธที่ปรากฎในคัมภีร์ศาสนา อธิบายความเชื่อเกี่ยวกับพระราหูในมิติวัฒนธรรมไทยทั้งในทางโหราศาสตร์และวัฒนธรรม กล่าวถึงการสืบทอดและการสร้างสรรค์สัญลักษณ์พระราหูในงานประติมากรรม จิตรกรรมฝาผนัง และภาพสมุดไทย ในสมัยอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ ศึกษาปัจจัยการสืบทอดและสร้างสรรค์กับการผสมผสานสัญลักษณ์พระราหูในงานศิลปะด้านความคิดเกี่ยวกับพุทธศาสนาและโหราศาสตร์ในสังคมไทย รวมถึงการแปรรูปสัญลักษณ์พระราหูสู่พิธีกรรมในสังคมไทย ได้แก่ การสะเดาะเคราะห์และการท่องเที่ยวเชิงพิธีกรรม


Valor in Vietnam: Chronicles of Honor, Courage, and Sacrifice 1963-1977

Contains nineteen stories of Vietnam, stories of celebrated figures in the veteran community, compelling war narratives, vignettes of battles, and the emotional impact on the combatants in Vietnam war, 1963-1977. Narrates anecdotal history of America’s war in Vietnam composed of firsthand narratives by Vietnam War veterans presented in chronological order. Covers emotional, and highly personal stories of veterans and connecting each of them is a brief historical commentary of that period of the war, the geography of the story, and the contemporary strategy.


Gender and the Path to Awakening: Hidden Histories of Nuns in Modern Thai Buddhism

Examines social background, modes of expression, veneration, and historical contexts of female renunciation in modern Thai Buddhism. Presents biography and hagiography in modern Thai Buddhism during 1882-2009, including Khunying Damrongthammasan Yai Wisetsiri, Mae Bunruen Tongbuntoem, Mae Chi Kaew Sianglam, Mae Chi Nari Karun, Mae Chi Phimpha Wongsa-udom, and Mae Chi Soda Sosut. Considers female sainthood in modern Thai Buddhism, material expressions of female sainthood, importance of relics, and orality and memory in spiritual practice.


Remembering the Present: Mindfulness in Buddhist Asia

Examines the meanings, practices, and purposes of mindfulness in Buddhist Asia, focusing on Thailand, Sri Lanka, and Myanmar. Reveals the experiences of people in Buddhist monasteries hospitals, markets, and homes in the region. Interviews the opinion of monk in Thailand about mindfulness. Considers the feeling of mindfulness in meditation such as Anapanasati meditation, the mindfulness of the breath “Yup No Phong No” walking meditation, and power and the ghosts of insanity in lay Thai life. Cover topics on ghosts, mental health, and mindfulness in a multireligious psychiatric setting in Sri Lanka


Maoism: A Global History

In this new history, writer re-evaluates Maoism as both a Chinese and an international force, linking its evolution in China with its global legacy. It is a story that takes us from the tea plantations of north India to the sierras of the Andes, from Paris’s fifth arrondissement to the fields of Tanzania, from the rice paddies of Cambodia to the terraces of Brixton. Starting with the birth of Mao’s revolution in northwest China in the 1930s and concluding with its violent afterlives in South Asia and resurgence in the People’s Republic today, this is a landmark history of global Maoism.